UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: Pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics // Prórroga extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios, en puestos específicos.

UGT INFORMA: Pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics //  Prórroga extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios, en puestos específicos.

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6452]

(DOGV núm. 9103 de 09.06.2021) Ref. Base de dades 2021/645

El 20 de maig de 2016, la Direcció General de Centres i Personal Docent va convocar, mitjançant una resolució, el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris i funcionàries docents per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana per mitjà de comissió de serveis, en les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), en el Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló i en determinats llocs catalogats d'especial dificultat.
Aquesta Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, establia en la base novena, punt 2, la possibilitat de prorrogar fins a quatre anys els nomenaments en comissió de serveis dels llocs específics ocupats mitjançant aquest procediment.
Els llocs regulats per la Resolució 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, corresponen a centres docents de la xarxa pública amb determinada tipologia i, per tant, aquests llocs, singulars i de característiques especials, requereixen que el personal funcionari que els ocupen reunisca determinats requisits establits en la resolució esmentada. Aquestes comissions estan previstes en els articles 117 i 118 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.
El Reial decret 463/2020, 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, va obligar a l'establiment de mesures relatives a diversos aspectes, que van afectar el personal docent no universitari dependent d'aquesta conselleria amb la finalitat de protegir la salut i seguretat personal, garantint la prestació de serveis públics. Entre les mesures adoptades s'hi va incloure la pròrroga extraordinària durant el curs 2020-2021 de les esmentades comissions de servei específiques.
L'evolució de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en aquests moments fa necessari garantir la continuïtat del treball desenvolupat i l'estabilitat de les plantilles en els centres públics de característiques singulars on estan situats aquests llocs específics. A aquest efecte es requereix l'establiment d'un procediment que permeta la continuïtat del personal funcionari que ha desenvolupat en els últims cursos les seues funcions en aquests llocs en comissió de serveis mitjançant la pròrroga extraordinària per un curs, després de l'avaluació positiva de la labor exercida.
Per tant, aquesta direcció general, fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019), ha determinat establir el procediment per a la renovació extraordinària per a cobrir els llocs regulats per la Resolució de 20 de maig de 2016 la Direcció General de Centres i Personal Docent. Així doncs, aquesta Direcció General de Personal Docent resol:

Primera. Objectiu
La finalitat d'aquesta resolució és possibilitar al personal funcionari docent la permanència per al curs 2021-2022 en la destinació obtinguda mitjançant una comissió de serveis específica pel procediment convocat a través de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
S'oferiran en aquest procediment, per a la seua continuïtat, els llocs vacants la cobertura dels quals es considere necessària d'acord amb la planificació educativa existent en el moment de l'adjudicació.
Per això, es convoquen per a la seua continuïtat els llocs corresponents a les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres dels establiments penitenciaris, en les seccions d'Educació Secundària en els centres de reeducació, en el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste, en el Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló i en determinats llocs catalogats d'especial dificultat.
La cobertura d'aquests llocs es realitzarà en comissió de serveis mitjançant la pròrroga extraordinària del personal docent que els va obtindre a través la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

Segona. Condicions per a sol·licitar la pròrroga
1. Podrà sol·licitar la pròrroga extraordinària per un any el personal funcionari que actualment ocupe algun dels llocs obtinguts per la Resolució de 20 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, sempre que:
– Es trobe en servei actiu actualment en el lloc per al qual se sol·licite la continuïtat.
– Posseïsca la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, establida en l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Tot això sense perjudici que, segons el que es disposa en la disposició transitòria única de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els funcionaris o funcionàries que no reunisquen aquest requisit lingüístic puguen sol·licitar la comissió de serveis en llocs catalogats com de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.
– El personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana que es trobe en situació de servei actiu o d'excedència per atenció de familiars, i que ocupe o tinga reservat lloc de treball amb caràcter definitiu, o el tinga adjudicat amb efectes d'1 de setembre de 2021. El funcionariat excedent haurà d'acreditar, mitjançant la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d'excedència amb una data d'efecte anterior o igual a l'1 de setembre de 2021.
2. Sobre la base del procediment establit en aquesta resolució, no podrà accedir-hi el funcionariat que va obtindre la comissió mitjançant el que es preveu en la base dotze de la Resolució de 20 de maig de 2016 anteriorment mencionada.


Tercera. Sol·licitud de pròrroga i autoavaluació
1. El personal funcionari que reunisca els requisits establits anteriorment, si vol optar a prorrogar la seua destinació durant el curs 2021-2022, haurà d'accedir a la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte i formular la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l'actualitat. Per a això, disposarà d'un termini de set dies naturals a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El personal docent que sol·licite la continuïtat haurà d'emplenar, en el mateix termini i a través de la mateixa plataforma, el qüestionari d'autoavaluació (annex I) corresponent al seu lloc de treball. L'enllaç per a accedir a la plataforma informàtica s'enviarà a l'adreça de correu electrònic corporatiu de les persones interessades i a la dels centres educatius corresponents.
2. El personal funcionari que no vulga optar per la pròrroga haurà d'accedir a la plataforma informàtica habilitada per a aquest procediment, i indicar les seues dades personals i marcar únicament la casella del no en l'apartat de l'annex I establit a aquest efecte. En aquest cas, no haurà d'emplenar la resta del qüestionari d'autoavaluació.

Quarta. Avaluació
D'acord amb el que s'estableix en les bases novena i desena de la Resolució de 20 de maig de 2016, per a la pròrroga de les comissions de servei en llocs específics s'han de tindre en compte els resultats de l'avaluació que realitzen durant el període de nomenament els òrgans superiors dels quals depén el lloc.
Una vegada emplenat per les persones sol·licitants el qüestionari d'autoavaluació indicat en la base tercera, i amb la finalitat de realitzar l'avaluació del personal funcionari que sol·licite la continuïtat en el lloc, les persones que s'indiquen a continuació rebran un correu electrònic amb l'accés a la plataforma informàtica per a emplenar telemàticament, en el termini de catorze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el qüestionari de l'annex II (recopilació d'informació de la funció docent exercida en els llocs de treball específics). Les persones destinatàries d'aquest correu electrònic són:
1. El director o directora del centre de destinació del funcionari o funcionària sol·licitant per als llocs específics de:
a) Els centres docents de caràcter singular per estar situats en zones socialment, culturalment i/o econòmicament desfavorides.
b) Els llocs catalogats d'especial dificultat en centres d'Educació Secundària.
c) Les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules CIL).
d) Els centres de formació de persones adultes en establiments penitenciaris.
e) Les residències del Complex Educatiu de Cheste i el Centre de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.
f) El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).
2. La vicedirecció en les seccions d'Educació Secundària en centres de reeducació i en establiments penitenciaris.
3. La Inspecció d'educació a la qual corresponga el lloc del funcionari o funcionària, per als llocs específics de les unitats pedagògiques hospitalàries.
4. Excepcionalment, si la direcció o vicedirecció es troba afectada per l'actual procés de renovació, l'emplenament del qüestionari el realitzarà la Inspecció d'educació corresponent a aquest centre docent.

Cinquena. Comissió tècnica
Per als supòsits en què hi haja una discrepància entre el sentit de l'autoavaluació formulada per la persona sol·licitant i l'avaluació de la direcció o vicedirecció del centre o, si és el cas, de la Inspecció d'educació, es constituirà una comissió tècnica que, una vegada revisades l'autoavaluació de la persona sol·licitant i les valoracions de la direcció o vicedirecció del centre o, si és el cas, de la Inspecció d'educació, realitzarà proposta de continuïtat o no a la Direcció General de Personal Docent perquè la resolga.
Aquesta comissió tècnica estarà formada per:
– El subdirector general de Personal Docent o la persona en qui delegue.
– Un inspector o inspectora designats per la Inspecció General d'Educació.
– Una persona designada per la Direcció General de Personal Docent que tinga assignades les funcions del lloc que s'avalua.
– Una persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació.

Sisena. Publicació
A partir del dia 25 de juny es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la llista provisional de personal funcionari que ha obtingut la pròrroga en la comissió de serveis per un any en el lloc específic obtingut per la Resolució de 20 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent. Es podran presentar reclamacions contra aquesta llista provisional, únicament per via telemàtica, en el termini de 48 hores des de la data i l'hora de la publicació d'aquesta llista.
Transcorregut el termini de reclamacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la llista definitiva.

Setena. Desistiment de la sol·licitud i renunciabilitat de la destinació obtinguda

1. Una vegada transcorregut el termini per a formular les sol·licituds de pròrroga per al lloc que s'ocupa en l'actualitat, així com després d'acceptar la proposta de la comissió de serveis proposada, no es podrà desistir de la participació en el procediment ni renunciar a la destinació obtinguda en comissió de serveis.
2. Tenint en compte l'anterior, aquelles persones sol·licitants que hagen participat també en la convocatòria de comissions de serveis per motius socials per al curs escolar 2021-2022 hauran de desistir de participar-hi sempre que resulten adjudicatàries d'una de les comissions específiques a què es refereix aquesta resolució.

Huitena. Tractament i protecció de dades
El desplegament del procediment convocat mitjançant la present resolució comporta el tractament de dades de caràcter personal de les persones sol·licitants o dels seus representants i de la comissió tècnica, en el marc del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tractament que es realitza en els mateixos termes que els establits en la base quinze de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021-2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

Novena. Producció d'efectes
Aquesta resolució produirà efectes l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de publicar-se, o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació.

València, 4 de juny de 2021.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se establece el procedimiento para la prórroga extraordinaria de los destinos obtenidos en comisión de servicios, en puestos específicos, en aplicación de la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente. [2021/6452]

(DOGV núm. 9103 de 09.06.2021) Ref. Base Datos 2021/6452

El 20 de mayo de 2016, la Dirección General de Centros y Personal Docente convocó, mediante resolución, el concurso de méritos para la selección y nombramiento de funcionarios y funcionarias docentes para cubrir puestos en centros públicos de la Comunitat Valenciana por medio de comisión de servicios, en las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL), en las unidades pedagógicas hospitalarias, en los centros con programa experimental plurilingüe, en los centros de los establecimientos penitenciarios, en los servicios psicopedagógicos escolares de sector, en las secciones de Educación Secundaria en los centros de reeducación, en los centros integrados de Formación Profesional, en el Centro Específico de Educación a Distancia (CEED), en el Centro de las Residencias del Complejo Educativo de Cheste y del Centro Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar de Castelló y en determinados puestos catalogados de especial dificultad.
Esta Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, establecía en su base novena, punto 2, la posibilidad de prorrogar hasta cuatro años los nombramientos en comisión de servicios de los puestos específicos ocupados mediante este procedimiento.
Los puestos regulados por la Resolución 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, corresponden a centros docentes de la red pública con determinada tipología y, por tanto, estos puestos, singulares y de características especiales, requieren que el personal funcionario que los ocupen reúna determinados requisitos establecidos en la citada resolución. Dichas comisiones están contempladas en los artículos 117 y 118 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana.
El Real decreto 463/2020, 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, obligó al establecimiento de medidas relativas a diversos aspectos, que afectaron al personal docente no universitario dependiente de esta conselleria con la finalidad de proteger la salud y seguridad personal, garantizando la prestación de servicios públicos. Entre las medidas adoptadas se incluyó la prórroga extraordinaria durante el curso 2020-2021 de las referidas comisiones de servicio específicas.
La evolución de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en estos momentos hace necesario garantizar la continuidad del trabajo desarrollado y la estabilidad de las plantillas en los centros públicos de características singulares donde se encuentran ubicados estos puestos específicos. Para ello, se requiere el establecimiento de un procedimiento que permita la continuidad del personal funcionario que ha desarrollado en los últimos cursos sus funciones en estos puestos en comisión de servicios mediante una prórroga extraordinaria por un curso, tras la evaluación positiva de la labor desempeñada.
Por tanto, esta dirección general, en uso de las funciones que le atribuye el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019), ha determinado establecer el procedimiento para la renovación extraordinaria para cubrir los puestos regulados por la Resolución de 20 de mayo de 2016, la Dirección General de Centros y Personal Docente. Así pues, esta Dirección General de Personal Docente resuelve:

Primera. Objetivo

La finalidad de esta resolución es posibilitar al personal funcionario docente la permanencia para el curso 2021-2022 en el destino obtenido mediante comisión de servicios específica por el procedimiento convocado mediante la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente.
Se ofrecerán en este procedimiento, para su continuidad, los puestos vacantes cuya cobertura se considere necesaria de acuerdo con la planificación educativa existente en el momento de la adjudicación.
Por ello, se convoca para su continuidad los puestos correspondientes a las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL), en las unidades pedagógicas hospitalarias, en los centros de los establecimientos penitenciarios, en las secciones de Educación Secundaria en los centros de reeducación, en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), en el Centro de las Residencias del Complejo Educativo de Cheste, en el Centro Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar de Castelló y en determinados puestos catalogados de especial dificultad.
La cobertura de estos puestos se realizará en comisión de servicios, mediante prórroga extraordinaria del personal docente que los obtuvo mediante la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente.

Segunda. Condiciones para solicitar la prórroga

1. Podrá solicitar la prórroga extraordinaria por un año el personal funcionario que actualmente ocupe alguno de los puestos obtenidos por la Resolución de 20 de mayo de 2016, del director general de Centros y Personal Docente, siempre que:
– Se encuentre en servicio activo actualmente en el puesto para el que se solicite la continuidad.
– Posea la competencia lingüística necesaria para el acceso y el ejercicio de la función docente en el sistema educativo valenciano, establecida en la Orden 3/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Todo eso sin perjuicio de que, según lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Orden 90/2013, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, los funcionarios o funcionarias que no reúnan este requisito lingüístico puedan solicitar la comisión de servicios en puestos catalogados como de centros docentes públicos de localidades de predominio lingüístico castellano.
– El personal funcionario de carrera dependiente de la Generalitat Valenciana que se encuentre en situación de servicio activo o de excedencia por cuidado de familiares, y que ocupe o tenga reservado puesto de trabajo con carácter definitivo, o lo tenga adjudicado con efectos de 1 de septiembre de 2021. El funcionariado excedente deberá acreditar, mediante su solicitud de reingreso ante la dirección territorial correspondiente, que pone fin a la situación de excedencia con fecha de efecto anterior o igual al 1 de septiembre de 2021.
2. En base al procedimiento establecido en esta resolución, no podrá acceder al mismo el funcionariado que obtuvo la comisión mediante lo previsto en la base doce de la Resolución de 20 de mayo de 2016 anteriormente citada.

Tercera. Solicitud de prórroga y autoevaluación

1. El personal funcionario que reúna los requisitos establecidos anteriormente, si quiere optar a prorrogar su destino durante el curso 2021-2022, tendrá que acceder a la plataforma informática habilitada para tal fin y formular su solicitud de permanencia en el puesto que ocupa en la actualidad. Para ello, dispondrá de un plazo de siete días naturales a partir del siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El personal docente que solicite la continuidad tendrá que cumplimentar, en el mismo plazo y mediante la misma plataforma, el cuestionario de autoevaluación (anexo I) correspondiente a su puesto de trabajo. El enlace para acceder a la plataforma informática se enviará a la dirección de correo electrónico corporativo de las personas interesadas y a la de los centros educativos correspondientes.
2. El personal funcionario que no desee optar por la prórroga tendrá que acceder a la plataforma informática habilitada para este procedimiento, indicando sus datos personales y rellenando únicamente la casilla del no en el apartado del anexo I establecido al efecto. En este caso, no tendrá que rellenar el resto del cuestionario de autoevaluación.

Cuarta. Evaluación

De acuerdo con lo establecido en las bases novena y décima de la Resolución de 20 de mayo de 2016, para la prórroga de las comisiones de servicio en puestos específicos se han de tener en cuenta los resultados de la evaluación que se realice durante el período de nombramiento por parte de los órganos superiores de los que depende el puesto.
Una vez rellenado por las personas solicitantes el cuestionario de autoevaluación indicado en la base tercera, y con la finalidad de realizar la evaluación del personal funcionario que solicite la continuidad en el puesto, las personas que se indican a continuación recibirán un correo electrónico con el acceso a la plataforma informática para cumplimentar telemáticamente, en el plazo de catorce días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el cuestionario del anexo II (recopilación de información de la función docente ejercida en los puestos de trabajo específicos). Las personas destinatarias de dicho correo electrónico son:
1. El director o directora del centro de destino del funcionario o funcionaria solicitante para los puestos específicos de:
a) Los centros docentes de carácter singular por estar ubicados en zonas social, cultural y/o económicamente desfavorecidas.
b) Los puestos catalogados de especial dificultad en centros de Educación Secundaria
c) Las unidades específicas de comunicación y lenguaje (aulas CYL).
d) Los centros de formación de personas adultas en establecimientos penitenciarios.
e) Las residencias del Complejo Educativo de Cheste y el Centro de Formación Profesional Costa de Azahar de Castellón.
f) El Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).
2. La vicedirección en las secciones de Educación Secundaria en centros de reeducación y en establecimientos penitenciarios.
3. La Inspección de educación a la que corresponda el puesto del funcionario o funcionaria, para los puestos específicos de las unidades pedagógicas hospitalarias.
4. Excepcionalmente, si la dirección o vicedirección se encuentra afectada por el actual proceso de renovación, la cumplimentación del cuestionario se realizará por parte de la Inspección de educación correspondiente a este centro docente.

Quinta. Comisión técnica
Para los supuestos en que exista una discrepancia entre el sentido de la autoevaluación formulada por la persona solicitante y la evaluación de la dirección o vicedirección del centro o, en su caso, de la Inspección de educación, se constituirá una comisión técnica que, una vez revisadas la autoevaluación de la persona solicitante y las valoraciones de la dirección o vicedirección del centro o, en su caso, de la Inspección de educación, realizará propuesta de continuidad o no a la Dirección General de Personal Docente para su resolución.
Esta comisión técnica estará formada por:
– El subdirector general de Personal Docente o la persona en quien delegue.
– Un inspector o inspectora designado o designada por la Inspección General de Educación.
– Una persona designada por la Dirección General de Personal Docente que tenga asignadas las funciones del puesto que se está evaluando.
– Una persona representante de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación.

Sexta. Publicación

A partir del día 25 de junio se publicará en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el listado provisional de aquellos funcionarios o funcionarias que han obtenido prórroga en comisión de servicios por un año en el puesto específico obtenido por la Resolución de 20 de mayo de 2016, del director general de Centros y Personal Docente. Se podrá presentar reclamaciones a este listado provisional, únicamente por vía telemática, en el plazo de 48 horas desde la fecha y hora de la publicación de este listado.
Transcurrido el plazo de reclamaciones, se publicará en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el listado definitivo.

Séptima. Desistimiento de la solicitud y renunciabilidad del destino obtenido

1. Una vez transcurrido el plazo para formular las solicitudes de prórroga para el puesto que se ocupa en la actualidad, así como tras aceptar la propuesta de la comisión de servicios propuesta, no se podrá desistir de la participación en el procedimiento ni renunciar al destino obtenido en comisión de servicios.
2. Teniendo en cuenta lo anterior, aquellas personas solicitantes que hayan participado también en la convocatoria de comisiones de servicios por motivos sociales para el curso escolar 2021-2022 tendrán que desistir de la participación en estas, siempre que resulten adjudicatarias de una de las comisiones específicas a que se refiere esta resolución.

Octava. Tratamiento y protección de datos

El desarrollo del procedimiento convocado mediante la presente resolución conlleva el tratamiento de datos de carácter personal de las personas solicitantes o de sus representantes y de la comisión técnica, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tratamiento que se realiza en los mismos términos que los establecidos en la base décimo quinta de la Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento de adjudicación de puestos de trabajo en comisión de servicios, durante el curso 2021-2022, para el funcionariado de carrera de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y funcionariado docente que imparte enseñanzas de régimen especial, en centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Generalitat Valenciana.

Novena. Producción de efectos

Esta resolución producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la directora general de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado competente de lo contencioso, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

València, 4 de junio de 2021.– La directora general de Personal Docente: M. Ángeles Herranz Ábalos.

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".