UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: MATRICULACIÓ ESCOLAR CURS 2021-2022 // MATRICULACIÓN ESCOLAR CURSO 2021-2022

UGT INFORMA: MATRICULACIÓ ESCOLAR CURS 2021-2022 // MATRICULACIÓN ESCOLAR CURSO 2021-2022

Claus i novetats de la matriculació escolar per al pròxim curs en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Educació activa l'espai web telematricula.es per a poder realitzar el procés d'admissió d'alumnes.

La Conselleria d'Educació ha activat l'espai web telematricula.es per a poder realitzar el procés d'admissió d'alumnes del pròxim curs 2021-2022 de manera telemàtica.

Aquest procediment és «important, especialment per a les famílies amb fills i filles nascudes en 2019 i 2018 que els matriculen per al pròxim curs escolar en aules d'Infantil de dos anys gratuïtes i en Infantil de tres anys, respectivament»

La Conselleria ja ha posat en marxa el portal telematricula.es i la clau d'admissió corresponent per a iniciar els tràmits es podrà obtindre a partir del dia que s'inicia el procediment en cada etapa educativa. És per això que les primeres a poder obtindre la clau d'admissió seran les persones que vulguen accedir el curs que ve a estudis d'FP. En aquest cas, el període per a fer el procés d'admissió s'inicia el 21 de maig i es podrà realitzar fins a l'1 de juny.

Les famílies que inicien el tràmit per a les etapes d'Infantil i Primària podran tramitar la clau d'admissió per a fer el procediment a partir del 25 de maig i tenen fins al 2 de juny per a presentar telemàticament les seues sol·licituds.

En el cas de l'ESO, aquest tràmit es duu a terme només si les famílies decideixen canviar el centre. 

En el cas d'FP de grau mitjà i superior, així com Batxillerat, com són estudis no obligatoris, tot l'alumnat que vulga optar a una plaça de primer curs ha de fer el procés d'admissió .

El primer pas per a fer la tramitació és accedir a telematricula.es i generar la clau . En la finestra 'Clau d'admissió', es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI) i la data de naixement de la persona sol·licitant, així com una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera que no tinga DNI ha d'emplenar les mateixes dades però amb el NIE. A part de posar el NIE, caldrà emplenar una casella amb el número de suport IXESP, així com la data de naixement de la persona sol·licitant.

Una vegada feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya

Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra 'Procés d'admissió' en què, pas a pas, caldrà emplenar les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar al fet que es poden triar fins a deu opcions per fill o filla. 

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l'admissió telemàtica, es tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

En el cas d'Infantil i Primària, a diferència de l'any passat, amb una única clau d'admissió les famílies podran sol·licitar tantes places com fills i filles vulguen matricular. Per a la resta d'etapes educatives (ESO, Batxillerat i FP), cal generar una clau d'admissió per a cada sol·licitud que es vulga fer.

Una altra novetat  és que l'alumnat nascut de part múltiple, si la família així ho desitja, tindrà assegurada la plaça en el mateix centre educatiu.

La primera data important serà la publicació de vacants. Aquest dilluns 10 de maig s'incorporarà a telematricula.es tota l'oferta d'FP Bàsica, cicles de grau mitjà i superior per al pròxim curs. El dilluns 24 de maig serà el torn de l'oferta d'Infantil i Primària, i el 2 de juny, de la d'ESO i Batxillerat.

El segon pas que s'activarà és el de la presentació de sol·licitud de plaça: entre el 21 de maig i l'1 de juny en FP, del 25 de maig al 2 de juny en Infantil i Primària, i del 3 al 14 de juny en ESO i Batxillerat.

Hi haurà una finestra anomenada 'Llistes provisionals' amb les persones admeses, a la qual es podrà entrar per a consultar els resultats de l'admissió, que s'activarà el 16 de juny en Infantil i Primària, el 7 de juliol en FP Bàsica, el 13 de juliol en FP de grau mitjà i superior i el 14 de juliol en ESO i Batxillerat.

Si no s'està conforme, d les famílies poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha per a aquesta finalitat en telematricula.es.

Una vegada estudiades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives: el 30 de juny per a Infantil i Primària, el 15 de juliol en FP Bàsica, el 22 de juliol en FP de grau mitjà i superior i el 23 de juliol en ESO i Batxillerat.

Quan les famílies sàpien el centre educatiu on poden escolaritzar a la seua filla o fill han de procedir a la matriculació efectiva. Com aquest últim pas és presencial, és necessari que contacten amb el centre educatiu en concret o consulten la seua pàgina web específica, on s'informarà dels torns configurats segons cada curs i etapa dins dels terminis establits.

En el cas d'Infantil i Primària, aquesta última fase es farà entre l'1 i el 16 de juliol de manera presencial en el centre educatiu en concret. Allí es verificaran els documents o les situacions al·legades en el procés d'admissió telemàtica. En cas que s'haja marcat la casella d'existència de no convivència dels progenitors, s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a legal que no ha fet la sol·licitud de plaça.

En FP Bàsica, el termini de matrícula va del 16 al 22 de juliol. L'endemà, el 23, s'obri per a FP de grau mitjà i superior i es tanca el 30 de juliol. En ESO i Batxillerat va del 26 al 29 de juliol.

Les lletres que establiran l'ordre d'adjudicació de places en cas d'empat en la baremació, segons el sorteig fet davant notari, són EV per al primer cognom i ÑY per al segon cognom quan hi haja coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb AA.


Claves y novedades de la matriculación escolar para el próximo curso en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Educación activa el espacio web telematricula.es para poder realizar el proceso de admisión de alumnos.

La Conselleria de Educación ha activado el espacio web telematricula.es para poder realizar el proceso de admisión de alumnos del próximo curso 2021-2022 de forma telemática.

Este procedimiento es «importante, especialmente para las familias con hijos e hijas nacidas en 2019 y 2018 que los matriculan para el próximo curso escolar en aulas de Infantil de dos años gratuitas y en Infantil de tres años, respectivamente»

La Conselleria ya ha puesto en marcha el portal telematricula.es y la clave de admisión correspondiente para iniciar los trámites se podrá obtener a partir del día que se inicia el procedimiento en cada etapa educativa. Es por eso que las primeras en poder obtener la clave de admisión serán las personas que quieran acceder el curso que viene a estudios de FP. En este caso, el período para hacer el proceso de admisión se inicia el 21 de mayo y se podrá realizar hasta el 1 de junio.

Las familias que inicien el trámite para las etapas de Infantil y Primaria podrán tramitar la clave de admisión para hacer el procedimiento a partir del 25 de mayo y tienen hasta el 2 de junio para presentar telemáticamente sus solicitudes.

En el caso de la ESO, este trámite se lleva a cabo solo si las familias deciden cambiar el centro .

En el caso de FP de grado medio y superior, así como Bachillerato, como son estudios no obligatorios, todo el alumnado que quiera optar a una plaza de primer curso debe hacer el proceso de admisión.

El primer paso para hacer la tramitación telemática es acceder a telematricula.es y generar la clave. En la ventana 'Clave de admisión', se pedirá el número de DNI del padre, madre o tutor legal solicitante, el número de apoyo IDESP (código de 9 letras y números que hay en el DNI) y la fecha de nacimiento de la persona solicitante, así como una dirección de correo electrónico.

La ciudadanía extranjera que no tenga DNI debe rellenar los mismos datos pero con el NIE. Aparte de poner el NIE, habrá que rellenar una casilla con el número de apoyo IXESP (código incluido en las tarjetas de extranjeros y permisos de residencia), así como la fecha de nacimiento de la persona solicitante.

Una vez hecha esta primera gestión, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña. 

Con la clave de acceso se podrá acceder al formulario electrónico de la ventana 'Proceso de admisión' en que habrá que rellenar los datos de solicitud. Hay que recordar a que se pueden elegir hasta diez opciones por hijo o hija.

 

Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán centros de atención a los usuarios. En estos puntos, a través de la misma aplicación para hacer la admisión telemática, se tramitará el procedimiento en las mismas condiciones que el resto de solicitantes.

Otra novedad destacada en la admisión escolar del curso 2021-2022 es que el alumnado nacido de parto múltiple, si la familia así lo desea, tendrá asegurada la plaza en el mismo centro educativo. 

La primera fecha importante será la publicación de vacantes. Este lunes 10 de mayo se incorporará a telematricula.es toda la oferta de FP Básica, ciclos de grado medio y superior para el próximo curso. El lunes 24 de mayo será el turno de la oferta de Infantil y Primaria, y el 2 de junio, de la de ESO y Bachillerato.

El segundo paso que se activará es el de la presentación de solicitud de plaza: entre el 21 de mayo y el 1 de junio en FP, del 25 de mayo al 2 de junio en Infantil y Primaria, y del 3 al 14 de junio en ESO y Bachillerato.

Habrá una ventana llamada 'Listas provisionales' con las personas admitidas, a la que se podrá entrar para consultar los resultados de la admisión, que se activará el 16 de junio en Infantil y Primaria, el 7 de julio en FP Básica, el 13 de julio en FP de grado medio y superior y el 14 de julio en ESO y Bachillerato.

Si no se está conforme,  las familias pueden presentar alegaciones haciendo clic en el botón que hay para esta finalidad en telematricula.es.

Una vez estudiadas las reclamaciones, se publicarán las listas definitivas: el 30 de junio para Infantil y Primaria, el 15 de julio en FP Básica, el 22 de julio en FP de grado medio y superior y el 23 de julio en ESO y Bachillerato.

Cuando las familias sepan el centro educativo donde pueden escolarizar a su hija o hijo deben proceder a la matriculación efectiva. Como este último paso es presencial, es necesario que contacten con el centro educativo en concreto o consulten su página web específica, donde se informará de los turnos configurados según cada curso y etapa dentro de los plazos establecidos.

En el caso de Infantil y Primaria, esta última fase se hará entre el 1 y el 16 de julio de manera presencial en el centro educativo en concreto. Allí se verificarán los documentos o las situaciones alegadas en el proceso de admisión telemática. En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitores, se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor/a legal que no ha hecho la solicitud de plaza.

En FP Básica, el plazo de matrícula va del 16 al 22 de julio. Al día siguiente, el 23, se abre para FP de grado medio y superior y se cierra el 30 de julio. En ESO y Bachillerato va del 26 al 29 de julio.

Las letras que establecerán el orden de adjudicación de plazas en caso de empate en la baremación, según el sorteo hecho ante notario, son EV para el primer apellido y ÑY para el segundo apellido cuando haya coincidencia con el primero. En caso de no disponer de un segundo apellido, se considerará que este empieza con AA.

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".