REUNIÓ JUNTA DE PORTAVEUS: Temes proposats pel sindicat UGT Ensenyament PV per a la seua negociació durant el curs 2021-2022.

REUNIÓ JUNTA DE PORTAVEUS: Temes proposats  pel sindicat UGT Ensenyament PV per a la seua negociació durant el curs 2021-2022.

 

A les propostes d'UGT Ensenyament PV i la resta d'organitzacions de la Junta de Portaveus, l'administració respon amb la següent proposta, subjecta a les modificacions que es puguen plantejar i acceptar per part de l'administració fins al pròxim 24 de setembre de 2021.

 


CALENDARI NEGOCIACIÓ 2021-2022


 

 

A/A:

 Sr.  D Miguel Soler Gracia. Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació.

València 10/09/2021

ASSUMPTE: Temes proposats en JUNTA DE PORTAVEUS pel sindicat UGT Ensenyament PV per a la seua negociació durant el curs 2021-2022.

 

ACTUALITZACIÓ PERMISOS I LLICÈNCIES.

PLANTILLES DOCENTS.

DESENVOLUPAMENT DELS ROFs DELS CENTRES EDUCATIUS.

REGLAMENTACIÓ I CATALOGACIÓ DELS LLOCS DOCENTS BILINGÜES I DELS REQUISITS EXIGIBLES PER A OCUPAR-LOS.

DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES ADDICIONALS I EXTRAORDINÀRIES (PLA DE XOC I DESENVOLUPAMENT DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 1a I 2a) DE L'ORDRE 35/2018, DE 22 D'AGOST SOBRE CATALOGACIÓ DE LLOCS DOCENTS AMB EL REQUISIT DEL VALENCIÀ EN ELS ENSENYAMENTS I COSSOS DE RÈGIM ESPECIAL.

REGULACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP A LA COMUNITAT VALENCIANA.

ACTUALITZACIÓ DE LA REGULACIÓ PROFESSORAT ESPECIALISTA.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT (OEPD).

PLA DE FIXESA I ACORD D'ESTABILITAT PROFESSORAT INTERÍ.

REGULACIÓ REQUISITS ACCÉS A la DOCÈNCIA.

REGULACIÓ DE LES RETRIBUCIONS QUE EL PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES HA DE PERCEBRE, QUE INCLOGA TRIENNIS I SEXENNIS.

SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI DEL SECTOR DOCENT NO UNIVERSITARI I REVISIÓ DELS PROTOCOLS D'ASSETJAMENT LABORAL I ALTRES DERIVATS DE LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER COVID.

 

De la nostra major consideració.

Seguint les indicacions que se'ns formulava per correu electrònic del passat dia 31 d'agost de 2021, des d'UGT Ensenyament PV vam passar a formular les propostes que des del sindicat considerem que s'haurien de negociar durant el present curs escolar. Comencem amb dos temes pendents des de ja fa diversos cursos, que urgeix ja la seua negociació, i que són l'actualització dels permisos i llicències dels docents, incorporant i modificant el Decret de 2008, que certament ja ha quedat obsolet, amb tota la legislació que reconeix i millora els drets de conciliació dels treballadors i empleats públics i incorporant també els nous permisos i llicències que es negocien. Aquest ha de ser una prioritat absoluta en aquest curs que ara iniciem, per a equiparar-nos, com a mínim, amb la resta dels sectors de l'administració de la Generalitat.

L'altre tema pendent des de ja fa diversos cursos és la negociació per a la revisió de les Ordenes de Plantilles Docents, amb la finalitat de la reversió definitiva de les retallades educatives de 2012 i per a possibilitar l'increment, el creixement de les plantilles docents, que es precisen en aquest moment i donar resposta a la nova configuració i necessitats dels centres educatius del segle XXI, una vegada publicats els diferents reglaments orgànics i funcionals d'aquests. Per tant, pressupost bàsic per a l'efectiva implantació de noves figures professionals i estructures de treball i coordinació en els centres, el nou model d'ensenyament plurilingüe i l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa és la de comptar una plantilla suficient, reforçada, amb increment substancial del professorat que es precisa.

Units a la revisió i actualització de les plantilles docents proposaríem també el desenvolupament reglamentari i normatiu dels Decrets sobre organització i funcionament dels centres educatius, de tal forma que aqueixa normativa amb rang d'ordre, permetrà estabilitzar, donar continuïtat i simplificar les instruccions d'inici de curs dels diferents ensenyaments i centres docents, actualitzant i millorant per exemple l'obsoleta Ordre de 29 de juny de 1992, recuperant la reducció de jornada per a majors de 55 anys.

Enllaçant amb aquest desenvolupament normatiu dels Decrets sobre organització i funcionament dels centres docents i per a l'efectiva implantació la llei de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, es fa necessari definir i catalogar els llocs de treball que tindran aquest caràcter i els requisits que s'exigiran per a poder ocupar-los, tant de manera provisional o interina com a definitiva, i les situacions en les quals s'estarà exempt de tindre'ls.

Punt important sobre aquest particular (catalogació lingüística dels llocs docent) és la regulació de les mesures addicionals i extraordinàries que s'adoptaran aquest curs per a facilitar al professorat dels cossos docents dels ensenyaments de règim especial l'obtenció del requisit lingüístic de valencià que necessitaran a partir de l'1 de setembre de2022 per a ocupar els llocs docents que ara ocupen, perquè en aqueixa data finalitza la moratòria establida en l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost d'aquesta Conselleria.

Com es recordarà, en les disposicions transitòries d'aquesta ordre, s'estableixen una sèrie de mesures addicionals i extraordinàries per a la protecció del col·lectiu docent afectat, que li garanteix i facilita processos formatius extraordinaris per a l'obtenció del requisit lingüístic de valencià i la possibilitat que el professorat sense aquest requisit, accedisca a llocs de treball en localitats de predomini lingüístic castellà (veure punt 5 de la DT 1a i DT 2a). I ha arribat el moment d'activar-los, per a evitar-nos les situacions de conflictivitat laboral i acomiadaments que vam haver de suportar i conèixer quan en 2017 va finalitzar la moratòria establida per als cossos de Mestres, Professorat de Secundària i Tècnic d'FP.

També relacionat amb les plantilles docents i en l'àmbit de la FP és important i urgent conéixer i analitzar la situació del professorat tècnic d'FP de la Comunitat Valenciana, una vegada que la nova llei educativa, la LOMLOE declara aquest cos docent a extingir. Una vegada coneguem com és la composició d'aquest cos docent a nivell de titulacions i situació administrativa del seu professorat, detallat i desglossat per especialitats docents, hem de negociar en la nostra comunitat quals seran les seues condicions de treball i salarials per a equiparar-los a tots ells i amb independència de les seues titulacions d'accés, al professorat d'Ensenyament Secundari, garantint la continuïtat en les seues especialitats docents a tot el professorat, interí o no, que actualment s'integra en elles, perquè puga continuar treballant i presentar-se a les oposicions docents.

Unit a aquest tema també urgeix la revisió i actualització del sistema de contractació del professorat especialista i la regulació i millora de les seues condicions de treball i salarials.

A més en l'àmbit de la FP cal revisar i actualitzar tota la normativa referida a l'organització dels ensenyaments d'FP. Queda pendent l'actualització i millora de la normativa sobre cicles i mòduls que han de ser desdoblegats i comptar amb dos professors o professores, per a adequar-los als nous cicles formatius. Cal recordar que l'última revisió és de 2017.

Finalment urgeix també, en l'àmbit de la FP, la negociació d'un pla d'infraestructures, dotacions de recursos i inversions en els centres d'FP.

Passant a un altre àmbit, necessitem la negociació de la OEPD de 2021 i dels processos selectius que queden pendents d'executar, tant els de promoció interna i accés com els d'ingrés a la funció pública docent, acabant de complir el compromís d'aquesta administració autonòmica, en aplicació dels Acords sindicals estatals, d'oferir 13.000 places docents en el quinquenni 2018-2022 i que, a conseqüència de la situació de pandèmia, s'haurà de prorrogar dos anys més, fins a 2023. Aquest curs, queda pendent d'executar l'oferta prevista per a l'ingrés en el cos de Mestres (3.000 places, de les quals ja 1.272 es van aprovar en la OPED de 2020), l'oferta prevista de per a l'ingrés en el cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques (33 places desglossada del procediment selectiu celebrat aquest 2021), l'oferta prevista per a l'accés dels cossos docents classificats com a subgrup A2 als cossos docents classificats com a subgrup A1 (133 places) i l'oferta prevista per a l'accés al cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, de EOI i de APD (580 places).

Al costat d'això també és desitjable definir i concretar les bases i nombre de places possibles per a renovar un nou acord sobre OEPD a cinc anys vista (2025-2030), seguint els criteris legals que s'establiran a nivell estatal per a regular l'estabilització del professorat interí i la seua fixesa, com a sanció a les administracions públiques per l'abús i frau de llei en la contractació temporal. Sobre aquest particular proposem que mentrestant es defineix i aprova aquesta regulació estatal per a la seua  aplicació per les comunitats autònomes, es negocie i ferma un pacte o acord d'estabilitat que garantisca al professorat interí major de 45 anys d'edat i 3 anys de serveis, la continuïtat en el seu lloc de treball fins a la seua jubilació.

Com a derivació i conseqüència d'aquest àmbit de negociació, amb unes ofertes àmplies d'ocupació pública docent ( OEPD), es fa necessari regular ja la normativa que permeta i autoritze que el funcionariat en pràctiques coure i perceba les mateixes retribucions que percebia quan era personal interior o laboral, és a dir , que tinga reconegut el cobrament de tots els complements del funcionariat de carrera, inclosos els triennis i sexennis que tenia reconeguts.

Finalment i com a tancament a la nostra propostes de negociació per a aquest curs, proposem també la negociació d'una ordre o resolució que regule les titulacions d'accés a les borses de treball dels diferents cossos i especialitats docents i la seua periòdica revisió.

En atapeïda síntesi, aquests serien els temes urgents que inicialment proposaríem des del Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV per a la seua negociació durant el curs 2021-2022. Quedarien molts altres temes pendents de negociació com són la revisió dels protocols d'assetjament laboral i altres i implantació del servei de prevenció propi del sector docent no universitari.

Sense un altre particular, atentament.

Maite Tarazona Camarasa

Secretària Sector Ensenyament

UGT Serveis Públics PV 

A las propuestas de UGT Enseñanza PV y el resto de organizaciones de la Junta de Portavoces, la administración responde con la siguiente propuesta, sujeta a las modificaciones que se puedan plantear y aceptar por parte de la administración hasta el próximo 24 de septiembre de 2021. 

 


CALENDARI NEGOCIACIÓ 2021-2022


 

 

 

 

 

A/A:

Sr. D. Miguel Soler Gracia. Secretario Autonómico de Educación e Investigación.  

 

Valencia 10/09/2021

ASUNTO: Temas propuestos en JUNTA DE PORTAVOCES por el sindicato UGT Enseñanza PV para su negociación durante el curso 2021-2022.

 

ACTUALIZACIÓN PERMISOS Y LICENCIAS.

PLANTILLAS DOCENTES.

DESARROLLO DE LOS ROFs DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

REGLAMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LOS PUESTOS DOCENTES BILINGÜES Y DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA OCUPARLOS.

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS (PLAN DE CHOQUE Y DESARROLLO DISPOSICIONES TRANSITORIAS 1ª Y 2ª) DE LA ORDEN 35/2018, DE 22 DE AGOSTO SOBRE CATALOGACIÓN DE PUESTOS DOCENTES CON EL REQUISITO DEL VALENCIANO EN LAS ENSEÑANZAS Y CUERPOS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO TÉCNICO DE FP EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN PROFESORADO ESPECIALISTA.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DOCENTE (OEPD).

PLAN DE FIJEZA Y ACUERDO DE ESTABILIDAD PROFESORADO INTERINO.

REGULACIÓN REQUISITOS ACCESO A LA DOCENCIA.

REGULACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES QUE EL PROFESORADO EN PRÁCTICAS DEBE PERCIBIR, QUE INCLUYA TRIENIOS Y SEXENIOS.

SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO DEL SECTOR DOCENTE NO UNIVERSITARIO Y REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO LABORAL Y OTROS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID.

 

 

De nuestra mayor consideración.

Siguiendo las indicaciones que se nos formulaba por correo electrónico del pasado día 31 de agosto de 2021, desde UGT Enseñanza PV pasamos a formular las propuestas que desde el sindicato consideramos que se deberían negociar durante el presente curso escolar.

Empezamos con dos temas pendientes desde ya hace varios cursos, que urge ya su negociación, y que son la actualización de los permisos y licencias de los docentes, incorporando y modificando el Decreto de 2008, que ciertamente ya ha quedado obsoleto, con toda la legislación que reconoce y mejora los derechos de conciliación de los trabajadores y empleados públicos e incorporando también los nuevos permisos y licencias que se negocien. Este debe ser una prioridad absoluta en este curso que ahora iniciamos, para equipararnos, como mínimo, con el resto de los sectores de la administración de la Generalitat.

El otro tema pendiente desde ya hace varios cursos es la negociación para la revisión de las Ordenes de Plantillas Docentes, con la finalidad de la reversión definitiva de los recortes educativos de 2012 y para posibilitar el incremento, el crecimiento de las plantillas docentes, que se precisan en este momento y dar respuesta a la nueva configuración y necesidades de los centros educativos del siglo XXI, una vez publicados los diferentes reglamentos orgánicos y funcionales de los mismos. Por tanto, presupuesto básico para la efectiva implantación de nuevas figuras profesionales y estructuras de trabajo y coordinación en los centros, el nuevo modelo de enseñanza plurilingüe y la atención a la diversidad y la inclusión educativa es la de contar una plantilla suficiente, reforzada, con incremento sustancial del profesorado que se precisa.

Unidos a la revisión y actualización de las plantillas docentes propondríamos también el desarrollo reglamentario y normativo de los Decretos sobre organización y funcionamiento de los centros educativos, de tal forma que esa normativa con rango de orden, permitiera estabilizar, dar continuidad y simplificar las instrucciones de inicio de curso de las diferentes enseñanzas y centros docentes, actualizando y mejorando por ejemplo la obsoleta Orden de 29 de junio de 1992, recuperando la reducción de jornada para mayores de 55 años.

Enlazando con este desarrollo normativo de los Decretos sobre organización y funcionamiento de los centros docentes y para la efectiva implantación la ley de plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, se hace necesario definir y catalogar los puestos de trabajo que van a tener este carácter y los requisitos que se van a exigir para poder ocuparlos, tanto de manera provisional o interina como definitiva, y las situaciones en las que se va a estar exento de tenerlos.

Punto importante sobre este particular (catalogación lingüística de los puestos docente) es la regulación de las medidas adicionales y extraordinarias que se van a adoptar este curso para facilitar al profesorado de los cuerpos docentes de las enseñanzas de régimen especial la obtención del requisito lingüístico de valenciano que van a necesitar a partir del 1 de septiembre de2022 para ocupar los puestos docentes que ahora ocupan, porque en esa fecha finaliza la moratoria establecida en la Orden 35/2018, de 22 de agosto de esta Conselleria.

Como se recordará, en las disposiciones transitorias de esta orden, se establecen una serie de medidas adicionales y extraordinarias para la protección del colectivo docente afectado, que le garantiza y facilita procesos formativos extraordinarios para la obtención del requisito lingüístico de valenciano y la posibilidad de que el profesorado sin este requisito, acceda a puestos de trabajo en localidades de predominio lingüístico castellano (ver punto 5 de la DT 1ª y DT 2ª). Y ha llegado el momento de activarlos, para evitarnos las situaciones de conflictividad laboral y despidos que tuvimos que soportar y conocer cuando en 2017 finalizó la moratoria establecida para los cuerpos de Maestros, Profesorado de Secundaria y Técnico de FP.

También relacionado con las plantillas docentes y en el ámbito de la FP es importante y urgente conocer y analizar la situación del profesorado técnico de FP de la Comunidad Valenciana, una vez que la nueva ley educativa, la LOMLOE declara este cuerpo docente a extinguir. Una vez conozcamos cual es la composición de este cuerpo docente a nivel de titulaciones y situación administrativa de su profesorado, detallado y desglosado por especialidades docentes, debemos negociar en nuestra comunidad cuales van a ser sus condiciones de trabajo y salariales para equipararlos a todos ellos y con independencia de sus titulaciones de acceso, al profesorado de Enseñanza Secundaria, garantizando la continuidad en sus especialidades docentes a todo el profesorado, interino o no, que actualmente se integra en ellas, para que pueda continuar trabajando y presentarse a las oposiciones docentes.

Unido a este tema también urge la revisión y actualización del sistema de contratación del profesorado especialista y la regulación y mejora de sus condiciones de trabajo y salariales.

Además en el ámbito de la FP hay que revisar y actualizar toda la normativa referida a la organización de las enseñanzas de FP. Queda pendiente la actualización y mejora de la normativa sobre ciclos y módulos que tienen que ser desdoblados y contar con dos profesores o profesoras, para adecuarlos a los nuevos ciclos formativos. Hay que recordar que la última revisión es de 2017.

Finalmente urge también, en el ámbito de la FP, la negociación de un plan de infraestructuras, dotaciones de recursos e inversiones en los centros de FP.

Pasando a otro ámbito, necesitamos la negociación de la OEPD de 2021 y de los procesos selectivos que quedan pendientes de ejecutar, tanto los de promoción interna y acceso como los de ingreso a la función pública docente, terminando de cumplir el compromiso de esta administración autonómica, en aplicación de los Acuerdos sindicales estatales, de ofertar 13.000 plazas docentes en el quinquenio 2018-2022 y que, como consecuencia de la situación de pandemia, se habrá de prorrogar dos años más, hasta 2023. Este curso, queda pendiente de ejecutar la oferta prevista para el ingreso en el cuerpo de Maestros (3.000 plazas, de las cuales ya 1.272 se aprobaron en la OPED de 2020), la oferta prevista de para el ingreso en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (33 plazas desglosada del procedimiento selectivo celebrado este 2021), la oferta prevista para el acceso de los cuerpos docentes clasificados como subgrupo A2 a los cuerpos docentes clasificados como subgrupo A1 (133 plazas) y la oferta prevista para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de EOI y de APD (580 plazas).

Junto a ello también es deseable definir y concretar las bases y número de plazas posibles para renovar un nuevo acuerdo sobre OEPD a cinco años vista (2025-2030), siguiendo los criterios legales que se establecerán a nivel estatal para regular la estabilización del profesorado interino y su fijeza, como sanción a las administraciones públicas por el abuso y fraude de ley en la contratación temporal. Sobre este particular proponemos que mientras tanto se define y aprueba esta regulación estatal para su aplicación por las comunidades autónomas, se negocie y firme un pacto o acuerdo de estabilidad que garantice al profesorado interino mayor de 45 años de edad y 3 años de servicios, la continuidad en su puesto de trabajo hasta su jubilación.

Como derivación y consecuencia de este ámbito de negociación, con unas ofertas amplias de empleo público docente (OEPD), se hace necesario regular ya la normativa que permita y autorice que el funcionariado en prácticas cobre y perciba las mismas retribuciones que percibía cuando era personal interior o laboral, es decir, que tenga reconocido el cobro de todos los complementos del funcionariado de carrera, incluidos los trienios y sexenios que tenía reconocidos.

Finalmente y como cierre a nuestra propuestas de negociación para este curso, proponemos también la negociación de una orden o resolución que regule las titulaciones de acceso a las bolsas de trabajo de los diferentes cuerpos y especialidades docentes y su periódica revisión.

En apretada síntesis, estos serían los temas urgentes que inicialmente propondríamos desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos PV para su negociación durante el curso 2021-2022. Quedarían muchos otros temas pendientes de negociación como son la revisión de los protocolos de acoso laboral y otros e implantación del servicio de prevención propio del sector docente no universitario.

Sin otro particular, atentamente

 

Maite Tarazona Camarasa

Secretaria Sector de Enseñanza

UGT Servicios Públicos PV

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".