Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, per la qual es nomenen els assessors i les assessores de formació dels CEFIRE.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, per la qual es nomenen els assessors i les assessores de formació dels CEFIRE.

 RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es nomenen els assessors i les assessores de formació de centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/7253]

ENLLAÇ DIRECTE A LA RESOLUCIÓ I ALS LLISTATS

 

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base de dades 006542/2021

Per la Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 9020, 15.02.2021), es va convocar un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i d'assessores de formació de centres de Formació, Innovació I Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

Una vegada concloses les fases del procés de selecció i vista la proposta de nomenament que m'eleva la comissió tècnica de selecció, resolc:

Primer

1. Nomenar com a assessors i assessores de formació dels centres de formació, Innovació I Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana el personal docent que figura en l'annex I d'aquesta resolució.

2. Adjudicar-los, en comissió de serveis, les places d'assessories detallades en aquest annex.

Segon

Publicar el llistat d'aspirants que han superat la puntuació mínima exigida en la convocatòria sense obtenció de plaça, que s'indiquen en l'annex II d'aquesta resolució.

Tercer

Publicar el llistat de sol·licituds desestimades, que s'indiquen en l'annex III, i indicar el motiu pel qual ho han sigut.

Quart

D'acord amb la base desena de la Resolució de 10 de febrer de 2021, l'acceptació de la vacant adjudicada serà per un període mínim d'un curs acadèmic (curs 2021-2022), computat a partir de l'1 de setembre de 2021. Les vacants podran ser prorrogades durant tres cursos més, prèvia avaluació positiva de la funció assessora realitzada per la Subdirecció General de Formació del Professorat, sempre que no es modifiquen o suprimisquen.

Cinqué

D'acord amb la base onzena de la Resolució de 10 de febrer de 2021, una vegada formulada la proposta de nomenament, no s'admetrà la renúncia a la plaça assignada. La valoració de les situacions excepcionals que pogueren produir-se correspondrà a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.

Sisé

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu que corresponga en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació, i potestativament podrà interposar-se un recurs de reposició en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 28 de juny de 2021.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.


RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se nombran los asesores y las asesoras de formación de centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana. [2021/7253]

ENLACE DIRECTO A LA RESOLUCIÓN Y A LOS LISTADOS

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base Datos 006542/2021

Por Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV 9020, 15.02.2021), se convocó un concurso de méritos para la selección y nombramiento de asesores y de asesoras de formación de centros de Formación, Innovación Y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

Una vez concluidas las fases del proceso de selección y vista la propuesta de nombramiento que me eleva la comisión técnica de selección, resuelvo:

Primero

1. Nombrar como asesores y asesoras de formación de los centros de Formación, Innovación Y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana el personal docente que figura en el anexo I de esta resolución.

2. Adjudicarles, en comisión de servicios, las plazas de asesorías detalladas en este anexo.

Segundo

Publicar el listado de aspirantes que han superado la puntuación mínima exigida en la convocatoria sin obtención de plaza, que se indican en el anexo II de esta resolución.

Tercero

Publicar el listado de solicitudes desestimadas, que se indican en el anexo III, indicar el motivo por el cual lo han sido.

Cuarto

De acuerdo con la base décima de la citada Resolución de 10 de febrero de 2021, la aceptación de la vacante adjudicada será por un período mínimo de un curso académico (curso 2021-2022), computado a partir del 1 de septiembre de 2021. Las vacantes podrán ser prorrogadas durante tres cursos más, previa evaluación positiva de la función asesora realizada por la Subdirección General de Formación del Profesorado, siempre que no se modifiquen o supriman.

Quinto

De acuerdo con la base undécima de la Resolución de 10 de febrero de 2021, una vez formulada la propuesta de nombramiento, no se admitirá la renuncia a la plaza asignada. La valoración de las situaciones excepcionales que pudieran producirse corresponderá a la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional.

Sexto

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado contencioso-administrativo que corresponda en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, y potestativamente podrá interponerse un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Todo eso de conformidad con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.


València, 28 de junio de 2021.– El secretario autonómico de Educación y Formación Profesional: Miguel Soler Gracia.

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".