UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021: nomenament de directores i directoras dels centres de l'ISEACV // RESOLUCIÓN de 23 junio 2021: nombramiento directores/as de los centros del ISEACV.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021:  nomenament de directores i directoras dels centres de l'ISEACV // RESOLUCIÓN de 23 junio 2021: nombramiento directores/as de los centros del ISEACV.

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, de nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV. [2021/7210]  ENLLAÇ A RESOLUCIÓ.

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base de dades 006543/2021

De conformitat amb el que disposen les bases novena i onzena de la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (DOGV 9046, 23 de març), per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

Atés el que es determina en la Resolució de 3 de juny de 2021, de la Direcció de l'ISEACV, per la qual es fa pública la relació definitiva de candidatures seleccionades en el procés de concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV, convocat per la Resolució de 16 de març de 2021, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, una vegada rebudes les propostes de nomenament per part de la Junta de directors i directores de centre, integrada en aquest cas per tots aquells directors i directores que no hagen presentat sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, així com les propostes de nomenament de les comissions de selecció de cada centre.

En virtut de les competències que estableix l'article 50.3.j dels Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, aprovats pel Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, aquesta Direcció ha resolt:

Primer
Aprovar l'expedient de concurs de mèrits i nomenar a la persona aspirant seleccionada relacionada en l'annex I de la present resolució, segons s'estableix en la base 9 de la citada convocatòria, una vegada comprovat que reuneix els requisits generals i específics de participació establerts en la convocatòria. El nomenament i la presa de possessió es realitzaran amb efectes de l'1 de juliol de 2021. La duració del mandat és de quatre anys, no renovable consecutivament, de conformitat amb el que es preveu en l'article 136.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i en l'article 38 del Decret 82/2009, de 12 de juny.

Segon
Segons s'estableix en la base 11 de la citada convocatòria i donada l'absència de candidatures per a la direcció de determinats centres de l'ISEACV d'una banda, i donada l'existència d'una candidatura seleccionada que a data de 22 de juny de 2021 no compleix el requisit específic d'haver superat el programa de formació sobre competències per al desenvolupament de la funció directiva, de manera prèvia al seu nomenament, segons estableix la base 3.1.c de la convocatòria, es nomena amb caràcter extraordinari com a director o directora d'aquests centres, amb efectes des de l'1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny de 2022, a les persones relacionades en l'annex II d'aquesta resolució.

Tercer
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la directora general d'Universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 23 de juny de 2021.– La directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana: Inmaculada Sánchez Velasco.

ANNEX I
Nomenament de persones aspirants seleccionades
Codi Centre Direcció
46016993 Escola Superior d'Art Dramàtic de València Alabor Lloret, Esther

03011124 Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant Catalán Blay, Fernando Luis

12004308 Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló Monar Máñez, Miguel

03007194 Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela Pérez Doménech, Juan José

46013232 Escola d'Art i Superior de Disseny de València Esteban Esteban, Rosa

03010739 Conservatori Superior de Música d'Alacant Asensi Seva, José Vicente

12005635 Conservatori Superior de Música de Castelló Campos Campos, Vicente

46013219 Conservatori Superior de Música de València Tomás Calatayud, María Dolores

ANNEX II
Nomenament amb caràcter extraordinari
Codi Centre Direcció

12006263 Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora Lázaro Villalonga, Alberto

46005144 Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises Colomer Ramos, Javier

03016134 Conservatori Superior de Dansa d'Alacant Manzanaro García, ManuelRESOLUCIÓN de 23 de junio de 2021, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, de nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV. [2021/7210]   ENLLAÇ A RESOLUCIÓ.

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base Datos 006543/2021

De conformidad con lo que establecen las bases novena y undécima de la Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (DOGV 9046, 23 de marzo), por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV.

Atendiendo a lo determinado en la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección del ISEACV, por la que se hace pública la relación definitiva de candidaturas seleccionadas en el proceso de concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras de los centros del ISEACV, convocado por la Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, una vez recibidas las propuestas de nombramiento por parte de la Junta de directores y directoras de centro, integrada en este caso por todos aquellos directores y directoras que no hayan presentado solicitud de participación en esta convocatoria, así como las propuestas de nombramiento de las comisiones de selección de cada centro.

En virtud de las competencias que establece el artículo 50.3.j de los Estatutos del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, aprobados por el Decreto 82/2009, de 12 de junio, del Consell, esta Dirección ha resuelto:

Primero
Aprobar el expediente de concurso de méritos y nombrar a la persona aspirante seleccionada relacionada en el anexo I de la presente resolución, según lo establecido en la base 9 de la citada convocatoria una vez comprobado que reúne los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria. El nombramiento y la toma de posesión se realizará con efectos del 1 de julio de 2021. La duración del mandato es de cuatro años, no renovable consecutivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 136.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y en el artículo 38 del Decreto 82/2009, de 12 de junio.

Segundo
Según lo establecido en la base 11 de la citada convocatoria y dada la ausencia de candidaturas para la dirección de determinados centros del ISEACV por un lado, y dada la existencia de una candidatura seleccionada que a fecha de 22 de junio de 2021 no reúne el requisito específico de haber superado el programa de formación sobre competencias para el desarrollo de la función directiva, de manera previa a su nombramiento, según establece la base 3.1.c de la convocatoria, se nombra con carácter extraordinario como director o directora de estos centros, con efectos desde el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022, a las personas relacionadas en el anexo II de esta resolución.

Tercero
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la directora general de Universidades de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 23 de junio de 2021.– La directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat: Inmaculada Sánchez Velasco.

ANEXO I
Nombramiento de personas aspirantes seleccionadas
Código Centro Dirección
46016993 Escola Superior d'Art Dramàtic de València Alabor Lloret, Esther

03011124 Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant Catalán Blay, Fernando Luis

12004308 Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló Monar Máñez, Miguel

03007194 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela Pérez Doménech, Juan José

46013232 Escola d'Art i Superior de Disseny de València Esteban Esteban, Rosa

03010739 Conservatori Superior de Música d'Alacant Asensi Seva, José Vicente

12005635 Conservatori Superior de Música de Castelló Campos Campos, Vicente

46013219 Conservatori Superior de Música de València Tomás Calatayud, María Dolores


ANEXO II
Nombramiento con carácter extraordinario
Código Centro Dirección
12006263 Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora Lázaro Villalonga, Alberto

46005144 Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises Colomer Ramos, Javier

03016134 Conservatori Superior de Dansa d'Alacant Manzanaro García, Manuel

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".