Logo
Imprimir esta página

OPOSICIONS 2021: Sol·licitud de dispensa com a membre de tribunal amb tràmit Z. // OPOSICIONES 21: Solicitud de dispensa como miembro de tribunal con trámite Z

OPOSICIONS 2021: Sol·licitud de dispensa com a membre de tribunal amb tràmit Z.  // OPOSICIONES 21: Solicitud de dispensa como miembro de tribunal con trámite Z

ORDEN 22/2020, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional. [2020/10022]

 

El termini per a manifestar l'abstenció serà de cinc dies hàbils comptats a partir del dia 29 de març de 2021.

 

APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball . (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat). ACCÉS A L'ENLLAÇ.

 

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA OPOSICIONS SOBRE L'OBLIGATORIETAT DE LA PARTICIPACIÓ COM A MEMBRE DE TRIBUNAL.

MOTIUS EXCUSABLES. 

1. La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i acumulació de lactància.

2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.

3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs a l’empara de l’article 48.h, 48.i, 49.e i 49.f del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i de l’article 24.1 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació.

4. El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.

5. Les persones que reben un tractament de fertilitat.

6. Les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda que actuen en municipis diferents del seu centre de destinació sempre que el president o presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.

 

ABSTENCIÓ.

5.7. Abstenció
Les persones que integren els òrgans de selecció per a cada especialitat han d’abstindre’s d’intervindre quan concórreguen en aquestes les circumstàncies que preveu l’article 23 de la Llei 40/2015:
a) Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tindre una qüestió litigios pendent amb alguna persona interessada.


b) Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.


c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.


d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.


e) Tindre relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.


Específicament, d’acord amb l’article 8.4 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, s’abstindran d’intervindre en el procés selectiu els membres que, en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta ordre, hagen fet tasques de preparació d’aspirants a accés als cossos objecte d’aquesta convocatòria, i ho hauran de justificar documentalment al seu president a l’acte de constitució del tribunal.

Totes les persones membres han d’aportar una declaració expressa de no estar en les circumstàncies previstes en aquest apartat, que quedarà incorporada a l’expedient del procediment selectiu.


TERMINI PER A MANIFESTAR L'ABSTENCIÓ.

Prèviament a la sessió de constitució, en el termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres que han de jutjar el procediment selectiu, els qui es consideren incursos en algun dels motius d’abstenció o en alguna de les situacions que recull l’apartat 5.6, ho comunicaran per escrit, amb l’acreditació documental corresponent, a la presidenta o president del tribunal, que resoldrà el procedent en aquesta sessió. Aquestes resolucions s’han de fer constar en l’acta de la sessió de constitució, a la qual s’ha d’adjuntar, si escau, la documentació presentada.

 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".