UGT INFORMA: Renovació i determinació dels criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora.

UGT INFORMA: Renovació i determinació dels criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora.

Renovació i determinació dels criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora.

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. [2021/10792]

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat Valenciana. [2021/10792]

Primera. Objecte


Aquesta resolució té per objecte la renovació del nomenament de director o directora d’aquelles persones que la sol·liciten, d’entre les que conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenades en virtut de la Resolució de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana, o les que han obtingut la primera renovació després de la seua participació en el procediment convocat per la Resolució de 30 d’octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat Valenciana.Les persones aspirants a aquesta renovació s’esmenten en l’annex I, per ordre alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exerceixen.

Segona. Requisits


Les persones aspirants a la renovació hauran de posseir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els següents requisits
específics:
a) Ser funcionaris o funcionàries de carrera.
b) Figurar en el llistat que es publica en l’annex I d’aquesta resolució.
c) Haver sigut nomenada directora o director, de conformitat amb l’article 136 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
d) Haver sigut nomenada directora o director en virtut de la Resolució de 26 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana, o haver obtingut la renovació després de la seua participació en el procediment convocat per la Resolució de 30 d’octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics en l’àmbit de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Presentació telemàtica, terminis i documentació


3.1. Es considera, a l’efecte de presentació de sol·licituds i com a plataforma tramitadora de la documentació que regula aquesta convocatòria, la plataforma web https://ovidoc.edu.gva.es, d’ara en avant
OVIDOC.
3.2. A aquesta plataforma s’accedirà amb la clau d’usuari d’ITACA o amb el sistema Cl@ve. L’emplenament de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius, la persona aspirant presentara diverses sol·licituds telemàtiques de participació, només es tindrà en compte l’última presentada, per la qual cosa només s’entendrà acceptada una sol·licitud telemàtica per persona participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació fixat, del qual s’obtindrà un número
de sol·licitud en un document descarregable en format pdf, que la persona interessada haurà de conservar per a acreditar la presentació en el termini i la forma corresponents.
3.3. El termini per a presentar la sol·licitud serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3.4. En OVIDOC s’integrarà el document d’autoavaluació i actualització del projecte de direcció, ajustat al que s’indica en l’annex II resolució, constituït per dos apartats:
a) Una autoavaluació en la qual s’analitze el grau de consecució dels objectius plantejats en el projecte de direcció presentat a l’inici del seu mandat.
b) Una actualització del projecte per als següents quatre anys de nomenament en la qual s’inclouran les propostes de millora i les modificacions al projecte de direcció inicial. Aquest document servirà de referent, si és el cas, per a l’avaluació del seu següent període de mandat.
El document presentat en els apartats a) i b) es presentarà també a través d’OVIDOC en suport electrònic amb format pdf. Aquest document tindrà una extensió màxima de 10 pàgines, en format DIN-A4, escrites en un interlineat d’1‘5, amb el tipus de lletra Arial (no s’admetrà una altra tipologia), i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir.
La portada contindrà les dades d’identificació de la persona candidata i les dades d’identificació del centre per al qual presenta la candidatura. Aquesta portada, així com l’índex i els annexos, si n’hi ha, no es comptabilitzarà en les 10 pàgines establides d’extensió màxima, si bé els annexos no podran superar les 5 pàgines.
En cas d’utilitzar taules o gràfics, l’interlineat podrà ser senzill; s’admetran en qualsevol format i estaran inclosos en l’extensió màxima de 10 pàgines.
No podrà contindre enllaços que suposen enllaços a pàgines pròpies que puguen estendre el contingut del projecte presentat; no obstant això, s’admetran els enllaços que es corresponguen amb enllaços a normatives o bibliografia.
3.5. Per a complir el que s’estableix en els articles 127 c) i 129 f) de la LOMLOE, les persones aspirants, mitjançant correu electrònic, hauran de fer pública la circumstància de participació en el procés de renovació i informar els òrgans col·legiats del centre sobre el document d’autoavaluació i actualització del projecte de direcció, de manera que les persones membres d’aquests òrgans col·legiats puguen consultar-los.
Tot això s’haurà de realitzar en un termini no superior a cinc dies lectius després de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
Finalitzat el termini de presentació del document d’autoavaluació iactualització del projecte de direcció es remetran els documents esmentats, mitjançant correu electrònic, a les persones membres del Consell Escolar i del Claustre de professors.


Quarta. Relació de persones admeses i excloses

Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport farà pública la relació provisional de persones admeses i
excloses en el procés de renovació, amb indicació del centre per al qual han sigut admeses i, si és el cas, les causes d’exclusió. Aquesta publicació s’efectuarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es).
A partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional s’obrirà un termini de cinc dies hàbils per a efectuar reclamacions. Aquestes es
presentaran per via telemàtica a través de la plataforma OVIDOC. Si per diferents motius, la persona aspirant presentara diverses reclamacions telemàtiques, només es tindrà en compte l’última presentada, per la
qual cosa només s’entendrà acceptada l’última reclamació telemàtica presentada per la persona participant.
Una vegada estudiades les reclamacions presentades, i comprovat que les candidatures compleixen els requisits de renovació assenyalats en la base segona, es publicarà en el DOGV la relació definitiva de persones candidates que participaran en el procés de renovació.

                                  LLEGIR MÉS...

 

 

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".