UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de 1r cicle.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de 1r cicle.

 RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022. [2021/6943]

(DOGV núm. 9112 de 22.06.2021) Ref. Base de dades 006245/2021

  • Anàlisi jurídica

  • Anàlisi documental

Mitjançant l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, 18.05.2018).
Aquesta ordre té com a finalitat regular el programa d'ajudes «Bo Infantil», destinat a la concessió d'ajudes econòmiques a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys, matriculat en centres autoritzats d'Educació Infantil de primer cicle i en escoles infantils municipals autoritzades, per al finançament total o parcial del cost d'escolarització.
En virtut del que estableix l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar, per al curs escolar 2021-2022, les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil (d'ara en avant centres) i escoles infantils municipals de primer cicle (d'ara en avant EIM), de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, ordre de bases).

Segon. Persones beneficiaries
1. Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes, per al curs escolar 2021-2022, segons s'estableix en els articles 9 i 27 de l'ordre de bases, i sempre que complisquen amb el que s'estableix en l'Ordre de bases, i en la present convocatòria:
a) L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM, de la Comunitat Valenciana.
b) Les EIM de la Comunitat Valenciana, tant de gestió directa com indirecta, per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys.

Tercer. Finançament
1. L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte d'aquestes ajudes per a aquesta convocatòria serà de 61.000.000 euros, distribuït en les següents anualitats:
– Exercici 2021: la part corresponent als quatre primers mesos del curs escolar 2021-2022 (setembre a desembre de 2021) per import global màxim de 24.400.000 euros. El pagament es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció S5598000, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, Ensenyament Primari, prevista en l'actual Llei de pressupostos de la Generalitat.
– Exercici 2022: la part corresponent als sis mesos següents del curs escolar 2021-2022 (gener a juny de 2022), per import màxim de 36.600.000 euros, que quedarà condicionat a l'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat en la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. El citat import podrà ser incrementat a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que es preveu en l'article 58, apartat 2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

Quart. Forma, termini de presentació de sol·licituds i documentació
1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM que haja participat en convocatòries de cursos anteriors, només s'haurà d'entregar la sol·licitud (annex I). No obstant això, en aquells casos en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també s'haurà d'entregar la documentació preceptiva que acredite aquesta variació.
Per a l'alumnat que no haja participat en cursos anteriors s'haurà d'entregar la sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació preceptiva que s'indica en l'ordre de bases i en aquesta convocatòria.
El termini de presentació de la sol·licitud serà des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 12 de juliol de 2021, inclusivament. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.
Excepcionalment, aquest termini no s'aplicarà en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així se sol·licite durant el curs escolar i aporte certificat acreditatiu d'aquesta circumstància i que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant haurà d'enviar la sol·licitud, la documentació preceptiva i el certificat indicat a la Subdirecció General de Centres Docents.
La sol·licitud es formalitzarà segons el model normalitzat que consta en l'annex I de la present resolució. Aquesta sol·licitud s'emplenarà, preferentment, mitjançant el formulari electrònic d'ajuda dissenyat a aquest efecte. En tot cas, la sol·licitud haurà d'entregar-se en el centre o EIM on estiga matriculat l'alumne o alumna.
La sol·licitud (annex I) estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
La sol·licitud inclou autorització per part de la persona sol·licitant al fet que la tramitació de l'ajuda la realitze el centre o EIM, declaració responsable en la qual fa constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del lloc escolar i declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar i consignar-se, de manera clara i llegible, el nom complet, el número de NIF/NIE o passaport (únicament persones estrangeres sense NIE) de les persones signants i haurà de constar la signatura de la persona o de les persones progenitores o, si és el cas, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o per les persones representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud.
La persona sol·licitant informarà les persones de les quals aporta dades en la sol·licitud de l'ajuda, de la comunicació d'aquestes a l'Administració per al seu tractament. En cas que s'oposen a l'obtenció telemàtica de les dades que es detallen a continuació, hauran d'aportar la documentació exigida sobre aquest tema.
Amb la signatura de la sol·licitud, i en absència d'oposició expressa, les persones membres de la unitat familiar autoritzen la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a:
– Recaptar telemàticament de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) la informació de l'IRPF dels membres de la unitat familiar corresponent a l'exercici 2019.
En cas que es manifeste oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificat de renda expedit per l'AEAT, amb codi segur de verificació, en el qual conste tota la informació relativa a la declaració de renda de l'exercici 2019, i no serà vàlid cap altre tipus de certificat.
– Consultar telemàticament al ministeri competent les dades d'identitat corresponents al NIF o NIE de les persones que figuren en l'apartat E de la sol·licitud (annex I).
En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta, haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, fotocòpia acarada dels NIF o NIE, en vigor.
– Obtindre telemàticament de la conselleria competent la confirmació de família monoparental i de persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.
En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificat acreditatiu d'aquesta condició, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor.
A la sol·licitud s'adjuntarà, a més, la següent documentació:
– Fotocòpia acarada del passaport (només estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l'apartat E de dades de la unitat familiar de la sol·licitud.
– Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
– Fotocòpia acarada de la targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.
– Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, que convisquen en el mateix domicili.
– En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un nasciturus s'aportarà certificat mèdic oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat serà emés per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.
– En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s'aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l'alumne o alumna sol·licitant de l'ajuda.
– En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no siga dictada l'ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
2. Per al tram de 2 a 3 anys de les EIM, el representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària emplenarà la sol·licitud utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'accedirà a l'apartat de Serveis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible a través de la pàgina web: https://sede.gva.es.
La sol·licitud haurà de complir els requisits i adjuntar la documentació que s'estableix en els articles 29 i 30 de l'ordre de bases i en aquesta convocatòria.
La persona sol·licitant introduirà en l'aplicació informàtica de la Conselleria el nombre d'unitats de 2-3 anys que té autoritzades i en funcionament i el seu cost mensual, i el nombre de llocs en unitats mixtes amb alumnat de 2-3 anys matriculat i el seu cost mensual. Tot això, segons l'alumnat matriculat a la data de finalització de presentació de les sol·licituds.
A partir d'aquestes dades, es podrà obtindre de l'aplicació informàtica el certificat de costos que s'estableix en l'article 30 de l'ordre de bases, el qual haurà de ser signat per l'interventor o la interventora de la corporació local titular de la EIM i remés, a través de la mateixa aplicació, a la Subdirecció General de Centres Docents.
El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds per part de les EIM, per al tram de 2 a 3 anys, serà des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 12 de juliol de 2021, inclusivament. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.
3. En el cas que per a un alumne o alumna es presente sol·licitud en més d'un centre i/o EIM, la mateixa no serà atesa fins que no siga resolta aquesta incidència.
4. No seran vàlides les sol·licituds que no siguen tramitades en la forma i els terminis indicats en aquesta resolució.
5. En compliment de l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observara que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, aquests es reclamaran al centre o EIM i se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè la persona sol·licitant puga esmenar la falta o aportar els documents preceptius.
6. La introducció de dades en l'aplicació informàtica de la Conselleria es realitzarà d'acord amb les instruccions del manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Cinqué. Entitat col·laboradora
Per a fer els treballs necessaris per a la gestió i justificació d'aquestes ajudes es comptarà amb la participació d'una entitat col·laboradora, la qual contactarà amb els centres i EIM per a gestionar l'enviament de les sol·licituds i de la documentació preceptiva i, posteriorment, amb les persones responsables de l'alumnat beneficiari per a realitzar la justificació d'assistència mensual, tal com estableix la normativa reguladora d'aquestes ajudes.

Sisé. Tramitació de sol·licituds i documentació a remetre pels centres i EIM per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM
1. Els centres i EIM recepcionaran les sol·licituds d'ajuda de les persones responsables legals del seu alumnat i comprovaran que s'aporta tota la documentació exigida en l'apartat 4.1 de la present convocatòria. En el cas que les sol·licituds s'hagen emplenat manualment, els centres i EIM comprovaran que estan correctes i introduiran les dades en l'aplicació informàtica de la Conselleria. Si s'han emplenat electrònicament, les revisaran i les validaran en la mateixa aplicació informàtica. Per a tot això, hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
2. Els titulars dels centres o EIM que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes garantiran que les persones autoritzades per a tractar dades personals es comprometen a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. Aquestes obligacions es mantindran encara que haguera finalitzat la relació de l'obligat amb el centre o EIM.
3. El termini per a remetre a l'entitat col·laboradora les sol·licituds originals, juntament amb la documentació preceptiva, per part dels centres i EIM, serà des de la recepció de les sol·licituds fins dos dies hàbils després de la data de finalització de presentació d'aquestes.
4. Els centres i EIM indicaran en l'aplicació informàtica de la Conselleria els seus costos per trams d'edat, en concepte d'escolarització, i aportaran el corresponent certificat, el qual no podrà superar els següents imports màxims en funció de l'edat de l'alumnat:
Any naixement
alumne/a Tram d'edat Import mensual per alumne/a
2021 0-1 anys 460 euros
2020 1-2 anys 350 euros
2019 2-3 anys 280 euros
5. Les EIM aportaran, mitjançant l'aplicació informàtica, certificat en el qual conste la partida pressupostària per al manteniment de l'EIM, que figure en els pressupostos de l'entitat local.
6. En el cas que la gestió de l'EIM es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic de titularitat de l'entitat local s'aportarà certificat del secretari o secretària de la corporació local on s'acredite aquesta titularitat. Aquesta documentació s'enviarà escanejada al correu electrònic:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
7. En el cas de corporacions locals que gestionen l'EIM a través d'alguna modalitat de gestió indirecta, hauran d'aportar la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que gestiona l'EIM (contracte i plecs preparatoris d'aquest conveni). Aquesta documentació s'enviarà escanejada al correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Així mateix, hauran d'aportar, mitjançant l'aplicació informàtica, un certificat del secretari/ària de l'ajuntament que detalle el NIF i la denominació de la persona o entitat que gestiona l'EIM, la relació jurídica i el període de vigència. En el cas de produir-se alguna variació durant el curs escolar 2021-2022, s'haurà de comunicar a la Subdirecció General de Centres.
8. Si la documentació ja s'ha presentat en convocatòries anteriors, no serà necessari presentar-la si les circumstàncies no han variat. En aquest cas, solament ha de marcar-se, en cadascun dels apartats previstos per a això, que ja es va entregar i no hi ha hagut canvi respecte al curs anterior.
9. La introducció, comprovació de dades i manera d'enviament de la sol·licitud i la documentació, es realitzarà d'acord amb el manual d'ajuda que estarà disponible en la mateixa aplicació informàtica i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Seté. Requisits i obligacions de les persones beneficiàries
1. L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en EIM, haurà de complir amb els següents requisits i obligacions:
a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb data límit el 31 de desembre de 2021.
b) Estar matriculat per al curs escolar 2021-2022, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una EIM, de la Comunitat Valenciana, que complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'ordre de bases.
c) Haver presentat en el centre o EIM, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'apartat quart d'aquesta resolució.
d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o EIM de l'alumne o alumna, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.
e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat la renda familiar del qual, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'ordre de bases i l'apartat següent d'aquesta convocatòria, supere els següents imports:
Nombre de membres unitat familiar Renda familiar
Famílies de dos membres 72.460,00 €
Famílies de tres membres 75.641,00 €
Famílies de quatre membres 78.822,00 €
Famílies de cinc membres 82.003,00 €
Famílies a partir de sis membres 85.184,00 €
h) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal ocupat o que ocupen per a aquesta fi el 75 % de la seua capacitat.
i) Així mateix, no podran ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla del personal treballador del centre o EIM que reba els ensenyaments gratuïtament, però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.
2. Les EIM beneficiàries de les ajudes destinades a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, hauran de complir els requisits i obligacions establits en l'article 28 de l'ordre de bases.
Les EIM hauran de gravar en l'aplicació informàtica de la Conselleria les dades de l'alumnat que ocupe llocs escolars de 2-3 anys i mantindre aquestes dades actualitzades amb el registre de les altes i les baixes que pogueren produir-se, a l'efecte d'evitar possibles duplicitats en la matriculació d'aquest alumnat en diferents centres o EIM.

Huité. Determinació de la renda familiar per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM
1. S'entendrà per renda familiar anual, a l'efecte de les ajudes regulades en la present convocatòria per al curs 2021-2022, la suma de les rendes de l'exercici 2019, dels membres que integren la unitat familiar, segons el que es disposa en l'article 15 de l'ordre de bases.
2. La declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s'extrauran les dades econòmiques per al càlcul de la renda familiar serà la corresponent a l'exercici 2019.
La renda de la unitat familiar serà la quantitat resultant d'operar de la manera que s'indica a continuació amb els imports que figuren en les següents caselles de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2019:
420 + 432 – 433 + 424 + 429 – 446 – 436
Per a calcular la renda per càpita familiar es dividirà la renda de la unitat familiar, calculada segons el que s'ha dit anteriorment, entre el nombre de membres computables d'aquesta unitat.
Quan l'import siga negatiu o «0 €», serà «0 €» l'import que es consigne a l'efecte del càlcul.
3. Quan algun dels membres de la unitat familiar, la renda del qual siga computable, perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar la declaració, serà la informació facilitada per l'AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o una part d'aquesta, i en l'aplicació informàtica «Bo Infantil» es preveurà una minoració d'aquests ingressos en la suma de 2.000 euros, de conformitat amb el que es preveu en l'article 19 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques més la quantitat resultant d'aplicar el que es disposa en l'article 20 de la citada llei en els termes previstos en la disposició addicional quaranta-set de la mateixa llei, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb les persones declarants d'IRPF.
4. En el cas de persones no obligades a presentar declaració d'IRPF, la renda computable, independentment de les dades que l'AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma dels ingressos íntegres obtinguts en l'exercici 2019. Els ingressos exempts en IRPF també computaran com a renda de la unitat familiar i se sumaran, si és el cas, a les rendes subjectes a IRPF.
5. En el cas que existisca oposició expressa a la consulta telemàtica de les dades i no s'haja presentat la documentació requerida en l'apartat quart d'aquesta resolució, la sol·licitud apareixerà exclosa en les llistes provisionals per falta de documentació preceptiva. En aquest cas, en el termini d'esmena de la sol·licitud i aportació de documentació, la persona interessada podrà presentar la corresponent documentació.
6. En el cas que la AEAT no identifique a algun membre de la unitat familiar computable a l'efecte de renda, la sol·licitud apareixerà exclosa en les llistes provisionals per aquest motiu. En aquest cas, en el termini d'esmena de la sol·licitud i aportació de documentació, la persona interessada podrà presentar un certificat d'ingressos anuals de l'exercici 2019 o informe de serveis socials en el qual es faça constar la situació econòmica desfavorable de la família.
7. En cas d'haver presentat una declaració de la renda complementària, apareixerà exclosa en les llistes provisionals per aquest motiu. Serà necessari que la persona interessada sol·licite a l'AEAT un certificat resum anual de l'IRPF de 2019, on conste la suma de les quanties declarades, i que el presente en el termini d'esmena de la sol·licitud i aportació de la documentació.

Nové. Criteris de valoració de sol·licituds i imports
1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM, la valoració de les sol·licituds presentades es realitzarà d'acord amb l'article 19 de l'ordre de bases i amb aquesta convocatòria, i s'utilitzarà com a criteri per a la concessió de l'ajuda, que tant els centres i EIM com l'alumnat beneficiari de l'ajuda, complisquen amb els requisits establits en aquestes.
L'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar, determinada de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 de l'ordre de bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar del qual supere el llindar previst en l'apartat seté de la present convocatòria. La resta de les sol·licituds es classificaran en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per càpita familiar.
La Direcció General de Centres Docents determinarà per al curs escolar 2021-2022, en funció de les disponibilitats pressupostàries i una vegada descomptat l'import de l'ajuda destinada a l'alumnat de 2-3 anys matriculat en EIM, els trams de renda per a cada interval d'edat i l'import de l'ajuda assignada a cada tram, el qual es distribuirà proporcionalment al nombre d'alumnes que complisquen els requisits en cada interval d'edat.
Els imports màxims i mínims de l'ajuda mensual per tram d'edat per al curs escolar 2021-2022, corresponent als mesos de setembre de 2021 a juny de 2022 (10 mensualitats), seran els següents:
Tram d'edat Import total màxim mensual € Import total mínim mensual€
0 a 1 anys 200 70
1 a 2 anys 120 70
2 a 3 anys 220 90
Quan una EIM tinga matriculats menys de 14 alumnes en total a data de finalització de presentació de sol·licituds, a l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en aquesta escola se li incrementarà el doble de l'import de l'ajuda d'escolarització, sempre que en la localitat no existisca un altre centre per a impartir aquest nivell i aquest alumnat romanga en aquesta EIM.
L'alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió tindrà l'accés directe com a persona beneficiària i l'import a subvencionar serà l'import total màxim establit per a cada tram d'edat.
L'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, la unitat familiar del qual no supere el límit de renda establit en l'apartat 7.1.g d'aquesta convocatòria, tindrà l'accés directe com a persona beneficiària i l'import a subvencionar serà l'import total màxim establit per a cada tram d'edat.
Efectuada la baremació de les sol·licituds, cada centre i EIM disposarà, a través de l'aplicació informàtica, del llistat provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, i l'import provisional de l'ajuda concedida. El centre o EIM posarà en coneixement de les famílies que està disponible aquest llistat provisional, així com que disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la notificació, per a la presentació d'esmenes en el centre o EIM. Així mateix, les persones sol·licitants podran consultar, de manera individual i telemàtica, l'import de l'ajuda en l'adreça electrònica habilitada a aquest efecte per la Conselleria. Figurar en aquest llistat provisional no suposarà adquirir la condició de persona beneficiària, i les quantitats assignades seran provisionals. La quantia de l'ajuda atorgada i la condició de persona beneficiària es determinarà en la resolució definitiva de la convocatòria.
2. Per al tram de 2 a 3 anys de les EIM, la valoració de les sol·licituds i la concessió de les ajudes es realitzaran d'acord amb el que es disposa en l'ordre de bases.
Així, l'import de l'ajuda per a les aules de 2-3 anys es determinarà en funció de les unitats que estiguen autoritzades i en funcionament, segons l'alumnat de 2-3 anys matriculat a la data de finalització de presentació de sol·licituds. L'import de l'ajuda per a l'alumnat de 2-3 anys matriculat en unitats mixtes es determinarà en funció de l'alumnat que estiga matriculat a la data de finalització de presentació de sol·licituds.
L'import de l'ajuda es calcularà, segons el que s'estableix en l'article 30 de l'ordre de bases, a partir del certificat de costos signat per l'interventor o la interventora de la corporació local titular de l'EIM, establit en l'apartat 4.2. d'aquesta convocatòria, en el qual es detallarà:
– El cost mensual de les aules de 2-3 anys, que es calcula en funció del cost mensual del personal dedicat a la docència en aquesta aula i el cost mensual del seu funcionament, amb un límit màxim de 5.600 €.
– El cost mensual de la plaça escolar que ocupa un/a alumne/a de 2-3 anys matriculat/ada en una aula mixta, que es calcularà en funció del cost de l'aula mixta i la proporció que suposa l'alumnat de 2-3 anys matriculat en aquesta aula, amb un límit màxim de 280 € mensuals per alumne/a.
Efectuada la baremació de les sol·licituds es comunicarà a les EIM l'import provisional de l'ajuda concedida, amb indicació, si escau, dels motius de denegació. La quantia de l'ajuda atorgada i la condició de persona jurídica beneficiària, es determinarà en la resolució definitiva de la convocatòria.
3. En relació amb les ajudes provisionals, les EIM per al tram de 2 a 3 anys, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la notificació, per a esmenar els defectes observats i presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Desé. Resolució del procediment
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que transcorregut aquest termini no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
2. La resolució del procediment de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en aplicació de l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en l'aplicació informàtica de la Conselleria i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM, els centres i EIM tindran a la seua disposició, a través de l'aplicació informàtica, la relació de l'alumnat que participa en la convocatòria 2021-2022, matriculat en el seu centre o EIM, amb detall de les persones beneficiàries definitives així com l'ajuda mensual concedida per a cadascuna d'elles, i les sol·licituds denegades amb el motiu de la denegació.
Les persones sol·licitants també podran accedir telemàticament a aquesta informació, en l'adreça electrònica habilitada per la Conselleria. Així mateix, els centres i EIM posaran en coneixement de les famílies que s'ha publicat la resolució i que està disponible el llistat definitiu de l'alumnat beneficiari del centre o EIM.
4. Les EIM, per al tram de 2-3 anys, disposaran, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria, del detall de l'ajuda concedida per aula de 2-3 anys en funcionament i per alumnat de 2-3 anys matriculat en aules mixtes.

Onzé. Baixes i canvis de centre o de EIM
1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM, els canvis de centre o EIM, així com les baixes que es produïsquen, es tramitaran segons el que es disposa en els articles 11 i 24 de l'ordre de bases.
En concret, per a fer el canvi de centre o EIM, la persona responsable legal de l'alumne o alumna emplenarà el model normalitzat de canvi de centre previst en l'annex II d'aquesta convocatòria que entregarà en el centre en el que s'haja donat d'alta.
Els centres o EIM hauran de registrar tant l'alta com la baixa sol·licitada en l'aplicació informàtica i adjuntar aquest annex en aquesta.
El model de canvi de centre o EIM (annex II) estarà a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
En el cas que l'alumnat per al qual se sol·licita l'ajuda siga matriculat en un altre centre o EIM, després de la presentació de la sol·licitud i abans de la data d'inici del curs escolar 2021-2022, el canvi tindrà efectes des de l'inici del curs.
En el cas que l'alumnat beneficiari de l'ajuda siga matriculat en un altre centre o EIM amb posterioritat a la resolució definitiva de la convocatòria, la persona sol·licitant haurà d'informar el centre o EIM de la baixa abans de finalitzar el mes en curs i, així mateix, haurà d'acreditar aquest canvi, mitjançant la presentació de l'annex II en el centre o EIM en el qual s'haja donat d'alta.
L'alumnat de 2-3 anys que, amb posterioritat a la resolució de concessió de les ajudes, es matricule en una EIM perdrà la condició de beneficiari de l'ajuda, ja que passarà a ocupar una plaça totalment finançada.
A l'efecte del pagament al centre o EIM, els canvis de matrícula es consideraran efectuats a partir del mes següent en què es produïsquen, amb excepció del mes de setembre, que regirà la data d'inici del curs escolar.
2. En el cas que la tramitació de la baixa de l'alumnat siga definitiva, la persona responsable legal de l'alumne/a haurà de comunicar-la, mitjançant la sol·licitud de baixa corresponent (annex III), i entregar-la en el centre o EIM on estiga matriculat l'alumne/a. El centre o EIM haurà de registrar la baixa definitiva en l'aplicació informàtica de la Conselleria i adjuntar aquest annex. Aquesta baixa es realitzarà abans de la finalització del mes en què es produïsca.

Dotzé. Certificat d'assistència de l'alumnat beneficiari de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM per part dels centres i EIM
Els centres i EIM certificaran mensualment, mitjançant l'aplicació informàtica de la Conselleria, l'assistència del seu alumnat beneficiari. Aquest certificat es farà, amb caràcter general, durant els deu primers dies naturals del mes següent al de l'assistència.

Tretzé. Justificació de les persones beneficiàries
1. Les persones responsables legals de l'alumnat beneficiari de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM justificaran, mensualment, l'assistència al centre o EIM d'aquest alumnat, segons s'estableix en l'apartat 7.1.d d'aquesta convocatòria.
2. Les EIM, per al tram de 2 a 3 anys, justificaran, mitjançant l'aplicació informàtica, en els mesos de gener i juny, l'ajuda obtinguda, detallant, per a cada mes del curs escolar, el nombre d'unitats de 2-3 anys autoritzades i en funcionament, i el nombre dels llocs escolars en aules mixtes amb alumnat matriculat de 2-3 anys.

Catorzé. Règim de pagament i regularitzacions
1. Per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM, la subvenció s'abonarà als centres i les EIM conforme al que es preveu en l'article 25 de l'ordre de bases.
Atés que aquesta subvenció està exceptuada del règim de pagament anticipat, s'abonarà amb caràcter anticipat l'import concedit corresponent als mesos de setembre a desembre de 2021.
El mes de gener de 2022, es realitzaran, si és el cas, les regularitzacions del pagament corresponent als mesos de setembre a desembre de 2021, a partir de la comprovació dels certificats d'assistència realitzats pels centres i EIM i els pagaments fets anticipadament. Posteriorment es realitzarà el pagament anticipat dels mesos de gener a abril de 2022, incloent-hi les possibles regularitzacions.
El mes de maig de 2022, es realitzaran, en el seu cas, les regularitzacions del pagament corresponent als mesos de gener a abril de 2022 i possibles regularitzacions pendents dels mesos de setembre a desembre de 2021, a partir dels certificats d'assistència mensual realitzats pels centres i EIM i de les justificacions d'assistència mensual realitzades per les persones responsables legals de l'alumnat.
Una vegada els centres i EIM hagen certificat el mes de maig i les persones responsables legals de l'alumnat beneficiari hagen justificat així mateix l'assistència, es realitzarà el pagament corresponent a maig de 2022, incloent-hi les possibles regularitzacions.
El pagament corresponent al mes de juny es realitzarà, una vegada certificada l'assistència pels centres i EIM i justificada l'assistència pels responsables legals de l'alumnat beneficiari d'aquest mes, incloent-hi, si és el cas, les possibles regularitzacions pendents de mesos anteriors del curs 2021-2022.
2. Per al tram de 2 a 3 anys de les EIM, la subvenció s'abonarà conforme al que es preveu en l'article 32 de l'ordre de bases. Atés que aquesta subvenció està exceptuada del règim de pagament anticipat, es procedirà a abonar amb caràcter anticipat l'import concedit corresponent als mesos de setembre a desembre de 2021, segons l'ajuda concedida en la resolució.
El mes de gener de 2022 es comprovarà que les dades de la justificació de l'EIM coincideixen amb les dades aprovades en la resolució de concessió. En el cas de discrepància, es realitzarà la corresponent regularització. Així mateix, es realitzarà el pagament anticipat dels mesos de gener a abril, el qual inclourà les possibles regularitzacions.
El mes de maig de 2022, s'actuarà, d'igual manera, per a calcular, si és el cas, les regularitzacions pendents dels mesos anteriors, i es pagarà el mes de maig, incloent-hi les referides regularitzacions.
El pagament corresponent al mes de juny es realitzarà segons la justificació de les EIM incloent-hi, si és el cas, regularitzacions pendents de mesos anteriors del curs 2021-2022.

Quinzé. Protecció de dades
Les ajudes objecte de la convocatòria, requereixen el tractament de dades personals dels alumnes i les alumnes i dels seus progenitors, tutors o representants legals, membres de la unitat familiar, representants de les entitats locals o empreses concessionàries en el cas de les escoles municipals, membres de la comissió avaluadora, i de tercers, en els següents termes:
a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili a l'avinguda de Campanar, 32, 46015 València, contacte: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
b) Categoria i origen de les dades a tractar: dades identificatives (nom i cognoms, DNI/NIE/passaport, domicili, correu electrònic, telèfon, número de SIP, signatura), dades de categories especials (condició de dona gestant de la mare de l'alumne/a), dades de situacions d'especial vulnerabilitat (condició de menor d'edat, de víctima de violència de gènere, situació en risc d'exclusió social o de persona beneficiària de la renda valenciana d'inclusió), dades de característiques personals, i dades economicofinanceres) que siguen recollides a través de formularis o recaptades d'altres administracions públiques, o que figuren en la documentació que entreguen les persones sol·licitants.
Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, les persones sol·licitants han d'informar aquestes persones del tractament de les seues dades per part de la Conselleria, en els termes previstos en aquest article.
c) Finalitats del tractament i base jurídica: amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals segons les bases reguladores d'aquesta convocatòria i altres normes aplicables, incloent-hi les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar les sol·licituds i, si és el cas, atorgar les ajudes, així com verificar amb caràcter mensual l'assistència als centres de l'alumnat beneficiari de les ajudes.
d) Persones destinatàries de les dades: no està prevista la cessió de dades personals.
e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.
f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.
g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual se sol·liciten i en els terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que es preveu en la normativa d'arxius i documentació.
h) Exercici de drets: les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, així com a limitar o oposar-se al tractament d'aquestes. Podran exercir aquests drets:
– Mitjançant escrit dirigit a la persona responsable del tractament, en què acredite la identificació de la persona interessada o de la persona que la representa, dirigit a l'av. de Campanar, 32, 46015 de València, o al correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
– Accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat (es requereix disposar de certificat digital):
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
i) Reclamació davant l'autoritat de control: la persona interessada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals. Prèviament pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o dirigint-se al passeig de l'Albereda, 16, 46010 València.
Per a més informació, consulte el registre d'activitat de tractament denominat «Gestió del Bo Infantil», accessible en l'enllaç:
https://ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, un recurs de reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant el conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de ser publicada o a partir de l'endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja de considerar-se presumptament desestimat.

València, 18 de juny de 2021.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2021-2022. [2021/6943]

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".