Logo
Imprimir esta página

GUIA UGT Ensenyament PV: Canvi entitat sanitària Muface // Cambio entidad sanitaria Muface.

GUIA UGT Ensenyament PV: Canvi entitat sanitària Muface // Cambio entidad sanitaria Muface.

UGT INFORMA.

GUIA MUFACE: CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

 Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguen adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Solament s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguen a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any.

 

 

A continuació s'exposaran les guies en ambues llengües i  en la part inferior, les guies en PDF per poder imprimir-les amb el model de sol·licitud de canvi d'identitat sanitària.

GUIA EN VALENCIÀ

CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

1. Quines condicions regeixen el canvi d'entitat sanitària?

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre o, en el seu cas, a 31 de maig de cada any.

 

2. Quan es pot sol·licitar?

a. Canvi Ordinari:

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d'Entitat durant els mesos de gener i juny de cada any.

 

b. Canvi extraordinari fora del període ordinari:

Es podrà autoritzar el canvi:

 • Quan es produïsca un canvi de destinació del mutualista amb trasllat a una altra província.
 • Quan, mantenint la seua localitat de destinació, el mutualista canvie el seu domicili a una altra província o illa.
 • Quan es produïsca un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest siga mutualista jubilat beneficiari que tinga aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseïsca un document assimilat al d'afiliació expedit per MUFACE.
 • Quan el mutualista obtinga la conformitat de les Entitats afectades.
 • Quan el mutualista passe a quedar comprés en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no es dega a la pèrdua de la condició de mutualista.
 • Quan la Direcció General de MUFACE acorde l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, en el seu cas, els Serveis Públics de Salut.

c. Canvi extraordinari als Serveis Públics de Salut:

Quan el titular el sol·licite per raons d'assistència mèdic-hospitalària i siga aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL.

Haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit als Serveis Públics de Salut, en el cas que li siga concedit el canvi.

 

3. Quina documntació caldrà presentar ?

 • Sol·licitud de canvi d'entitat sanitària.
 • Informe mèdic en el qual conste el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic.

 

4. Quins passos s'haurà de seguir per a realitzar el tràmit de canvi d'Entitat Sanitaria?

-Per la seu electrònica, bé descarregant l’imprès que s'inclou en aquesta pàgina i enviant-lo per correu postal, o acudint a altres registres.

Pot realitzar aquest tràmit:

 • A través de la Seu Electrònica de Muface, mitjançant la  plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN
 • Enviant l’imprès per correu postal a la seua oficina de MUFACE.
 • En els registres previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.

ENLLAÇOS D'INTERÉS PER A TRAMITAR EL CANVI D'ENTITAT SANITÀRIA.

Enllaç al imprès.

Model de Sol·licitud Canvi d’entidad


 


 

 

 

 

GUIA EN CASTELLANO.

 

CAMBIO ENTIDAD SANITARIA.

1. ¿Qué condiciones rigen el cambio de entidad sanitaria?

Solo se admitirá una solicitud de cambio en cada periodo ordinario. Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre o, en su caso, a 31 de mayo de cada año.

 

2. ¿Cuándo se puede solicitar?

a) Cambio Ordinario:

Los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, adscritos tanto al INSS (Sistema Sanitario Público) como a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio ordinario de Entidad durante los meses de enero y junio de cada año.

 

b) Cambio extraordinario fuera del periodo ordinario:

Se podrá autorizar el cambio:

 • Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista con traslado a otra provincia.
 • Cuando, manteniendo su localidad de destino, el mutualista cambie su domicilio a otra provincia o isla.
 • Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia o isla de residencia del titular, y éste sea mutualista jubilado  beneficiario que tenga esta condición por fallecimiento, separación, divorcio o nulidad del matrimonio del mutualista y posea un documento asimilado al de afiliación expedido por MUFACE.
 • Cuando el mutualista obtenga la conformidad de las Entidades afectadas.
 • Cuando el mutualista pase a quedar comprendido en el colectivo protegido por el Concierto en territorio nacional al extinguirse su derecho a quedar protegido por el Concierto de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero, siempre y cuando dicha extinción no se deba a la pérdida de la condición de mutualista.
 • Cuando la Dirección General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidades, incluido, en su caso, los Servicios Públicos de Salud.

 

c) Cambio extraordinario a los Servicios Públicos de Salud:

Cuando el titular lo solicite por razones de asistencia médico-hospitalaria y sea aprobado por una Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDAD SOCIAL.

Deberá hacer constar expresamente que asume la obligación de permanecer dos años adscrito a los Servicios Públicos de Salud, en el caso de que le sea concedido el cambio.

 

3.¿Qué documentación se deberá presentar?

 • Solicitud de cambio de entidad sanitaria.
 • Informe médico en el que conste el diagnóstico del proceso patológico padecido por él o por alguno de sus beneficiarios y las razones que aconsejan su tratamiento en un Centro del Sistema Sanitario Público.

 

4.¿Qué pasos se deberá seguir para realizar el trámite de cambio de Entidad Sanitaria?

-Por la sede electrónica, bien descargando el impreso que se incluye en esta página y enviándolo por correo postal, o acudiendo a otros registros.

Puede realizar este trámite:

 • A través de la Sede Electrónica de Muface,  mediante la  plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN
 • Enviando el impreso por correo postal a su oficina de MUFACE.
 • En los registros previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que incluye el REC.

ENLACES DE INTERÉS PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA.

Enlace a la solicitud:

Modelo de Solicitud Cambio de Entidad 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".