SUBVENCIONS: RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, es resol la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2021.

SUBVENCIONS:  RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, es resol la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2021.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2021. [2021/7515] 

(DOGV núm. 9126 de 13.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7515

ENLLAÇ DIRECTE A LA RESOLUCIÓ.

En compliment del que disposa l'Ordre 47/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva (DOGV 7850, 12.08.2016), es convoquen aquestes subvencions per a l'any 2021 per mitjà de la Resolució de 22 de desembre de 2020, del director general d'Esport (DOGV 8986, 30.12.2020).
En els articles 8 i 9 de l'Ordre 47/2016 s'estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds i el procediment de la resolució de concessió; la Resolució de 29 d'abril de 2021, del director general d'Esport, designa els membres de la comissió tècnica d'avaluació.
Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents i elevada la proposta de resolució per la comissió tècnica d'avaluació constituïda a aquest efecte, i en virtut del que disposa la disposició addicional tercera de l'Ordre 47/2016, resolc:

Primer
Concedir a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana que a continuació es relacionen les subvencions següents, per un import global de cinc-cents mil euros (500.000 euros), per al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva al Complex Educatiu de Cheste, distribuïdes en dos períodes, el final del curs escolar 2020-2021 i l'inici del curs 2021-2022:
Federació Subvenció
curs 2020-2021 Subvenció
curs 2021-2022 Total
subvenció
ATLETISME 12.500 € 0 € 12.500 €
BÀDMINTON 20.151 € 10.000 30.151 €
BEISBOL, SOFTBOL I FUTBOL AMERICÀ 23.226 € 12.032 € 35.258 €
ESPORT D'ORIENTACIÓ 20.789 € 10.400 € 31.189 €
HANDBOL 26.000 € 18.500 € 44.500 €
HOQUEI 23.530 € 11.000 € 34.530 €
KARATE 23.777 € 10.191 € 33.968 €
NATACIÓ 22.787 € 20.346 € 43.133 €
PÀDEL 0 € 10.060 € 10.060 €
RUGBI 25.969 € 13.595 € 39.564 €
TAEKWONDO 26.970 € 11.866 € 38.836 €
TENIS DE TAULA 22.619 € 11.756 € 34.375 €
TIR AMB ARC 21.398 € 10.060 € 31.458 €
TRIATLÓ 26.033 € 13.687 € 39.720 €
VOLEIBOL 26.703 € 14.055 € 40.758 €

Segon
Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions indicades en l'article 11 de l'Ordre 47/2016, per la qual se n'aproven les bases reguladores, i justificar les ajudes en la forma establida en el punt onze de la convocatòria.

Tercer
El termini de presentació de la justificació de les subvencions concedides corresponents a les activitats realitzades en el primer període conclourà el 15 de setembre de 2021, i per a les desenvolupades en el segon període conclourà el 30 de novembre de 2021.
La justificació es presentarà per mitjans electrònics, de conformitat amb les indicacions del punt onze de la convocatòria, preferiblement a través de l'adreça d'internet
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490

Quart
Autoritzar i disposar els fons a favor de totes i cada una de les entitats beneficiàries que s'indiquen en l'apartat primer i per les quantitats que s'hi indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S6413000, capítol IV, dels pressupostos de la Generalitat per a 2021.

Cinqué
Les entitats beneficiàries hauran d'aportar, per mitjans propis o aliens, la part de finançament del pressupost final del Pla d'especialització esportiva subvencionat no cobert per la subvenció que per aquest acte es concedeix.


Sisé
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquesta resolució, de conformitat amb el punt tretze de la resolució de convocatòria d'aquestes subvencions.
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'hi podrà recórrer potestativament en reposició, o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació, sense perjuí que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere escaient:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de juliol de 2021.– El director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.


En cumplimiento de lo que dispone la Orden 47/2016, de 5 de agosto, de la onselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de los planes de especialización deportiva (DOGV 7850, 12.08.2016), se convocan estas subvenciones para el año 2021 por medio de la Resolución de 22 de diciembre de 2020, del director general de Deporte (DOGV 8986, 30.12.2020).
En los artículos 8 y 9 de la Orden 47/2016 se establecen los criterios de valoración de las solicitudes y el procedimiento de la resolución de concesión; la Resolución de 29 de abril de 2021, del director general de Deporte, designa los miembros de la comisión técnica de evaluación.
Una vez formalizados los actos de instrucción correspondientes y elevada la propuesta de resolución por la comisión técnica de evaluación constituida a tal efecto, y en virtud del que dispone la disposición adicional tercera de la Orden 47/2016, resuelvo:

Primero
Conceder a las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana que a continuación se relacionan las subvenciones siguientes, por un importe global de quinientos mil euros (500.000 euros), para el desarrollo de los planes de especialización deportiva en el Complejo Educativo de Cheste, distribuidas en dos periodos, el final del curso escolar 2020-2021 y el inicio del curso 2021-2022:
Federación Subvención
curso 2020-2021 Subvención
curso 2021-2022 Total
subvención
ATLETISMO 12.500 € 0 € 12.500 €
BÁDMINTON 20.151 € 10.000 30.151 €
BÉISBOL, SOFTBALL Y FÚTBOL AMERICANO. 23.226 € 12.032 € 35.258 €
DEPORTE DE ORIENTACIÓN 20.789 € 10.400 € 31.189 €
BALONMANO 26.000 € 18.500 € 44.500 €
HOCKEY 23.530 € 11.000 € 34.530 €
KÁRATE 23.777 € 10.191 € 33.968 €
NATACIÓN 22.787 € 20.346 € 43.133 €
PÁDEL 0 € 10.060 € 10.060 €
RUGBY 25.969 € 13.595 € 39.564 €
TAEKWONDO 26.970 € 11.866 € 38.836 €
TENIS DE MESA 22.619 € 11.756 € 34.375 €
TIRO CON ARCO 21.398 € 10.060 € 31.458 €
TRIATLÓN 26.033 € 13.687 € 39.720 €
VOLEIBOL 26.703 € 14.055 € 40.758 €

Segundo
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones indicadas en el artículo 11 de la Orden 47/2016, por la cual se aprueban las bases reguladoras, y justificar las ayudas en la forma establecida en el punto once de la convocatoria.

Tercero
El plazo de presentación de la justificación de las subvenciones concedidas correspondientes a las actividades realizadas en el primer periodo concluirá el 15 de septiembre de 2021, y para las desarrolladas en el segundo periodo concluirá el 30 de noviembre de 2021.
La justificación se presentará por medios electrónicos, en conformidad con las indicaciones del punto once de la convocatoria, preferiblemente a través de la dirección de internet
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19490

Cuarto
Autorizar y disponer los fondos a favor de todas y cada una de las entidades beneficiarias que se indican en el apartado primero y por las cantidades que se indican, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.03.02.457.10, línea S6413000, capítulo IV, de los presupuestos de la Generalitat para 2021.

Quinto
Las entidades beneficiarias tendrán que aportar, por medios propios o ajenos, la parte de financiación del presupuesto final del Plan de especialización deportiva subvencionado no cubierto por la subvención que por este acto se concede.

Sexto
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana esta resolución, de conformidad con el punto trece de la resolución de convocatoria de estas subvenciones.
De conformidad con lo que establecen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición, o bien se podrá plantear directamente un recurso contencioso-administrativo en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de julio de 2021.– El director general de Deporte: Josep Miquel Moya Torres.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".