COMISSIONS DE SERVEI: Peticions telemàtiques 1 de juliol fins 6 juliol // Peticiones telemáticas del 1 al 6 de julio.

COMISSIONS DE SERVEI: Peticions telemàtiques 1 de juliol  fins 6 juliol // Peticiones telemáticas del 1 al 6 de julio.

COMISSIONS DE SERVEI

S'informa que a partir de les 10:00 hores del 1 de juliol de 2021 i fins a les 10:00 hores del 6 de juliol de 2021, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2021-2022, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 14 de maig de 2021. #comissioserveisensenyamentugt

 

Recordeu els deu punts de la base huitena de la convocatòria:

1. A partir de l’1 de juliol de 2021, s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o localitats a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es).

2. A l’efecte d’obtenció d’un lloc, les persones participants consignaran els codis de centres o localitats i dels tipus de places que sol· liciten per ordre de preferència, que figuren en l’annex VI d’aquesta resolució.

3. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no pot ser superior a 300.

4. Les peticions es poden fer a un centre concret o localitat, i seran compatibles ambdues modalitats. En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb lloc susceptible de ser cobert en comissió de serveis durant el curs 2021-2022 en el mateix ordre en què apareixen en l’annex VI. Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat, serà necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats.

5. No obstant això, per tal de simplificar i facilitar a les persones participants la realització de les seues peticions, les persones interessades que vulguen sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, en lloc de fer la petició consignant els codis de tots i cadascun dels centres per ordre de preferència, podran anotar únicament els codis corresponents a la localitat i lloc-especialitat. En aquest cas, s’entendrà que sol·liciten tots els centres de la localitat de què es tracte en el mateix ordre de preferència amb el qual apareixen publicats en l’annex VI corresponent de la convocatòria i sempre referits als centres que apareixen en aquest annex. Si respecte a tots els centres d’una localitat se’n vol sol·licitar prioritàriament algun o alguns, aquests es podran consignar com a peticions individualitzades per ordre de preferència i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat; s’entendran incorporats a les seues peticions la resta de centres en el mateix ordre en què apareixen publicats en l’annex VI corresponent de la convocatòria i sempre referits als centres que apareixen en aquest annex.

6. No obstant això, els llocs de centres penitenciaris, centres de reeducació, centres docents de caràcter singular, per estar situats en zones social, cultural i/o econòmicament desfavorides, que en l’annex VI apareixen com a centres singulars, així com els llocs de centres d’educació especial i de centres de formació de persones adultes, seran tots de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament.

7. Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter itinerant, s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent.

8. En cas que es presente en termini i forma més d’una sol·licitud telemàtica de peticions, només es tindrà en compte l’última presentada.

9. Amb la finalitat que les persones participants en aquestes convocatòries puguen fer les seues peticions, s’adjunta l’annex VI a aquesta resolució amb la relació de localitats i centres compresos en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

10. L’accés a l’aplicació telemàtica per a la petició de destinacions es farà mitjançant un sistema d’identificació basat en les dades presents en el registre de personal. En el cas de participants d’altres administracions educatives s’utilitzarà la informació presentada en l’anunci de participació. 

 COMISIONES DE SERVICIO

Se informa que a partir de las 10:00 horas del 1 de julio de 2021 hasta las 10:00 horas del 6 de julio de 2021, se podrán realizar las peticiones telemáticas de comisiones de servicio por causas sociales para el curso 2021-2022, de conformidad con la resolución de la Dirección General de Personal Docente de 14 de mayo de 2021. #comissioserveisensenyamentugt

Recordad los diez puntos de la base octava de la convocatoria:

1. A partir del 1 de julio de 2021, se abrirá un plazo, de cinco días naturales para que el personal participante pueda solicitar por vía telemática las peticiones concretas a centros o localidades a través de la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http:// www.ceice.gva.es).

2. A efectos de obtención de un puesto, las personas participantes consignarán los códigos de centros o localidades y de los tipos de plazas que soliciten por orden de preferencia, que figuran en el anexo VI de la presente resolución.

3. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar no podrá exceder de 300.

4. Las peticiones pueden hacerse a un centro concreto o localidad, y serán compatibles ambas modalidades. En este último caso, se adjudicará el primer centro de la localidad con puesto susceptible de ser cubierto en comisión de servicios durante el curso 2021-2022 en el mismo orden en que aparecen en el anexo VI. Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo centro o localidad, será necesario repetir el centro o la localidad tantas veces como puestos solicitados.

5. No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a las personas participantes la realización de sus peticiones, las personas interesadas que deseen solicitar todos los centros correspondientes a una localidad, en lugar de realizar la petición consignando los códigos de todos y cada uno de los centros por orden de preferencia, podrán anotar únicamente los códigos correspondientes a la localidad y puesto-especialidad. En este caso, se entenderá que solicitan todos los centros de la localidad de que se trate en el mismo orden de preferencia con el que aparecen publicados en el anexo VI correspondiente de la convocatoria y siempre referidos a los centros que aparecen en ese anexo. Si respecto a todos los centros de una localidad se quiere solicitar prioritariamente alguno o algunos de ellos, estos podrán consignarse como peticiones individualizadas por orden de preferencia y a continuación consignar el código correspondiente a la localidad y puesto-especialidad, entendiéndose incorporados a sus peticiones los restantes centros en el mismo orden en que aparecen publicados en el anexo VI correspondiente de la convocatoria y siempre referidos a los centros que aparecen en ese anexo.

6. No obstante, los puestos de centros penitenciarios, centros de reeducación, centros docentes de carácter singular, por estar ubicados en zonas social, cultural y/o económicamente desfavorecidas, que en el anexo VI aparecen como centros singulares, así como los puestos de centros de educación especial y de centros de formación de personas adultas, serán todos de petición voluntaria y solo se adjudicarán si se solicitan expresamente.

7. Si los puestos que se solicitan tienen carácter itinerante, se deberá hacer constar esta circunstancia en la casilla correspondiente.

8. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de una solicitud telemática de peticiones, solo se tendrá en cuenta la última presentada.

9. Con la finalidad de que las personas participantes en estas convocatorias puedan realizar sus peticiones, se adjunta el anexo VI a la presente resolución con la relación de localidades y centros comprendidos en el ámbito de gestión de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

10. El acceso a la aplicación telemática para la petición de destinos se realizará mediante un sistema de identificación basado en los datos presentes en el registro de personal. En el caso de participantes de otras administraciones educativas se utilizará la información presentada en el anuncio de participación. 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".