MESA SECTORIAL 22 juliol 2021: La Inclusió en la EE // La Inclusión a la EE.

MESA SECTORIAL 22 juliol 2021:  La Inclusió en la EE // La Inclusión a la EE.

En la Mesa Sectorial del dia 22 de juliol de 2021 s’han tractat les següents resolucions.

RESOLUCIÓ ___ de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-22.

En aquesta Resolució, Ugt Ensenyament PV, hi ha sol·licitat una valoració sobre el curs passat en relació amb el funcionament de les unitats específiques d’educació especial ubicades en centres ordinaris.

En segon lloc, en relació amb el criteri d’ajustos raonables. Aquest terme és molt ambigu: No és el mateix el que pensa  l’administració  que el considera el centre amb relació a la matrícula dels alumnes en centres ordinaris dintre les unitats específiques d’educació que a un centre d’educació especial. Cal marcar un criteri més concret. L’administració ho estudiarà i canviarà.

L’administració ens informa que  es modifica el disseny del PAP. A  setembre es publicarà un model més simplificat per donar resposta educativa més efectiva i en els temps marcats.

A més també ens indica que hi haurà un pla de formació i d’assessorament més específic en aquest col·lectiu.

I que estan estudiant la forma que les places d’aquestes unitats específiques s’incloguen en el concurs de trasllats, però que caldrà estudiar-ho i establir uns criteris adients.

Finalment, ens informen que de moment  no es podrà realitzar una escolarització compartida per la situació de pandèmia.

RESOLUCIÓ de ___ de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2021-22.

L’administració estableix una ràtio fins a 30 alumnes.  Des d’ UGT Ensenyament pensem que és un nombre molt elevat i que no donarà resposta educativa als alumnes de forma encertada.  Finalment la ràtio serà de 22 a 30 màxim.

A més, una novetat és que actualment els alumnes amb discapacitat intel·lectual  lleu es podien matricular en aquest centre. A partir d’aquest curs, els alumnes amb aquestes característiques es matricularan en centres ordinaris. En aquesta novetat, UGT Ensenyament, sol·licita informació sobre com es donarà resposta a aquests alumnes.

Finalment l’administració estableix la llibertat d’organitzar les dues hores del menjador segons les peculiaritats dels centres. També ens informen que hi haurà dotació extra de personal.

UGT Ensenyament PV ha recalcat que els criteris de l’escolarització dona peu a una gran subjectivitat i a diferents interpretacions. L’administració ho estudiarà i ho canviarà perquè siga més esclaridor.

Pel que fa a la jornada escolar han fet una proposta en l’administració i es negociarà perquè siga flexible.

Finalment, la normativa ROF en Educació Especial, que seria fonamental per organitzar aquest tipus de centres està en període d’estudi.

RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d’adaptacions en les escoles oficials d’idiomes valencianes.

Agraïm aquesta  Resolució,  ja que dóna resposta educativa a diferents tipus de necessitats educatives específiques dels alumnes, i per tant, afavoreix la inclusió. En aquest sentit, caldrà l’adaptació dels recursos i del personal que calga de forma ràpida i efectiva i que no es demore al llarg del curs. L’administració exposa que la resposta serà ràpida perquè el document és  senzill i que serà flexible respecte a l’entrega de la documentació al llarg del curs i no sols a l’inici.

TORN OBERT I INFORMACIÓ:

  • Independentment d’aquestes resolucions, UGT Ensenyament PV exigeix un calendari de negociació viable i en temps marcats i real i no com estan fent actualment, que les reunions de Meses es realitzen sense temps per preparar-les de la forma més adient.

A més, també demanem que les instruccions d’inici de curs de les diferents etapes es trasllade al mes d’abril/maig, perquè els centres es planifiquen adequadament.

  • Comissió específica de les UEO: hui s’ha constituït la comissió tècnica de valoració. Tota la informació està a la pàgina web a l’apartat d’Orientació Educativa.

Quan al termini de presentació de la documentació acaba hui a les  23:59h i a dia de hui hi ha 113 peticions. 

En la Mesa Sectorial del día 22 de julio de 2021 se han tratado las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN ___ de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la cual se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento de las unidades específicas de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2021-22.

En esta Resolución, Ugt Enseñanza PV, hay solicitado una valoración sobre el curso pasado en relación con el funcionamiento de las unidades específicas de educación especial ubicadas en centros ordinarios.

En segundo lugar, en relación con el criterio de ajustes razonables. Este término es muy ambiguo: No es lo mismo lo que piensa la administración que lo que considera el centro en relación a la matrícula de los alumnos en centros ordinarios dentro las unidades específicas de educación o  en un centro de educación especial. Hay que marcar un criterio más concreto. La administración lo estudiará y cambiará.

Asimismo, la administración nos informa que se modifica el diseño del PAP. En septiembre se publicará un modelo más simplificado para dar respuesta educativa más efectiva y en los tiempos marcados.

Además también habrá un plan de formación y de asesoramiento más específico en este colectivo.

Y que están estudiando la forma en la cual las plazas de estas unidades específicas se incluyan en el concurso de traslados, pero que habrá que estudiarlo y establecer unos criterios adecuados.

Finalmente, explican que de momento no se podrá realizar una escolarización compartida por la situación de pandemia.

RESOLUCIÓN de ___ de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros docentes específicos de Educación Especial sostenidos con fondos públicos para el curso 2021-22.

La administración establece una ratio hasta 30 alumnos. Desde UGT Enseñanza pensamos que es un número muy elevado y que no dará respuesta educativa a los alumnos de forma acertada. Finalmente la ratio será de 22 a 30 alumnos.

Además, una novedad es que actualmente los alumnos con discapacidad intelectual leve se podían matricular en este centro. A partir de este curso, los alumnos con estas características se matricularán en centros ordinarios. En esta novedad, UGT Enseñanza, solicita información sobre la forma de dar respuesta a estos alumnos.

Finalmente la administración establece la libertad de organizar las dos horas del comedor según las peculiaridades de los centros. También nos informan que habrá dotación extra de personal.

UGT Enseñanza PV ha recalcado que los criterios de la escolarización dan pie a una gran subjetividad y a diferentes interpretaciones. La administración estudiará y cambiará estos criterios porque sea más esclarecedor.

En cuanto a la jornada escolar han hecho una propuesta en la administración y se negociará porque sea flexible.

Finalmente, en relación a una normativa ROF en Educación Especial, que sería fundamental para organizar este tipo de centros está en periodo de estudio.

RESOLUCIÓN de XX de julio de 2021, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y de la Dirección General de Inclusión Educativa, por la cual se dictan las instrucciones para la solicitud de adaptaciones en las escuelas oficiales de idiomas valencianas.

Agradecemos esta Resolución, puesto que da respuesta educativa a diferentes tipos de necesidades educativas específicas de los alumnos, y por tanto, favorece la inclusión. En este sentido, hará falta la adaptación de los recursos y del personal necesario de forma rápida y efectiva y que no se demore a lo largo del curso. La administración expone que la respuesta será rápida porque el documento es sencillo y que será flexible respecto a la entrega de la documentación a lo largo del curso y no solo al inicio.

TURNO ABIERTO E INFORMACIÓN:

  • Independientemente de estas resoluciones, UGT Enseñanza PV exige un calendario de negociación viable y en tiempos marcados y no como están haciendo actualmente, que las reuniones de Mesas se realicen sin tiempos para prepararlas de la forma más adecuada.

Además, también pedimos que las instrucciones de inicio de curso de las diferentes etapas se traslade al mes de abril/mayo, porque los centros se planifican adecuadamente.

  • Comisión específica de las UEO: hoy se ha constituido la comisión técnica de valoración. Toda la información está en la página web en el apartado de Orientación Educativa.

Cuando al plazo de presentación de la documentación acaba hoy a las 23:59h y a día de hoy hay 113 peticiones.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".