Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Convocàtòria ajudes transport escolar 2021-2022 /Convocatoria ayudas transporte escolar 2021-2022

UGT INFORMA: Convocàtòria ajudes transport escolar 2021-2022 /Convocatoria ayudas transporte escolar 2021-2022

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6596]

 

Primer. Objecte de la convocatòria

1. Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2021-2022, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d’acord amb els articles següents.

2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar (DOGV 7553, 22.06.2015) modificada per l’Ordre 8/2015 (DOGV 7621, 23.09.2015) i l’Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016).

3. La concessió d’ajudes es realitzarà en règim de concurrència, i es prorratejarà entre les persones beneficiàries de la subvenció l’import global màxim destinat a aquelles.

Segon. Persones beneficiàries. Requisits

1. Serà beneficiari de les ajudes regulades en la present resolución l’alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l’Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que modifica l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar (DOGV 7553, 22.06.2015), sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

– Educació Infantil de segon cicle

– Educació Primària

– Educació Secundària Obligatòria

– Educació Especial

Tercer. Crèdit pressupostari

1. El crèdit màxim per al finançament de les ajudes individuals de transport escolar, en el curs 2021-2022 serà de 2.032.000,00 euros.

Per a l’anualitat 2021 del curs escolar 2021-2022, l’import global màxim és d’1.106.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S0827000, del capítol IV, programa 422.20; i de 669.600,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S7893000, del capítol IV, programa 422.30, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Per a l’anualitat 2022 del curs escolar 2021-2022, l’import será de 132.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S0827000, del capítol IV, programa 422.20, i de 124.400,00 euros amb càrrec a la línea de subvenció S7893000, del capítol IV, programa 422.30, i quedarà condicionat a l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

2. Aquest import podrà ser incrementat amb una quantia addicional, que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 58, apartat 2, del Reglament de la llei general de subvencions.

Quart. Sol·licituds. Forma i termini de presentació

1. El model de sol·licitud és únic per a les convocatòries d’ajudes per al menjador escolar i per al transport, i en aquest s’indicaran les diferents ajudes que són sol·licitades per a cada alumne o alumna.

2. La forma de presentació serà la següent:

a) Alumnat que en el curs 2020-2021 ja va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:

a.1) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicación informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2021-2022, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

a.2) Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar.

Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estaran matriculades durant el curs 2021-2022. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la manera següent: si l’esborrany dels alumnes és correcte, s’efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d’algun alumne/a no són conformes, es procedirà a assenyalar la aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2021-2022.

b) Alumnat que en el curs 2020-2021 no va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:

La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2021-2022.

En el cas que l’alumnat que forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2021-2022 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si està escolaritzat en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per a cada centre.

3. En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en el cas que canvie de centre educatiu.

4. Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que les sol·licituds compleixen els requisits, mecanitzaran les dades facilitades per les persones sol·licitants a través de l’aplicació ITACA, en els termes i les condicions que s’estableixen en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i d’acord també amb el que es disposa en l’apartat onzé d’aquesta convocatòria.

5. En els casos en què la sol·licitud es tramite mitjançant el procediment d’esborrany i s’haja signat per les persones interessades, el centre confirmarà les dades facilitades que ja estaran incorporades en el programa informàtic. Aquesta tasca es portarà a terme durant el període de formalització de les matrícules.


RESOLUCIÓ COMPLETA

 


RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar para el curso 2021-2022. [2021/6596]

 

Primero. Objeto de la convocatoria

1. Se convocan las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2021-2022, destinadas a financiar el transporte escolar, del alumnado escolarizado en Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, en centros públicos dependientes de la Generalitat, de acuerdo con los artículos siguientes.

2. Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención y se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y la normativa que la despliega, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y por la Orden 65/2015, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que aprueba las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas individuales para el servicio de transporte escolar (DOGV 7553, 22.06.2015) modificada por la Orden 8/2015 (DOGV 7621, 23.09.2015) y la Orden 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016).

3. La concesión de ayudas se realizará en régimen de concurrencia, y se prorrateará entre las personas beneficiarias de la subvención el importe global máximo destinado a aquellas.

Segundo. Personas beneficiarias. Requisitos

1. Será beneficiario de las ayudas reguladas en la presente resolución el alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la base segunda de la Orden 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que modifica la Orden 65/2015, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que aprueba las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas individuales para el servicio de transporte escolar (DOGV 7553, 22.06.2015), siempre que no pueda ser incluido en ninguna de las rutas de transporte colectivo autorizadas y que esté escolarizado en alguno de los niveles educativos siguientes:

– Educación Infantil de segundo ciclo

– Educación Primaria

– Educación Secundaria Obligatoria

– Educación Especial

Tercero. Crédito presupuestario

1. El crédito máximo para la financiación de las ayudas individuales de transporte escolar, en el curso 2021-2022 será de 2.032.000,00 euros.  Para la anualidad 2021 del curso escolar 2021-2022, el importe global máximo es de 1.106.000,00 euros con cargo a la línea de subvención S0827000, del capítulo IV, programa 422.20; y de 669.600,00 euros con cargo a la línea de subvención S7893000, del capítulo IV, programa 422.30, de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021.

Para la anualidad 2022 del curso escolar 2021-2022, el importe será de 132.000,00 euros con cargo a la línea de subvención S0827000, del capítulo IV, programa 422.20, y de 124.400,00 euros con cargo a la línea de subvención S7893000, del capítulo IV, programa 422.30, y quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado para atenderlas en la correspondiente Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022.

2. Este importe podrá ser incrementado con una cuantía adicional, que no requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, apartado 2, del Reglamento de la ley general de subvenciones.

Cuarto. Solicitudes. Forma y plazo de presentación

1. El modelo de solicitud es único para las convocatorias de ayudas para el comedor escolar y para el transporte, y en este se indicarán las diferentes ayudas que son solicitadas para cada alumno o alumna.

2. La forma de presentación será la siguiente:

a) Alumnado que en el curso 2020-2021 ya solicitó la ayuda individualizada de transporte escolar:

a.1) Los padres, madres o tutores del alumnado que sean usuarios de la aplicación informática ITACA Web Familia, a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución, podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda, donde constarán pregrabados los datos que obran en poder de esta administración. Si las personas solicitantes de la ayuda están conformes con los datos facilitados, deberán imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro donde estarán matriculadas durante el curso 2021-2022, sin necesidad de presentar la documentación. Si alguno de los datos que figuran en el borrador no es conforme, se procederá a imprimir y señalar la circunstancia que cambia en el apartado G del borrador, presentando este en el centro educativo junto con la documentación justificativa.

a.2) Los padres, madres o tutores del alumnado que no sean usuarios de la aplicación informática ITACA Web Familia, a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución, podrán solicitar en el centro educativo donde esté matriculado, un borrador de solicitud de ayudas individuales de transporte escolar, donde constarán pregrabados los datos que obran en poder de esta administración. El centro entregará un borrador para cada alumno/a aunque formen parte de la misma unidad familiar. Si las personas solicitantes de la ayuda están conformes con los datos facilitados, deberán firmar el borrador y presentarlo en el centro donde estarán matriculadas durante el curso 2021-2022. En estos casos, no habrá que aportar ninguna documentación justificativa.

En el caso de alumnado perteneciente a una unidad familiar con más de un alumno/a solicitante, se procederá de la manera siguiente: si el borrador de los alumnos/as es correcto se efectuará la confirmación de los datos. Si los datos de algún alumno/a no son conformes se procederá a señalar la circunstancia que cambia en el apartado G del borrador, presentando este en el centro educativo junto con la documentación justificativa. En el caso de que algún alumno/a no esté incluido/a en el borrador, se deberá presentar una nueva solicitud solo para este alumno/a, cumplimentando el anexo I y adjuntando la documentación acreditativa. Tanto la confirmación del borrador como la presentación del anexo I se realizarán en el centro donde estará matriculado el alumnado durante el curso 2021-2022.

b) Alumnado que en el curso 2020-2021 no solicitó la ayuda individualizada de transporte escolar:

La solicitud de ayuda se realizará presentando el anexo I, cumplimentado, y adjuntando la documentación acreditativa que se requiera para ser alumnado beneficiario del transporte escolar en el centro donde estará matriculado durante el curso 2021-2022.

En el caso de que el alumnado que forme parte de la misma unidad familiar esté escolarizado en el curso 2021-2022 en un único centro, se presentará una única solicitud. Si está escolarizado en centros diferentes, se presentará una solicitud para cada centro.

3. En todos los casos, los plazos ordinarios de presentación serán desde el día siguiente de la publicación de esta resolución hasta la finalización del período de formalización de la matrícula, si continúa en el mismo centro, o durante el período de formalización de la matrícula, en el caso de que cambie de centro educativo. 4. Las secretarías de los centros educativos receptores de las solicitudes, una vez comprobado que las solicitudes cumplen los requisitos, mecanizarán los datos facilitados por las personas solicitantes a través de la aplicación ITACA, en los términos y las condiciones que se establecen en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y de acuerdo también con lo dispuesto en el apartado undécimo de esta convocatoria.

5. En los casos en que la solicitud se tramite mediante el procedimiento de borrador y se haya firmado por las personas interesadas, el centro confirmará los datos facilitados que ya estarán incorporados en el programa informático. Esta tarea se llevará a término durante el período de formalización de las matrículas.

RESOLUCIÓN COMPLETA

 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".