UGT INFORMA: Acord per l'estabilitat en la Taula General de les Admininistracions Públiques // Acuerdo para la estabilidad en la Mesa General de las Administraciones Públicas

UGT INFORMA: Acord per l'estabilitat en la Taula General de les  Admininistracions  Públiques // Acuerdo para la estabilidad en la Mesa General de las  Administraciones Públicas

Acord per a l'estabilitat en la Taula General de les Administracions Públiques

Hui dilluns s'ha signat l'Acord per a l'estabilització de l'ocupació pública en l'àmbit de la Taula General de les Administracions Públiques en la qual són presents l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a través de la FEMP.

Tenint present que l'Acord no satisfà les expectatives inicials d'UGT si que hem considerat que era important signar-lo perquè millora molt substancialment l'Acord de 2018 respecte del personal interí i temporal.

L'Acord contempla mesures per a reduir la temporalitat en el futur a través de la modificació de l'article 10 del TREBEP i els sectors que disposen de normativa pròpia (Sanitat, Ensenyament, Justícia, Universitats, etc.) disposen d'1 any per a adaptar les seues normatives a aquesta nova redacció de l'art. 10 però, en relació amb els processos d'estabilització que hauran de realitzar-se, suposa el següent:

 

1.- Inclou totes les places que, a 31/12/20, porten exercint-se més de 3 anys, siguen estructurals i compten amb dotació pressupostària.

2.- El procés es realitzarà a través del sistema de concurs oposició, sense perjudici del que establisca la normativa sectorial per a determinats col·lectius, però flexibilitza la fase d'oposició podent-se reduir les proves, els terminis, etc.

3.- La fase de concurs (40%) prima majoritàriament l'experiència acumulada en el cos, escala, categoria, o equivalent de què es tracte, prèvia negociació en l'àmbit corresponent en virtut de l'article 37 EBEP.

Això significa que es podrà valorar de manera diferencial i preferent el temps treballat en l'administració convocant, com així ha fet el Govern Central respecte als processos de la AGE convocats fa dos mesos (PER TANT, NO ÉS INCONSTITUCIONAL I S'AJUSTA A LLEI).

4.- En l'àmbit de l'Administració Local es deixen en suspens els articles 8 i 9 del RD 896/1991 (característiques dels exercicis dels processos selectius) pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se la selecció dels funcionaris de l'Administració Local (molt exigent quant a continguts i nombre de temaris). AQUESTA MESURA ÉS IMPORTANTÍSSIMA PER A les ADMINISTRACIONS LOCALS COM QUE AQUESTS DOS ARTICLES HAN SIGUT UNA LLOSA INSALVABLE.

Això implica es podrà recordar en la fase d'oposició una reducció molt substancial del número i continguts dels temes en totes categories i el tipus de prova.

5.- S'inclou una clàusula social que facilita la recol·locació laboral del personal interí que no supere el procés d'estabilització a través de bosses específiques o en les ja existents.

6.- Complementari a la bossa, el personal que no obtinga plaça en el procés serà compensat econòmicament amb 20 dies (retribucions fixes) per any treballat. El personal laboral percebrà una compensació similar.

EN DEFINITIVA, L'ACORD DEIXA EN MANS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, I per tant EN CADA TAULA DE NEGOCIACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT I CONCRECIÓ DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ.

 Acuerdo para la estabilidad en la Mesa General de las  Administraciones Públicas.

 

Hoy lunes se ha firmado el Acuerdo para la estabilización del empleo público en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas en la que están presentes el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a través de la FEMP.

Teniendo presente que el Acuerdo no satisface las expectativas iniciales de UGT sí que hemos considerado que era importante firmarlo porque mejora muy sustancialmente el Acuerdo de 2018 respecto del personal interino y temporal.

El Acuerdo contempla medidas para reducir la temporalidad en el futuro a través de la modificación del artículo 10 del TREBEP y los sectores que disponen de normativa propia (Sanidad, Enseñanza, Justicia, Universidades, etc.) disponen de 1 año para adaptar sus normativas a esta nueva redacción del art. 10 pero, en relación con los procesos de estabilización que deberán realizarse, supone lo siguiente:

1.- Incluye todas las plazas que, a 31/12/20, lleven desempeñándose más de 3 años, sean estructurales y cuenten con dotación presupuestaria.

2.- El proceso se realizará a través del sistema de concurso-oposición, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial para determinados colectivos, pero flexibiliza la fase de oposición pudiéndose reducir las pruebas, los plazos, etc.

3.- La fase de concurso (40%) prima mayoritariamente la experiencia acumulada en el cuerpo, escala, categoría, o equivalente de que se trate, previa negociación en el ámbito correspondiente en virtud del artículo 37 EBEP.

Esto significa que se podrá valorar de manera diferencial y preferente el tiempo trabajado en la administración convocante, como así ha hecho el Gobierno Central respecto a los procesos de la AGE convocados hace dos meses (POR TANTO, NO ES INCONSTITUCIONAL Y SE AJUSTA A LEY).

4.- En el ámbito de la Administración Local se dejan en suspenso los artículos 8 y 9 del RD 896/1991 (características de los ejercicios de los procesos selectivos) por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse la selección de los funcionarios de la Administración Local (muy exigente en cuanto a contenidos y número de temarios). ESTA MEDIDA ES IMPORTANTÍSIMA PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PUESTO QUE ESTOS DOS ARTÍCULOS HAN SIDO UNA LOSA INSALVABLE.

Esto implica se podrá acordar en la fase de oposición una reducción muy sustancial del número y contenidos de los temas en todas categorías y el tipo de prueba.

5.- Se incluye una cláusula social que facilita la recolocación laboral del personal interino que no supere el proceso de estabilización a través de bolsas específicas o en las ya existentes.

6.-  Complementario a la bolsa, el personal que no obtenga plaza en el proceso será compensado económicamente con 20 días (retribuciones fijas) por año trabajado. El personal laboral percibirá una compensación similar.

EN DEFINITIVA, EL ACUERDO DEJA EN MANOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, Y POR TANTO EN CADA MESA DE NEGOCIACIÓN, EL DESARROLLO Y CONCRECIÓN DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".