Logo
Imprimir esta página

MESA SECTORIAL 20 octubre 2021: CONCURS DE TRASLLATS I OPOSICIONS 2021

MESA SECTORIAL 20 octubre 2021: CONCURS DE TRASLLATS I OPOSICIONS 2021

MESA SECTORIAL 20 OCTUBRE 2021.

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 20 d’octubre de 2021, a les 10:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ: 

RESOLUCIÓ MESTRES

ANNEX MESTRES

2. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ: 

RESOLUCIÓ CÀTEDRES SECUNDÀRIA

ANNEX CÀTEDRES SECUNDÀRIA

3. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ: 

RESOLUCIÓ  INSPECCIÓ

ANNEX INSPECCIÓ

4. Oposició cos de Mestres 2022: Inici del procediment. Distribució per especialitats.

5. Torn obert de paraula

 

En la Mesa del dia 20 d'octubre s'han tractat els següents aspectes: 

Amb relació als punts relacionats amb la provisió de places docents en les diferents etapes educatives, UGT Ensenyament PV, en línies generals, sol·licita que isquen a concurs totes les places possibles per aconseguir una estabilitat en la plantilla dels centres.

Demanem una major TRANSPARÈNCIA en el procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent i que siga un procés obert i clar.

A més, agraïm la millora de la redacció i l’actualització de les referències normatives respecte a la LOMLOE, però considerem que cal clarificar alguns aspectes, com per exemple, el tema de requisits i mèrits. El concurs passat va haver-hi confusions i es necessita una redacció més clara i que no done peu a errades, que afecten el futur del treball dels docents.

Des del sindicat, exigim que, sí hi ha reserva de places amb requisit lingüístic en anglés, que l’administració convoque cursos de formació de forma permanent i gratuïta i, sobretot,  dintre de l’horari lectiu del professorat.

També sol·licitem que no hi haja elecció dels centres a cegues, és a dir, que les places a cobrir estiguen abans de la tria. L’administració ens informa que no serà possible pel tema de l’organització de les places en l’arranjament escolar.

UGT Ensenyament, amb relació a la plataforma on pujar la documentació, veiem que seria convenient un manual explicatiu i clarificador dels possibles dubtes que sorgeixen. L’administració està assabentada de les errades de pujada de documents del curs passat i no volem que hi haja confusions, com per exemple, el tema del valencià com a requisit o mèrit.

També seria convenient que la documentació aportada i baremada en cursos passats, que quede gravada a la plataforma, que no es tornara a enviar.

Estudiant les diferents resolucions, s’indica que s’estableix 12 dies hàbils i no 15 dies de termini de participació.  No entenem el canvi a menys dies. L’administració ha decidit, en la mesura del possible, tornar als 15 dies per a efectuar el tràmit.

Arran del dret preferent, caldria detallar en un annex la delimitació de la preferència de zona.

I amb relació al personal desplaçat, ens concreten que als tres cursos es considera  personal suprimit i pot concursar com a tal.

Finalment, UGT Ensenyament està disposat a participar en la creació d’una comissió tècnica per unificar els criteris d’aplicació de baremació i del procediment per organitzar de forma clara l’assignació de places per concurs de trasllats.

Observant el punt 4t, Oposició cos de Mestres 2022: Inici del procediment. Distribució per especialitat, no entenem per què s’ha establert la data d’inici de l'11 de juny, ja que, segons les oposicions passades, on es varen avançar, tant els docents membres del tribunal com els docents opositors, varen expressar el seu malestar per l’acumulació extra de càrrega en la tasca docent. Recordem que va coincidir les diferents avaluacions del final de curs en les oposicions.

L’administració, pensa que són dates pensades, i que no veu forma de canviar-ho si volen adjudicacions  al mes de juliol. NO és raonable i seran altra volta unes oposicions complicades, amb sobrecàrrega de feina, docents malhumorats i angoixats pel cúmul de responsabilitats, tant per part del tribunal com per part dels opositors.

Respecte al repartiment de les places per especialitats,  hi ha una falta de places en algunes especialitats i que caldria solucionar-ho. NO és un repartiment proporcional i l’administració no ho ha tingut en compte.

TORN OBERT DE PARAULA:

 • Recuperar la presencialitat en els serveis territorials, ja que no hi ha manca de resposta en els diferents tràmits telemàtics i origina problemes en els drets docents, tals com, canvi de nòmines, permisos, etc.
 • Publicar un llistat actualitzat de titulacions requerides per a optar a les diferents especialitats.
 • OPOSICIONS 2020: Acreditació de requisits de titulació. Hi ha problemes d’accés per acreditar-lo.
 • Pagament triennis i sexennis personal funcionari en pràctiques: De moment està congelat i no es va a pagar (opositors 2020)
 • Funcionari en pràctiques. Data publicació de la resolució: està enviada al DOGV i en breu es publicarà.
 • Places educadors i educadores: Necessari que s’actualitze.
 • CALENDARI DE NEGOCIACIÓ: L’administració no està complint en les dades assenyalades.
 • Negociar l’actualització d’ordre de plantilles.
 • Donada la sobrecàrrega lectiva burocràtica dels centres educatius, caldria una major dotació de recursos personals administratius per agilitzar el procés i donar resposta en els diferents procediments que l’administració exigeix al llarg del curs.
 • PROFESSORS ESPECIALISTES: Preguntem quan es signaran els contractes i també data del cobrament de la nòmina.
 • COBRAMENT NÒMINA: exigim el cobrament de les persones que el dia d'avui no han cobrat.
 • MESA SECTORIAL: Regularitzar el dia de la setmana per convocar-les.

 


 

 MESA SECTORIAL 20 OCTUBRE 2021.

Por orden del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se realizará el día 20 de octubre de 2021, a las 10:30 horas, con el siguiente orden del día:

1. RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de puestos del personal funcionario docente del cuerpo de maestros, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓN.

RESOLUCIÓN MAESTROS Y MAESTRAS

ANEXO MAESTROS Y MAESTRAS.

2. RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de puestos de plazas del personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓN.

RESOLUCIÓN SECUNDARIA

ANEXO SECUNDARIA

3. RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de puestos de plazas del personal funcionario docente del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓN.

RESOLUCIÓN INSPECCIÓN.

ANEXO INSPECCIÓN.

4. Oposición cuerpo de Maestros 2022: Inicio del procedimiento. Distribución por especialidades.

5. Turno abierto de palabra

 

 

En la Mesa del dia 20 de octubre se han tratado los siguientes aspectos:

Con relación a los puntos relacionados con la provisión de plazas docentes en las diferentes etapas educativas, UGT Enseñanza PV, en líneas generales, solicita que salgan a concurso todas las plazas posibles para conseguir una estabilidad en la plantilla de los centros.

Pedimos una mayor TRANSPARENCIA en el procedimiento de provisión de puestos del personal funcionario docente y que sea un proceso abierto y claro.

Además, agradecemos la mejora de la redacción y la actualización de las referencias normativas respecto a la LOMLOE, pero consideramos que hay que clarificar algunos aspectos, como por ejemplo, el tema de requisitos y méritos. El concurso pasado hubo confusiones y se necesita una redacción más clara  ya que afecta el futuro del trabajo de los docentes.

Desde el sindicato, exigimos que, sí hay reserva de plazas con requisito lingüístico en inglés, que la administración convoque cursos de formación de forma permanente y gratuita y, sobre todo,  dentro del horario lectivo del profesorado.

También solicitamos que no haya elección de los centros a ciegas, es decir, que las plazas a cubrir estén antes de la elección. La administración nos informa que no será posible por el tema de la organización de las plazas en el arreglo escolar.

UGT Enseñanza, en relación a la plataforma en la cual se envia la documentación, vemos que sería conveniente un manual explicativo y clarificador de las posibles dudas que surjan. La administración está enterada de los errores de subida de documentos del curso pasado y no queremos que haya confusiones, como por ejemplo, el tema del valenciano como requisito o mérito.

También sería conveniente que la documentación aportada y baremada en cursos pasados, que quede grabada en la plataforma, que no se vuelva a enviar.

Estudiando las diferentes resoluciones, se indica que se establece 12 días hábiles y no 15 días de plazo de participación.  No entendemos el cambio a menos días. La administración ha decidido, en lo posible, volver a los 15 días para efectuar el trámite.

A raíz del derecho preferente, habría que detallar en un anexo la delimitación de la preferencia de zona.

Y con relación al personal desplazado, informan que a los tres cursos se considera  personal supreso y puede concursar como tal.

Finalmente, UGT Enseñanza está dispuesta a participar en la creación de una comisión técnica para unificar los criterios de aplicación de baremación y del procedimiento para organizar de forma clara la asignación de plazas por concurso de traslados.

Observando el punto 4º, Oposición cuerpo de Maestros 2022: Inicio del procedimiento. Distribución por especialidad, no entendemos por qué se ha establecido la fecha de inicio del 11 de junio, puesto que, según las oposiciones pasadas, donde se avanzaron, tanto los docentes miembros del tribunal como los docentes opositores, expresaron su malestar por la acumulación extra de carga en la tarea docente. Recordamos que coincidió las diferentes evaluaciones del final de curso en las oposiciones.

La administración, piensa que son fechas pensadas, y que no ve forma de cambiarlo si vuelan adjudicaciones  en el mes de julio. NO es razonable y serán otra vuelta unas oposiciones complicadas, con sobrecarga de trabajo, docentes malhumorados y angustiados por el cúmulo de responsabilidades, tanto por parte del tribunal como por parte de los opositores.

Respecto al reparto de las plazas por especialidades,  hay una falta de plazas en algunas especialidades y que habría que solucionarlo. NO es un reparto proporcional y la administración no lo ha tenido en cuenta.

TURNO ABIERTO DE PALABRA:
- Recuperar la presencialidad en los servicios territoriales, puesto que no hay carencia de respuesta en los diferentes trámites telemáticos y origina problemas en los derechos docentes, tales como, cambio de nóminas, permisos, etc.
- Publicar un listado actualizado de titulaciones requeridas para optar a las diferentes especialidades.
- OPOSICIONES 2020: Acreditación de requisitos de titulación. Hay problemas de acceso para acreditar el requisito de titulación.
- Pago trienios y sexenios personal funcionario en prácticas: De momento está congelado y no se va a pagar (opositores 2020)
- Funcionario en prácticas. Fecha publicación de la resolución está enviada al DOGV y en breve se publicará.
- Plazas educadores y educadoras: Necesario que se actualice.
- CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN: La administración no está cumpliendo en las fechas asignadas.
- Negociar la actualización de orden de plantillas.
- Dada la sobrecarga lectiva burocrática de los centros educativos, haría falta una mayor dotación de recursos personales administrativos para agilizar el proceso y dar respuesta adecuada en los diferentes procedimientos que la administración exige a lo largo del curso.
- PROFESORES ESPECIALISTAS: Preguntamos cuándo se firmarán los contratos y también fecha del cobro de la nómina.
- COBRO NÓMINA: Exigimos el cobro de las personas que el día de hoy no han cobrado.

- MESA SECTORIAL: Regularizar el día de la semana para convocarlas.

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".