MESA SECTORIAL 17 JUNY 2021: Adjudicacions inici de curs en condicions de suprimits, desplaçats, interinitat pràctiques i provissional.

MESA SECTORIAL 17 JUNY 2021: Adjudicacions inici de curs en condicions de suprimits, desplaçats, interinitat pràctiques i provissional.
7

En la Mesa Sectorial del 17 de juny de 2021, s'han tractat els següents temes:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada l’11 de maig de 2021.
  1. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions provisional per al curs 2021/22 per al personal funcionari de carrera dels  cossos docents de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
  1. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí, en el cos de mestres per al curs 2021/22.
  1. RESOLUCIÓ de xx de xxxxx de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i disseny per al curs 2021/22.
  1.  Torn obert de paraula.

Amb relació a les adjudicacions del personal suprimit o desplaçat, UGT Ensenyament, hi ha sol·licitat que les vacants es publiquen almenys 48 hores abans del procés d'adjudicació. A més, també exposa el fet que, donats els problemes informàtics que actualment presenta la Web de Conselleria quant a presentació de documentació, que s'amplien les dates per tal que no hi haja problemes d'última hora. També que s'especifique i/o recordar als docents els requisits mínims dels dispositius electrònics per evitar també els problemes d'accés per fer el tràmit.
En aquest punt, l'administració, ha indicat algunes dates (de forma orientativa): del 9 al 12 de juliol es publicarà el llistat de suprimits i desplaçats. Els afectats han de mantenir contacte amb els centres educatius i a més, revisar el correu corporatiu, ja que la informació vindrà per aquestes vies; el 14 o 15, eixiran les destinacions a manera de referència i seguidament, a mitjan juliol també, es publicaran les adjudicacions.

Amb relació al segon i tercer punt, destinacions amb caràcter provisional i interí, UGT Ensenyament hi ha sol·licitat que s'informe de totes les vacants disponibles, i que a més, hi haja una descripció completa de les característiques d'aquestes places.
Un altre punt relacionat és en el cas que en un centre on hi haja més d'una vacant disponible, quin procediment s'ha de seguir per tal de triar una o una altra vacant. També que es publique un llista dels centres amb difícil provisió i d'un calendari orientatiu d'aquests procediments.

En el torn obert de paraula:
- Capacitat de tutela, l'administració ens ha informat, que sols s'ha de justificar en l'ensenyament superior i no en formació professional.

- Reducció de les 23 hores del cos de mestres, segons la norma del 92 i del ROF, ens especifica que hi haja un docent per aula al pati, per tant, difícilment es podran reduir utilitzant les hores d'esbarjo. Sol·licitem que s'explique ven bé aquest punt, per tal de no ocasionar dubtes, ni greuges comparatius amb relació a les hores d'uns docents respecte d'altres.
- Baixes a partir del 91 dia. Es considera que si hi ha una baixa continuada més enllà del dia 91, és perquè hi ha una greu malaltia, sol·licitem, des de fa dos anys, que no descompte Muface.
- Previsió adjudicacions interins i interines:
Llistat de participants: dia 16/17 juliol.

Llistat de vacants: inici última setmana juliol.
Adjudicació: a partir del 26 de juliol.
- Habilitacions de les especialitzacions de mestres de les oposicions del 2016 i 2018: es publicaran el 18 o 21 de juny i podran reclamar durant 5 dies hàbils. A partir d'ací, formaran part del llistat d'interins.
- Calendari de negociació: s'ha parlat en la secretària autonòmica, indicant que es reprendrà com més aviat millor. 

En la Mesa Sectorial del 17 de junio de 2021, se han tratado los siguientes temas:Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 11 de mayo de 2021.

  1. RESOLUCIÓN de xx de xxxx de 2021, de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos provisional para el curso 2021/22 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes de maestros, catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, que tenga la condición de personal suprimido o desplazado.
  2. RESOLUCIÓN de xx de xxxx de 2021, de la directora general de Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional e interino, en el cuerpo de maestros para el curso 2021/22.
  3. RESOLUCIÓN de xx de xxxxx de 2021, de la directora general de Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en cuerpos docentes de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes escénicas, de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y diseño para el curso 2021/22.
  4. Turno abierto de palabra.

Con relación a las adjudicaciones del personal supreso o desplazado, UGT Enseñanza, hay solicitado que las vacantes se publican al menos 48 horas antes del proceso de adjudicación. Además, también expone el hecho que, dados los problemas informáticos que actualmente presenta la Web de Consellería en cuanto a presentación de documentación, que se amplían las fechas para que no haya problemas de última hora. También que se especifique y/o recordar a los docentes los requisitos mínimos de los dispositivos electrónicos para evitar también los problemas de acceso para hacer el trámite.

En este punto, la administración, ha indicado algunas fechas (de forma orientativa): del 9 al 12 de julio se publicará el listado de supresos y desplazados. Los afectados tienen que mantener contacto con los centros educativos y además, revisar el correo corporativo, puesto que la información vendrá por estas vías; el 14 o 15, saldrán los destinos a manera de referencia y seguidamente, a mediados de julio también, se publicarán las adjudicaciones.

Con relación al segundo y tercer punto, destinos con carácter provisional e interino, UGT Enseñanza hay solicitado que se informe de todas las vacantes disponibles, y que además, haya una descripción completa de las características de estas plazas.

Otro punto relacionado es en el supuesto de que en un centro donde haya más de una vacante disponible, qué procedimiento se tiene que seguir para elegir una u otra vacante. También que se publique un lista de los centros con difícil provisión y de un calendario orientativo de estos procedimientos.

En el turno abierto de palabra:

- Capacidad de tutela, la administración nos ha informado, que solo se tiene que justificar en la enseñanza superior y no en formación profesional.

- Reducción de las 23 horas del cuerpo de maestros, según la norma del 92 y del ROF, nos especifica que haya un docente por aula al patio, por lo tanto, difícilmente se podrán reducir utilizando las horas de recreo. Sol•licitamos que se explique vende bien este punto, para no ocasionar dudas, ni agravios comparativos con relación en las horas de unos docentes respecto de otros.

- Bajas a partir del 91 día. Se considera que si hay una baja continuada más allá del día 91, es porque hay una grave enfermedad, solicitamos, desde hace dos años, que no descuento Muface.

- Previsión adjudicaciones interinos e interinas:

Listado de participantes: día 16/17 julio.

Listado de vacantes: inicio última semana julio.

Adjudicación: a partir del 26 de julio.

- Habilitaciones de las especializaciones de maestras de las oposiciones del 2016 y 2018: se publicarán el 18 o 21 de junio y podrán reclamar durante 5 días hábiles. A partir de aquí, formarán parte del listado de interinos.

- Calendario de negociación: se ha hablado en la secretaria autonómica, indicando que se retomará cuanto antes mejor.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".