GUIA UGT Ensenyament PV: Canvi entitat sanitària Muface 2022. ÚNIC CANVI EN GENER// Cambio entidad sanitaria Muface 2022. ÚNICO CAMBIO EN ENERO

GUIA UGT Ensenyament PV: Canvi entitat sanitària Muface 2022. ÚNIC CANVI EN GENER// Cambio entidad sanitaria Muface 2022. ÚNICO CAMBIO EN ENERO

UGT INFORMA.

GUIA MUFACE: CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

Se suprimeix la permuta ordinària de juny
Durant tot gener de 2022, els mutualistes que així ho desitgen poden sol·licitar el canvi d'entitat a la qual estiguen adscrits. El període de canvi ordinari de juny ja no està contemplat en el nou Concert 2022-2024.

 

Se suprimeix la permuta ordinària de juny
A partir de l'1 de gener, i durant tot el mes, les persones mutualistes que així ho desitgen poden sol·licitar el canvi d'entitat sanitària, tant si estan adscrits als serveis públics de salut com a les entitats asseguradores incloses en el nou Concert d'Assistència Sanitària per a 2022-2024. Per a realitzar una elecció informada, també a partir de l'1 de gener els i les mutualistes podran veure l'oferta de les diferents entitats que resulten ser adjudicatàries del concert en la secció Troba el teu Metge de la pàgina web.

Únic període de canvi
Aquest nou Concert, l'entrada en vigor del qual tindrà lloc el mateix 1 de gener de 2022, contempla com a principal novetat en aquest aspecte la volta al període únic de canvi d'entitat, quedant suprimida la permuta de juny, tal com permetia el Concert 2021-2022.

La possibilitat de canvi extraordinari per les causes taxades previstes en el Concert continuarà en les mateixes condicions, amb la mateixa regulació, tal com apareix en la informació de la pàgina web de MUFACE

 

 

A continuació s'exposaran les guies en ambues llengües i  en la part inferior, les guies en PDF per poder imprimir-les amb el model de sol·licitud de canvi d'identitat sanitària.

GUIA EN VALENCIÀ

CANVI ENTITAT SANITÀRIA.

1. Quines condicions regeixen el canvi d'entitat sanitària?

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre.

 

2. Quan es pot sol·licitar?

a. Canvi Ordinari:

Els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari d'Entitat durant els mesos de gener de cada any.

 

b. Canvi extraordinari fora del període ordinari:

Es podrà autoritzar el canvi:

 • Quan es produïsca un canvi de destinació del mutualista amb trasllat a una altra província.
 • Quan, mantenint la seua localitat de destinació, el mutualista canvie el seu domicili a una altra província o illa.
 • Quan es produïsca un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest siga mutualista jubilat beneficiari que tinga aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseïsca un document assimilat al d'afiliació expedit per MUFACE.
 • Quan el mutualista obtinga la conformitat de les Entitats afectades.
 • Quan el mutualista passe a quedar comprés en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no es dega a la pèrdua de la condició de mutualista.
 • Quan la Direcció General de MUFACE acorde l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, en el seu cas, els Serveis Públics de Salut.

c. Canvi extraordinari als Serveis Públics de Salut:

Quan el titular el sol·licite per raons d'assistència mèdic-hospitalària i siga aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL.

Haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit als Serveis Públics de Salut, en el cas que li siga concedit el canvi.

 

3. Quina documntació caldrà presentar ?

 • Sol·licitud de canvi d'entitat sanitària.
 • Informe mèdic en el qual conste el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic.

 

4. Quins passos s'haurà de seguir per a realitzar el tràmit de canvi d'Entitat Sanitaria?

-Per la seu electrònica, bé descarregant l’imprès que s'inclou en aquesta pàgina i enviant-lo per correu postal, o acudint a altres registres.

Pot realitzar aquest tràmit:

 • A través de la Seu Electrònica de Muface, mitjançant la  plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN
 • Enviant l’imprès per correu postal a la seua oficina de MUFACE.
 • En els registres previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.

ENLLAÇOS D'INTERÉS PER A TRAMITAR EL CANVI D'ENTITAT SANITÀRIA.

Enllaç al imprès.

Model de Sol·licitud Canvi d’entidad


 


 

 

Se suprime la permuta ordinaria de junio

A partir del 1 de enero, y durante todo el mes, las personas mutualistas que así lo deseen pueden solicitar el cambio de entidad sanitaria, tanto si están adscritos a los servicios públicos de salud como a las entidades aseguradoras incluidas en el nuevo Concierto de Asistencia Sanitaria para 2022-2024. Para realizar una elección informada, también a partir del 1 de enero los y las mutualistas podrán ver la oferta de las distintas entidades que resulten ser adjudicatarias del concierto en la sección Encuentra tu Médico de la página web.

Único periodo de cambio

Este nuevo Concierto, cuya entrada en vigor tendrá lugar el mismo 1 de enero de 2022, contempla como principal novedad en este aspecto la vuelta al periodo único de cambio de entidad, quedando suprimida la permuta de junio, tal como permitía el Concierto 2021-2022.

La posibilidad de cambio extraordinario por las causas tasadas previstas en el Concierto continuará en las mismas condiciones, con la misma regulación, tal y como aparece en la información de la página web de MUFACE

 

GUIA EN CASTELLANO.

 

CAMBIO ENTIDAD SANITARIA.

1. ¿Qué condiciones rigen el cambio de entidad sanitaria?

Solo se admitirá una solicitud de cambio en cada periodo ordinario. Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre.

 

2. ¿Cuándo se puede solicitar?

a) Cambio Ordinario:

Los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, adscritos tanto al INSS (Sistema Sanitario Público) como a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio ordinario de Entidad durante los meses de enero.

b) Cambio extraordinario fuera del periodo ordinario:

Se podrá autorizar el cambio:

 • Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista con traslado a otra provincia.
 • Cuando, manteniendo su localidad de destino, el mutualista cambie su domicilio a otra provincia o isla.
 • Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia o isla de residencia del titular, y éste sea mutualista jubilado  beneficiario que tenga esta condición por fallecimiento, separación, divorcio o nulidad del matrimonio del mutualista y posea un documento asimilado al de afiliación expedido por MUFACE.
 • Cuando el mutualista obtenga la conformidad de las Entidades afectadas.
 • Cuando el mutualista pase a quedar comprendido en el colectivo protegido por el Concierto en territorio nacional al extinguirse su derecho a quedar protegido por el Concierto de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero, siempre y cuando dicha extinción no se deba a la pérdida de la condición de mutualista.
 • Cuando la Dirección General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidades, incluido, en su caso, los Servicios Públicos de Salud.

 

c) Cambio extraordinario a los Servicios Públicos de Salud:

Cuando el titular lo solicite por razones de asistencia médico-hospitalaria y sea aprobado por una Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDAD SOCIAL.

Deberá hacer constar expresamente que asume la obligación de permanecer dos años adscrito a los Servicios Públicos de Salud, en el caso de que le sea concedido el cambio.

 

3.¿Qué documentación se deberá presentar?

 • Solicitud de cambio de entidad sanitaria.
 • Informe médico en el que conste el diagnóstico del proceso patológico padecido por él o por alguno de sus beneficiarios y las razones que aconsejan su tratamiento en un Centro del Sistema Sanitario Público.

 

4.¿Qué pasos se deberá seguir para realizar el trámite de cambio de Entidad Sanitaria?

-Por la sede electrónica, bien descargando el impreso que se incluye en esta página y enviándolo por correo postal, o acudiendo a otros registros.

Puede realizar este trámite:

 • A través de la Sede Electrónica de Muface,  mediante la  plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente o Cl@ve PIN
 • Enviando el impreso por correo postal a su oficina de MUFACE.
 • En los registros previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que incluye el REC.

ENLACES DE INTERÉS PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA.

Enlace a la solicitud:

Modelo de Solicitud Cambio de Entidad 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".