OPOSICIONS Ordre 22/2020, de 23 de novembre. Resolució FASE PRÀCTIQUES // Resolución FASE PRÁCTICAS.

OPOSICIONS Ordre 22/2020, de 23 de novembre. Resolució FASE PRÀCTIQUES // Resolución FASE PRÁCTICAS.
 

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en practiques, derivada del procediment selectiu a cossos docents convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2021/10981]

Hauran de realitzar la fase de pràctiques les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l’ingrés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, nomenades personal funcionari en pràctiques per la Resolució de 17 de setembre de 2021, de la directora general de Personal Docent (DOGV 9171).

Així mateix, hauran de realitzar aquesta fase aquelles persones que, després de l’ajornament legal corresponent, o bé per la seua qualificació com a «no aptes» en anteriors fases de pràctiques, estiguen en condicions de ser avaluades, així com aquelles que, per haver ingressat en virtut d’execució de sentència, hagen de dur-la a terme en aquest curs.

Segon. Comissions qualificadores

1. L’avaluació de la fase de pràctiques la realitzaran comissions qualificadores.

2. En cada Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport es constituirà una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de professors tècnics de Formació Professional.

3. Les comissions qualificadores estaran integrades per:

a) La inspectora o inspector cap territorial corresponent o, en el seu cas, un inspector o inspectora designat per aquesta o aquest, que actuarà presidint l’esmentada comissió.

b) Dos inspectors o inspectores d’Educació designats per la persona titular de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, que actuaran com a vocals.

c) La persona titular de la gestió de personal de la Direcció Territorial, o funcionari o funcionària en qui delegue, que actuarà exercint les funcions de secretaria de la comissió, amb veu, però sense vot.

d) Addicionalment, la persona titular de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport podrà designar un funcionari o funcionària dels cossos docents a què es refereix aquesta resolució, que actuarà com a vocal.

4. El nomenament de les persones membres de les comissions qualificadores, així com les substitucions d’aquestes que, per causes justificades, hagen de causar baixa, seran realitzats per la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport corresponent.

5. Les persones membres de les comissions qualificadores estaran afectades per les causes d’abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La constitució de les comissions no podrà tindre lloc sense la presència de totes les persones membres que les integren, llevat que concórreguen circumstàncies especials, l’apreciació de les quals correspondrà a la respectiva titular de la Direcció Territorial. De totes les reunions de les comissions qualificadores s’alçaran les actes corresponent.

7. Les funcions de les comissions qualificadores seran les següents:

– Supervisar, amb el suport de les inspectores i inspectors d’Educació, que tota la documentació i la informació de l’expedient electrònic de les persones funcionàries en pràctiques s’ha integrat en la plataforma "Gestió Tàctica".

– Avaluar les persones funcionàries en pràctiques, en el termini del procés, en el temps i forma corresponent.

– Resoldre, si escau, els dubtes que es plantegen en aplicació del que disposa aquesta resolució.

LLEGIR MÉSRESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se regula la fase de prácticas del personal seleccionado y nombrado funcionario en prácticas, derivada del procedimiento selectivo a cuerpos docentes convocado por la Orden 22/2020, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. [2021/10981]

Primero. Realización de la fase de prácticas

Deberán realizar la fase de prácticas las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo para el ingreso en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional, nombradas personal funcionario en prácticas por la Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la directora general de Personal Docente (DOGV 9171).

Asimismo, deberán realizar esta fase aquellas personas que, después del aplazamiento legal correspondiente, o bien por su calificación como «no aptas» en anteriores fases de prácticas, estén en condiciones de ser evaluadas, así como las que por haber ingresado en v

Segundo. Comisiones calificadoras

1. La evaluación de la fase de prácticas la realizarán comisiones calificadoras.

2. En cada Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte se constituirá una comisión calificadora para el personal funcionario en prácticas de los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y de profesores técnicos de Formación Profesional.

3. Las comisiones calificadoras estarán integradas por:

a) La inspectora o inspector jefe territorial correspondiente o, en su caso, un inspector o inspectora designado por esta o este, que actuará presidiendo la mencionada comisión.

b) Dos inspectores o inspectoras de Educación designados por la persona titular de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte, que actuarán como vocales.

c) La persona titular de la gestión de personal de la Dirección Territorial, o funcionario o funcionaria en quien delegue, que actuará ejerciendo las funciones de secretaría de la comisión, con voz, pero sin voto. d) Adicionalmente, la persona titular de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte podrá designar un funcionario o funcionaria de los cuerpos docentes a los que se refiere esta resolución, que actuará como vocal.

4. El nombramiento de las personas miembros de las comisiones calificadoras, así como las sustituciones de estas que, por causas justificadas, deban causar baja, serán realizados por la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente.

5. Las personas miembros de las comisiones calificadoras estarán afectadas por las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

6. Las comisiones deberán constituirse dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La constitución de las comisiones no podrá tener lugar sin la presencia de todas las personas miembros que las integran, salvo que concurran circunstancias especiales, la apreciación de las cuales corresponderá a la respectiva titular de la Dirección Territorial. De todas las reuniones de las comisiones calificadoras se levantarán las actas correspondientes.

7. Las funciones de las comisiones calificadoras serán las siguientes:

– Supervisar, con el apoyo de las inspectoras e inspectores de Educación, que toda la documentación e información del expediente electrónico de las personas funcionarias en prácticas se ha integrado en la plataforma "Gestión Táctica".

– Evaluar a las personas funcionarias en prácticas, en el plazo del proceso, en el tiempo y forma correspondiente.

– Resolver, en su caso, los dudas que se plantean en aplicación de lo que dispone esta resolución.

-LEER MÁS-

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".