UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics.
 

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, convocat per la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2021/7251]

ENLLAÇ DIRECTE A LA RESOLUCIÓ I ALS LLISTATS

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base de dades 006522/2021


Per Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent (DOGV 9037, 09.03.2021), (correccions d'errades publicades en el DOGV 9042, 16.03.2021 i en el DOGV 9053, 01.04.2021), es convoca procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, i, una vegada comprovat que les directores i directors reuneixen els requisits generals i específics de participació establits en la convocatòria, i conclòs el programa de formació inicial, considerant les competències recollides en l'article 8 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer

Publicar en l'annex I la relació de persones aspirants seleccionades i en l'annex II la relació de persones aspirants excloses, amb indicació del motiu d'exclusió.

Segon

Aprovar l'expedient del procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, convocat per la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, i notificar que tant el nomenament com la presa de possessió es realitzaran amb efectes de l'1 de juliol de 2021, d'acord amb el que s'estableix en la base novena de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent.


Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


València, 28 de juny de 2021.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.


RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se aprueba el expediente del concurso de méritos para la selección y el nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, convocado por la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento selectivo de nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana. [2021/7251]

(DOGV núm. 9118 de 01.07.2021) Ref. Base Datos 006522/2021

ENLACE DIRECTO A LA RESOLUCIÓN Y A LOS LISTADOS.

Por Resolución de 4 de marzo de 2021, de la directora general de Personal Docente (DOGV 9037, 09.03.2021), (correcciones de errores publicadas en el DOGV 9042, 16.03.2021 y en el DOGV 9053, 01.04.2021), se convoca procedimiento selectivo de nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, y, una vez comprobado que las directoras y directores reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria, y concluido el programa de formación inicial, considerando las competencias recogidas en el artículo 8 del Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:

Primero

Publicar en el anexo I la relación de personas aspirantes seleccionadas y en el anexo II la relación de personas aspirantes excluidas, con indicación del motivo de exclusión.

Segundo

Aprobar el expediente del procedimiento selectivo de nombramiento de directoras y directores de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, convocado por la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la directora general de Personal Docente, y notificar que tanto el nombramiento como la toma de posesión se realizarán con efectos del 1 de julio de 2021, de acuerdo con lo establecido en la base novena de la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la directora general de Personal Docente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.


València, 28 de junio de 2021.– La directora general de Personal Docente: M. Ángeles Herranz Ábalos.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".