Logo
Imprimir esta página

GUIA UGT Ensenyament PV: Oposicions Secundària // Oposiciones Secundaria.

GUIA UGT Ensenyament PV: Oposicions Secundària // Oposiciones Secundaria.
gui

UGT Ensenyament PV, presenta la nova GUIA D'OPOSICIONS de Secundària 2021.

 En aquesta notícia podreu accedir a la guia de preguntes i respostes de les oposicions de Secundària 2021 ambdues llengües. A més, també hi ha un document d'autobaremació. A la part inferior de la notícia, podreu veure els enllaços directes de les guies i autobaremació.

 

Guia de preguntes i   respostes.

 

OPOSICIONS 2021.

 

1. Quina és la normativa que regeix aquesta convocatòria d'oposicions 2021?

-ORDRE 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés, i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

- Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE 24/02/2018)

- Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i es regula el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la citada llei. (BOE 02/03/2007)

 

2.Com es distribueixen les places?

 

plazas secun

3. Quan i com es desenvolupen les oposicions?

- La primera prova: a partir del 15 de maig de 2021.

-Hora, lloc i distribució d'aspirants: es determinarà en la resolució.

- Acudir: amb DNI, passaport o permís de conducció.

- Hi haurà 2 crides diàries (matí i vesprada).

- Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides es faran públics pels tribunals en els locals on s'estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d'antelació al començament d'aquestes.

L'ordre d'actuació: s'iniciarà alfabèticament per les persones el cognom de les quals comence per la lletra ....

 

4. Qui publicarà els criteris d'avaluació?

Les Comissions de selecció faran públics els criteris d'avaluació.

 

5. Què figuraran en els criteris d'avaluació?

S'especificaran les pautes, criteris i orientacions amb les quals els tribunals avaluaran cadascuna de les parts de les proves.

 

6. Hi ha alguna novetat respecte a la situació actual relacionada amb la pandèmia COVID-19?

Si alguna de les persones aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, de situació de baixa, confinament o d'hospitalització a causa de la COVID-19, amb justificació, la seua continuïtat en el procés quedarà condicionada a la superació de les fases que hagen quedat ajornades dins del termini establert per a la finalització d'aquest. La realització d'aquestes proves tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones que hagen superat el procés selectiu.

 

7.De quina manera s'acreditarà el coneixement dels idiomes oficials de la C.V.

Castellà: Acrediten les persones que estiguen en possessió de:

 • Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.
 • Títol de Batxillerat expedit per l'Estat espanyol.
 • Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista (FP2) expedit per l'Estat Espanyol.
 • Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE nivell B2, C1 o C2) expedit per l'Institut Cervantes o Certificat d'Aptitud d'Español per a estrangers (B2, C1 o C2) expedit per les escoles oficials d'idiomes.
 • Haver obtingut la qualificació d'APTE en la prova corresponent en les oposicions convocades a partir de l'any 2002.

Valencià: El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, i el Mestre de Valencià són la competència idiomàtica necessària.

 • Acrediten el coneixement de valencià els qui posseïsquen algun dels certificats de nivell C1 o C2 previstos en l'annex II de l'ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

8.Com és la FASE D'OPOSICIÓ? De quines proves consta?

- PROVA 1: DESENVOLUPAMENT ESCRIT.

- PROVA 2: DEFENSA.

 

9.Com és la realització dela prova 1 (desenvolupament escrit)?

Consta de dues parts:

Part A: Desenvolupament, per escrit, d'un tema triat per la persona aspirant.

 1. a) Especialitats amb número no superior a 25 temes: triar-se entre 3 temes.
 2. b) Especialitats amb número superior a 25 temes i inferior a 51: 4 temes.
 3. c) Especialitats amb número superior a 50 temes: 5 temes.
 • Temps: 2 hores.
 • Lectura d'exercicis: pels tribunals i en la seua correcció s'ha de garantir l'anonimat de les persones aspirants.
 • Realització de les proves escrites: bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions.

Part B: Prova pràctica que permetrà comprovar que es posseeix una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l'especialitat a la qual s’opta.

 • Temps: la que determine la comissió de selecció o el tribunal.

 

10. Com es realitzarà la prova 2 (defensa)?

Objectiu: comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques per a l'exercici docent.

- Temps: 1 hora per a la defensa oral de la programació didàctica o de la guia docent i l'exposició oral de la unitat didàctica o del bloc temàtic.

1r: Defensa de la programació didàctica o de la guia docent, màxim 30 minuts

2n: Exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic. Finalitzat el desenvolupament de la defensa i l'exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes.

 

10.a. Com és la presentació i defensa d'una programació didàctica en els cossos de Professors

d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional?

 • Constarà d'una presentació i defensa oral d'una programació didàctica i l'exposició oral d'una unitat didàctica.
 • Farà referència al currículum vigent en el curs escolar 2019/2020 en la Comunitat Valenciana d'una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l'especialitat per la qual es participa.
 • Temporalització: 1 curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en el qual el professorat d'aqueixa especialitat.

 

TIPUS DE PROGRAMACIÓ:

1. Aspirants al cos de professors d'Ensenyament Secundari: referida a l'etapa de l'ESO, al Batxillerat o als Cicles Formatius de F.P. Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior.

2. Aspirants al cos de professors Tècnics de Formació Professional: referida als Cicles Formatius de Formació Professional.

3. Aspirants al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes: referida a un curs acadèmic d'un dels diferents nivells dels idiomes convocats.

4. Aspirants al cos de professors de Música i Arts Escèniques: referida als ensenyaments professionals de l'especialitat convocada.

5. Aspirants al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny: referida als cicles formatius corresponents als ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

10.b. Com és la presentació i defensa d'una programació didàctica en els professors d'arts Plàstiques i Disseny?

 • Presentació i defensa oral d'una programació didàctica o d'una guia docent, i en l'exposició oral d'una unitat didàctica en el cas d'haver triat la programació, o d'un bloc temàtic en el cas d'haver presentat una guia docent.
 • Guia docent: fer referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum i les ordres vigents en aquest curs acadèmic per als ensenyaments artístics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny.11.Referida a qualsevol dels quatre cursos de les especialitats.

11.Com es presentarà la programació didàctica o de la guia docent per a la seua aportació al tribunal?

 • Elaborada de manera individual.
 • Presentació telemàtica l'elaboració de la qual s'ajustarà al que es disposa per a cada cos en l'annex III.
 • A través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es),
 • Format: Un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.
 • Imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament. En cas d'entregar més d'una programació didàctica o guia docent per a una mateixa especialitat, serà vàlida l'última presentada.
 • Finalitzat el termini, es publicarà en la web http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones el llistat de les persones que hagen presentat les programacions didàctiques o les guies docents.

12. Com es desenvoluparà l'exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic?

-Podrà estar relacionada amb:

 • La programació didàctica o guia docent: la persona aspirant triarà d'entre 3 extretes a l'atzar per ella mateixa de la seua pròpia programació o guia.
 • A partir del temari oficial de l'especialitat: la persona aspirant triarà d'entre 3 extretes a l'atzar per ella mateixa del temari oficial de l'especialitat.
 • En l'elaboració de la UD hauran de concretar-se els elements indicats en l'annex III.
 • En especialitats d'Orientació Educativa i Serveis a la Comunitat: desenvolupar un programa d'intervenció en un centre o en un equip d'orientació educativa i psicopedagògica.

Temps: 1 hora per a la preparació podent utilitzar el material que considere oportú. Exposició: serà pública, podrà utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o del bloc temàtic i el material auxiliar que considere adequat, que haurà d'aportar ella mateixa, així com un guió que no excedirà d'un foli (dues cares) i que s'entregarà al tribunal.

 

13. Quins aspectes hem de considerar en la fase de concurs de mèrits?

 • Es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l'inici de la primera prova, acreditats com s'indica en l'annex I. A
 • L'acte de lliurament: personal.
 • Les persones aspirants es responsabilitzen de la seua documentació.
 • L'Administració pot requerir l'acreditació de la documentació.
 • Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d'oposició, els presentaran davant el tribunal, en l'hora que es concretarà en el tauler d'anuncis, i en una única crida, que serà l'endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d'oposició.

 

CALIFICACIÓ

14. Com es calcularà la qualificació en la fase oposició?

La qualificació de la fase oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, quan totes elles hagen sigut superades:

 

Primera prova

a) Valoració: de 0 a 10 punts.

 • Els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional: cadascuna de les dues parts suposarà 5 punts dels 10.
 • El cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, la part A suposarà 4 punts i la part B suposarà 6 punts dels deu que comprendrà la valoració total d'aquesta prova.

La puntuació de cada aspirant, en cada part de la prova, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades, existeix una diferència d'un 30% o més sobre el valor màxim de la prova, seran excloses la qualificació màxima i mínima, trobant-se la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d'anuncis dels locals on actua.

b) Al·legacions: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà al de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives.

2a prova.

a) Valoració: 0 a 10 punts, havent-se d'aconseguir per a la seua superació una puntuació mínima igual o superior a 5 punts.

La puntuació de cada aspirant, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades, existeix una diferència d'un 30% o més sobre el valor màxim de la prova, seran excloses la qualificació màxima i mínima, trobant-se la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d'anuncis dels locals on actuen.

b) Al·legacions Publicades les llistes de qualificacions provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà al de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives.

 

15. De quina manera es podria reclamar o presentar un recurs d'alçada?

Contra els actes i decisions del Tribunal, que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada finalitzada l'oposició, i publicades les notes globals d'aquesta, les persones aspirants podran presentar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques a través d'http://sede.gva.es, o http://www.ceice.gva.es/es/ web/rrhh-*educacion/oposicions.

 

16. Com es valorarà la fase de concurs?

 • L'assignació de la puntuació es portarà a efecte per la comissió de baremació.
 • Es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l'inici de la primera prova.
 • Únicament als qui hagen superat la fase d'oposició se'ls sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs.
 • Es farà pública en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació dels tribunals.
 • La documentació presentada, inclosa la programació didàctica, no serà retornada als qui hagen participat, i quedarà en poder de l'administració convocant.

 

17. Com sé si tinc plaça?

Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques les persones aspirants que tinguen un número d'ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

 

18. Com s'obté la puntuació global?

Per a l'obtenció de la puntuació global, els tribunals ponderaran:

 • 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició.
 • 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs.
 • La puntuació global: suma de totes dues fases.

 

19. Quines són les funcions dels tribunals en relació a les puntuacions?

 • L'agregació de les puntuacions de les diferents fases dels procediments selectius.
 • L'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions totals.

 

20. En cas d'empat, Quins criteris prevaldran?

 1. Major puntuació en la fase d'oposició.
 2. Major puntuació en cadascun dels exercicis de l'oposició, per l'ordre en què apareixen en la base 7.2 d'aquesta convocatòria.
 3. Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.
 4. Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.

En cas que amb l'aplicació dels criteris anteriors subsistiren empats, aquests es resoldran mitjançant una prova complementària, consistent en el desenvolupament d'un tema a l'atzar d'entre els que formen part del temari, durant un temps màxim de 30 minuts.

 

21. On s'exposarà la llista de persones aspirants seleccionades en el procés?

Aquesta llista es publicarà en la pàgina web de la Conselleria (http://www.ceice. gva.es), i s'establirà un termini de tres dies naturals per a la presentació de reclamacions a través de la seu electrònica http://sede.gva.es, o a http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones.

 

22. Quina documentació hauré de presentar sí que sóc seleccionada?

El funcionari/ària en pràctiques tindrà un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar la documentació en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es:

 • Còpia digital del DNI.
 • Còpia digital del títol al·legat.
 • Còpia digital del certificat o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si o si escau, del títol que acredite l'exempció d'aquest requisit.
 • Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià.
 • La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos de mestres i a l'especialitat per la qual ha sigut seleccionada.
 • Còpia digital del Certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que pertany a l'especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que la persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat per la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l'apartat e. Aquest document en cap cas podrà ser substituït per la còpia de l'historial mèdic del pacient.
 • Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

A més, assenyalar en la casella corresponent:

 • Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
 • En cas de ser nacional d'un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, l'accés a l'ocupació pública.

23. Qui nomenarà el personal funcionari en pràctiques?

La Direcció General de Personal Docent nomenarà personal funcionari en pràctiques a les persones aspirants seleccionades, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal, d'acord amb les necessitats del servei i hauran de realitzar les pràctiques en els destins adjudicats de manera provisional.

 

24. Què definim com a FASE DE PRÀCTIQUES?

És una fase dins del procés selectiu, l'objectiu del qual serà comprovar l'aptitud per a la docència.

 

25. Quina és la duració de la fase de PRÀCTIQUES?

1 curs escolar, sent la seua duració mínima d'un trimestre i la seua duració màxima de sis mesos de serveis efectius.

 

26. Quines funcions tenen les comissions qualificadores?

Coordinaran les activitats d'inserció en el centre i de formació que hauran de realitzar les persones candidates.

La persona candidata serà tutelada per una persona funcionària de carrera, designada per la direcció del centre on desenvolupe les seues pràctiques.

 

27. Com es qualificaran les pràctiques?

Hi haurà dues qualificacions possibles: apte o no apte.

 

28. I si no supere la fase de pràctiques?

Les persones que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes, podran incorporar-se amb les persones aspirants seleccionades de la següent promoció que es convoque, per a repetir les pràctiques.

 

29. Puc sol·licitar un ajornament de la fase de pràctiques per causa justificada?

Les persones aspirants que no pogueren completar el període de duració de la fase de pràctiques, per causes justificades hauran de presentar una sol·licitud d'ajornament per a la realització de les pràctiques. D'estimar-se la seua sol·licitud, no seran qualificades per la comissió de valoració i s'incorporaran a aquesta fase en el procediment següent, o si escau, en el curs següent per a repetir aquesta fase de pràctiques. No obstant això, la sol·licitud d'ajornament podrà ser autoritzada per una sola vegada.

 

30. Quin pas segueix després de la realització de les pràctiques aprovades satisfactòriament?

Conclosa la fase de pràctiques la Direcció General de Personal Docent aprovarà l'expedient del procés selectiu, que es publicarà en el DOGV, i es remetran les llistes de persones seleccionades al Ministeri d'Educació i Formació Professional. Aquest procedirà al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

 

31. Què podria fer sí no he format part de la llista de places ofertades?

Exerciren posats en règim d'interinitat els qui hagen participat en els procediments selectius d'ingrés en la funció pública docent convocats en la Comunitat Valenciana que no hagen sigut seleccionats.

 

TÍTOL II

CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT PER A l'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

32. Com es pot aconseguir noves especialitats en la present convocatòria d'oposició?

Les especialitats que podran adquirir-se mitjançant aquest procediment seran les mateixes que les convocades pel procediment d'ingrés lliure.

El nombre de sol·licituds condicionarà els llocs d'actuació dels tribunals.

 

32. En què consistirà la prova per a l'adquisició de noves especialitats?

Consistirà en la realització d'una prova, que constarà de l'exposició oral d'un tema de l'especialitat, elegit per la persona candidata d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, segons:

 1. Especialitats amb número no superior a 25 temes: 3 temes.
 2. Especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51: 4 temes.
 3. Especialitats que tinguen un número superior a 50 temes: 5 temes.

 

33. De quines parts consta l'exposició?

 • 1a: Aspectes científics del tema;
 • 2a: Relació del tema amb el currículum vigent en el curs escolar 2019-2020 en la Comunitat Valenciana, i es desenvoluparà un aspecte didàctic d'aquest aplicat a un determinat nivell establert per la persona aspirant. Finalitzada l'exposició, el tribunal podrà realitzar un debat sobre el contingut.

 

34. Quina duració tindrà la prova?

L'exposició i debat referits en el paràgraf anterior, que seran públics, tindran una duració màxima de 45 i 15 minuts. La persona aspirant disposarà, almenys, d'una hora per a la seua preparació, i podrà utilitzar en ella el material que estime oportú.

 

35. Quins requisits ha de posseir les persones candidates a l'adquisició de noves especialitats?

 1. Ser personal funcionari de carrera dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny o professors tècnics de Formació Professional, directament dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 2. Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

 

36. Com es realitza la sol·licitud per a poder participar del procés?

 • Emplenar la sol·licitud en (http://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).
 • Emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen, sent necessari identificar-se mitjançant el certificat digital o el sistema cl@ve.
 • Guardar els justificants generats,.
 • No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat.
 • En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última.
 • Les persones que participen en aquest procediment no abonaran cap quantitat pels drets d'examen.

 

37. Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

El termini de presentació serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

38. Quines són les funcions del tribunal?

– L'elaboració dels criteris d'avaluació i la seua ponderació.

– La valoració dels coneixements propis i específics de l'àmbit cultural, científic o artístic de l'especialitat.

– L'elaboració de les llistes de les persones aspirants que han sigut declarades aptes i la comunicació a l'òrgan convocant.

– Resolució de dubtes relatius al procediment selectiu.

 

39. Quan serà l'inici i desenvolupament de les proves?

El començament i desenvolupament de les proves es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en la base 6 del Títol I de la convocatòria.

 

40. Podria al·legar la meua qualificació?

Publicades les llistes de qualificació provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal, des de les 9 hores fins a les 14 hores de l'endemà al de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives de la mateixa forma que les llistes provisionals.

 

41. On es publicaren les llistes de les persones aspirants que hagen aconseguida una nova especialitat?

La Direcció General de Personal Docent, ordenarà la publicació de les llistes úniques de les persones aspirants que han aconseguit una nova especialitat i indicarà el lloc en què es troben exposades al públic.

Aquesta llista s'elevarà a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria (http://www.ceice.gva.es), i s'establirà un termini de tres dies naturals per a la presentació de reclamacions a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o de la

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).

 

 

 

 

Guia de preguntas y  respuestas.

 

 

1.¿ Cuál es la normativa que rige esta convocatoria de oposiciones 2021?

-ORDEN 22/2020, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca el procedimiento selectivo de ingreso, y el procedimiento para el adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de Formación Profesional

- Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el cual se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la Ley mencionada (BOE 24/02/2018)

- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y se regula el régimen transitorio de ingreso al cual se refiere la disposición transitoria décimo séptima de la citada ley. (BOE 02/03/2007)

 

2.¿Cómo se distribuyen las plazas?

 

3. ¿Cuándo y cómo se desarrollan las oposiciones?

- La primera prueba: a partir del 15 de mayo de 2021.

-Hora, lugar y distribución de aspirantes: se determinará en la resolución.

- Acudir: con DNI, pasaporte o permiso de conducción.

- Habrá 2 llamamientos diarios (mañana y tarde).

- Una vez empezadas las actuaciones ante el tribunal, los sucesivos llamamientos se harán públicos por los tribunales en los locales donde se estén celebrando las pruebas con catorce horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas.

El orden de actuación: se iniciará alfabéticamente por las personas cuyo apellido comience por la letra ....

 

4. ¿Quién publicará los criterios de evaluación?

Las Comisiones de selección harán públicos los criterios de evaluación.

 

5. ¿Qué figurarán en los criterios de evaluación?

Se especificarán las pautas, criterios y orientaciones con las que los tribunales evaluarán cada una de las partes de las pruebas.

 

6. ¿Hay alguna novedad respecto a la situación actual relacionada con la pandemia COVID-19?

Si alguna de las personas aspirantes no pudiera iniciar o completar el proceso selectivo a causa de parto, de situación de baja, confinamiento o de hospitalización a causa de la COVID-19, con justificación, su continuidad en el proceso quedará condicionada a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas dentro del plazo establecido para la finalización de este. La realización de estas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de las personas que hayan superado el proceso selectivo.

 

7. ¿De qué manera se acreditará el conocimiento de los idiomas oficiales de la C.V.?

 • Castellano: Acreditan las personas que estén en posesión de:
 • Titulación universitaria expedida por una universidad española.
 • Título de Bachillerato expedido por el Estado español.
 • Título de Técnico Superior o Técnico Especialista (FP2) expedido por el Estado Español.
 • Diploma de español como lengua extranjera (DELE nivel B2, C1 o C2) expedido por el Instituto Cervantes o Certificado de Aptitud de Español para extranjeros (B2, C1 o C2) expedido por las escuelas oficiales de idiomas.
 • Haber obtenido la calificación de APTO en la prueba correspondiente en las oposiciones convocadas a partir del año 2002.
 • Valenciano: El certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano de la JQCV o equivalentes, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, y el Mestre de Valencià son la competencia idiomática necesaria.
 • Acreditan el conocimiento de valenciano quienes posean alguno de los certificados de nivel C1 o C2 previstos en el anexo II de la orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

8. ¿Cómo es la FASE DE OPOSICIÓN? ¿De qué pruebas consta?

 • PRUEBA 1: DESARROLLO ESCRITO.
 • PRUEBA 2: DEFENSA.

 

9. ¿Cómo es la realización de la prueba 1 (desarrollo escrito)?

Consta de dos partes:

Parte A: Desarrollo, por escrito, de un tema escogido por la persona aspirante.

 1. Especialidades con número no superior a 25 temas: elegirse entre 3 temas.
 2. Especialidades con número superior a 25 temas e inferior a 51: 4 temas.
 3. Especialidades con número superior a 50 temas: 5 temas.
 • Tiempo: 2 horas.
 • Lectura de ejercicios: por los tribunales y en su corrección se debe garantizar el anonimato de las personas aspirantes.
 • Realización de las pruebas escritas: bolígrafo de tinta azul o negra y seguir las instrucciones.

Parte B: Prueba práctica que permitirá comprobar que se posee una formación científica y un dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que se opte.

 • Tiempo: la que determine la comisión de selección o el tribunal.

10. ¿Cómo se realizará la prueba 2 (defensa)?

Objetivo: comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas para el ejercicio docente.

- Tiempo: 1 hora para la defensa oral de la programación didáctica o de la guía docente y la exposición oral de la unidad didáctica o del bloque temático.

1º: Defensa de la programación didáctica o de la guía docente, máximo 30 minutos

2º: Exposición de la unidad didáctica o del bloque temático. Finalizado el desarrollo de la defensa y la exposición, el tribunal podrá plantear a la persona aspirante las cuestiones que estime oportunas.

 

10.a. ¿Cómo es la presentación y defensa de una programación didáctica en los cuerpos de

Profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional?

 • Constará de una presentación y defensa oral de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad didáctica.
 • Hará referencia al currículo vigente en el curso escolar 2019/2020 en la Comunitat Valenciana de una o varias áreas, materia, módulo o asignatura relacionados con la especialidad por la que se participe.
 • Temporalización: 1 curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad.

 

TIPO DE PROGRAMACIÓN:

 1. Aspirantes al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria: referida a la etapa de la ESO, al Bachillerato o a los Ciclos Formativos de F.P. Básica, Grado Medio y Grado Superior.
 2. Aspirantes al cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional: referida a los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
 3. Aspirantes al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: referida a un curso académico de uno de los diferentes niveles de los idiomas convocados.
 4. Aspirantes al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas: referida a las enseñanzas profesionales de la especialidad convocada.
 5. Aspirantes al cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño: referida a los ciclos formativos correspondientes a las enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

10.b. ¿Cómo es la presentación y defensa de una programación didáctica en los profesores de artes Plásticas y Diseño?

 • Presentación y defensa oral de una programación didáctica o de una guía docente, y en la exposición oral de una unidad didáctica en el caso de haber elegido la programación, o de un bloque temático en el caso de haber presentado una guía docente.
 • Guía docente: hacer referencia a una asignatura o carga lectiva del currículum y las órdenes vigentes en este curso académico para las enseñanzas artísticas superiores de Artes Plásticas y Diseño.
 • Referida a cualquier de los cuatro cursos de las especialidades.

11. ¿Cómo se presentará la programación didáctica o de la guía docente para su aportación al tribunal?

 • Elaborada de forma individual.
 • Presentación telemática cuya elaboración se ajustará a lo dispuesto para cada cuerpo en el anexo III.
 • A través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es),
 • Formato: Un único documento con formato PDF que no supere los 20 MB.
 • Imprimir el resguardo, que será el documento que justifique dicha entrega.
 • En caso de entregar más de una programación didáctica o guía docente para una misma especialidad, será válida la última presentada.
 • Finalizado el plazo, se publicará en la web http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones el listado de las personas que hayan presentado las programaciones didácticas o las guías docentes.

12. Cómo se desarrollará la exposición de la unidad didáctica o del bloque temático?

-Podrá estar relacionada con:

 • La programación didáctica o guía docente: la persona aspirante elegirá de entre 3 extraídas al azar por ella misma de su propia programación o guía.
 • A partir del temario oficial de la especialidad: la persona aspirante elegirá de entre 3 extraídas al azar por ella misma del temario oficial de la especialidad.
 • En la elaboración de la UD deberán concretarse los elementos indicados en el anexo III.
 • En especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad: desarrollar un programa de intervención en un centro o en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

Tiempo: 1 hora para la preparación pudiendo utilizar el material que considere oportuno. Exposición: será pública, podrá utilizar un ejemplar de la unidad didáctica o del bloque temático y el material auxiliar que considere adecuado, que deberá aportar ella misma, así como un guion que no excederá de un folio (dos caras) y que se entregará al tribunal.

13. ¿Qué aspectos debemos considerar en la fase de concurso de méritos?

 • Se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día anterior al inicio de la primera prueba, acreditados como se indica en el anexo I. A
 • El acto de entrega: personal.
 • Las personas aspirantes se responsabilizan de su documentación.
 • La Administración puede requerir la acreditación de la documentación.
 • Para la valoración de los méritos, las personas que superen la fase de oposición, los presentarán ante el tribunal, en la hora que se concretará en el tablón de anuncios, y en un único llamamiento, que será el día siguiente hábil al de la publicación de la calificación definitiva de la fase de oposición.

 

CALIFICACIÓN

14. ¿Cómo se calculará la calificación en la fase oposición?

La calificación de la fase oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas:

Primera prueba

a) Valoración: de 0 a 10 puntos.

 • Los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional: cada una de las dos partes supondrá 5 puntos de los 10.
 • El cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño, la parte A supondrá 4 puntos y la parte B supondrá 6 puntos de los diez que comprenderá la valoración total de esta prueba.

La puntuación de cada aspirante, en cada parte de la prueba, será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal. Si entre las puntuaciones otorgadas, existe una diferencia de un 30 % o más sobre el valor máximo de la prueba, serán excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

Finalizada la prueba, los tribunales harán públicas en los tablones de anuncios de los locales donde actúa.

b) Alegaciones: Publicadas las listas provisionales, las personas aspirantes podrán presentar por escrito alegaciones ante el tribunal desde las 9 horas hasta las 14 horas del día siguiente al de su publicación.

Concluido dicho plazo y revisadas las alegaciones, el tribunal procederá a la publicación de las listas definitivas.

2ª prueba.

a) Valoración: 0 a 10 puntos, debiéndose alcanzar para su superación una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos.

La puntuación de cada aspirante, será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal. Si entre las puntuaciones otorgadas, existe una diferencia de un 30 % o más sobre el valor máximo de la prueba, serán excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

Finalizada la prueba, los tribunales harán públicas en los tablones de anuncios de los locales donde actúan.

b) Alegaciones

Publicadas las listas de calificaciones provisionales, las personas aspirantes podrán presentar por escrito alegaciones ante el tribunal correspondiente desde las 9 horas hasta las 14 horas del día siguiente al de su publicación.

Concluido dicho plazo y revisadas las alegaciones, el tribunal procederá a la publicación de las listas definitivas.

15. ¿De qué manera se podría reclamar o presentar un recurso de alzada?

Contra los actos y decisiones del Tribunal, que imposibiliten la continuación del procedimiento o produzcan indefensión, una vez finalizada la oposición, y publicadas las notas globales de la misma, las personas aspirantes podrán presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas a través de http://sede.gva.es, o http://www.ceice.gva.es/es/ web/rrhh-educacion/oposiciones.

16. ¿Cómo se valorará la fase de concurso?

 • La asignación de la puntuación se llevará a efecto por la comisión de baremación.
 • Se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día anterior al inicio de la primera prueba.
 • Únicamente a quienes hayan superado la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso.
 • Se hará pública en los tablones de anuncios de los lugares de actuación de los tribunales.
 • La documentación presentada, incluida la programación didáctica, no será devuelta a quienes hayan participado, y quedará en poder de la administración convocante.

 

17. ¿Cómo sé si tengo plaza?

Resultarán seleccionadas para pasar a la fase de prácticas las personas aspirantes que tengan un número de orden igual o menor al número de plazas asignadas a su tribunal.

 

18. ¿Cómo se obtiene la puntuación global?

Para la obtención de la puntuación global, los tribunales ponderarán:

 • 60 % la puntuación obtenida en la fase de oposición.
 • 40 % la puntuación obtenida en la fase de concurso.
 • La puntuación global: suma de ambas fases.

 

19. ¿Cuáles son las funciones de los tribunales en relación a las puntuaciones?

 • La agregación de las puntuaciones de las distintas fases de los procedimientos selectivos.
 • La ordenación de las personas aspirantes de acuerdo con las puntuaciones totales.
 • La declaración de haber superado las mencionadas fases.

 

20. En caso de empate, ¿Qué criterios van a primar?

 1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
 2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que aparecen en la base 7.2 de esta convocatoria.
 3. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que estos aparecen en el anexo I de la convocatoria.
 4. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en que estos aparecen en el anexo I de la convocatoria.

En caso de que con la aplicación de los criterios anteriores subsistieran empates, estos se resolverán mediante una prueba complementaria, consistente en el desarrollo de un tema al azar de entre los que forman parte del temario, durante un tiempo máximo de 30 minutos.

 

21. ¿Dónde se expondrá la lista de personas aspirantes seleccionadas en el proceso?

Esta lista se publicará en la página web de la Conselleria (http://www.ceice. gva.es), y se establecerá un plazo de tres días naturales para la presentación de reclamaciones a través de la sede electrónica http://sede.gva.es, o a http://www.ceice.gva.es/es/web/ rrhh-educacion/oposiciones.

 

22. ¿Qué documentación deberé presentar sí soy seleccionada?

El funcionario/aria en prácticas tendrá un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de las listas de seleccionados para presentar la documentación en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es:

 • Copia digital del DNI.
 • Copia digital del título alegado.
 • Copia digital del certificado o título que acredito la posesión de la formación pedagógica y didáctica, o si o si procede, del título que acredito la exención de este requisito.
 • Copia digital del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano o del Diploma de Mestre de Valenciano.
 • La persona que haya hecho valer su condición de persona con diversidad funcional tendrá que presentar certificado original de los órganos competentes acreditativos de la compatibilidad con el ejercicio de las funciones correspondientes al cuerpo de maestros y a la especialidad por la cual ha sido seleccionada.
 • Copia digital del Certificado médico que ha emitido un profesional colegiado y que pertenece a la especialidad de Médico de Familia, que indico con claridad que la persona aspirando no sufre ninguna enfermedad, ni está afectada por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad por la cual ha sido seleccionada, excepto las que presentan la certificación requerida en el apartado e. Este documento en ningún caso podrá ser sustituido por la copia del historial médico del paciente.
 • Certificado de no haber sido condenado o condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Además, señalar en la casilla correspondiente:

 • Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, por medio de expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación para ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones parecidas a las que ejercían en el caso del personal laboral, en el cual hubiera sido separado o inhabilidad.
 • En caso de ser nacional de otro estado, la declaración jurada o promesa de no encontrarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivaliendo que impida, en su estado, en estos términos, el acceso a la ocupación pública.

 

23. ¿Quién nombrará el personal funcionario en prácticas?

La Dirección General de Personal Docente nombrará personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas, bien en vacantes o bien en sustituciones de carácter temporal, de acuerdo con las necesidades del servicio y deberán realizar las prácticas en los destinos adjudicados de forma provisional.

 

24. ¿Qué definimos como FASE DE PRÁCTICAS?

Es una fase dentro del proceso selectivo, cuyo objetivo será comprobar la aptitud para la docencia.

 

25. ¿Cuál es la duración de la fase de PRÁCTICAS?

1 curso escolar, siendo su duración mínima de un trimestre y su duración máxima de seis meses de servicios efectivos.

 

26. ¿Qué funciones tienen las comisiones calificadoras?

Coordinarán las actividades de inserción en el centro y de formación que deberán realizar las personas candidatas.

La persona candidata será tutelada por una persona funcionaria de carrera, designada por la dirección del centro donde desarrolle sus prácticas.

 

27. ¿Cómo se calificarán las prácticas?

Habrá dos calificaciones posibles: apto o no apto.

 

28. ¿Y si no supero la fase de prácticas?

Las personas que no superen la fase de prácticas por haber sido declaradas no aptas, podrán incorporarse con las personas aspirantes seleccionadas de la siguiente promoción que se convoque, para repetir las prácticas.

 

29. ¿Puedo solicitar un aplazamiento de la fase de prácticas por causa justificada?

Las personas aspirantes que no pudieran completar el período de duración de la fase de prácticas, por causas justificadas deberán presentar una solicitud de aplazamiento para la realización de las prácticas. De estimarse su solicitud, no serán calificadas por la comisión de valoración y se incorporarán a dicha fase en el procedimiento siguiente, o en su caso, en el curso siguiente para repetir dicha fase de prácticas. No obstante, la solicitud de aplazamiento podrá ser autorizada por una sola vez.

 

30. ¿Qué paso sigue después de la realización de las prácticas aprobadas satisfactoriamente?

Concluida la fase de prácticas la Dirección General de Personal Docente aprobará el expediente del proceso selectivo, que se publicará en el DOGV, y se remitirán las listas de personas seleccionadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Este procederá a su nombramiento como personal funcionario de carrera.

 

31. ¿Qué podría hacer sí no he formado parte de la lista de plazas ofertadas?

Desempeñaran puestos en régimen de interinidad quienes hayan participado en los procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente convocados en la Comunitat Valenciana que no hayan sido seleccionados.

 

TÍTULO II

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES

32. ¿Cómo se puede conseguir nuevas especialidades en la presente convocatoria de oposición?

Las especialidades que podrán adquirirse mediante este procedimiento serán las mismas que las convocadas por el procedimiento de ingreso libre.

El número de solicitudes condicionará los lugares de actuación de los tribunales.

 

32. ¿En qué consistirá la prueba para la adquisición de nuevas especialidades?

Consistirá en la realización de una prueba, que constará de la exposición oral de un tema de la especialidad a que se opte, elegido por la persona candidata de entre los extraídos al azar por el tribunal, según:

 1. Especialidades con número no superior a 25 temas: 3 temas.
 2. Especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51: 4 temas.
 3. Especialidades que tengan un número superior a 50 temas: 5 temas.

 

33. ¿De qué partes consta la exposición?

 • 1ª: aspectos científicos del tema;
 • 2ª: relación del tema con el currículum vigente en el curso escolar 2019-2020 en la Comunitat Valenciana, y se desarrollará un aspecto didáctico de este aplicado a un determinado nivel establecido por la persona aspirante. Finalizada la exposición, el tribunal podrá realizar un debate sobre el contenido.

 

34. ¿Qué duración tendrá la prueba?

La exposición y debate referidos en el párrafo anterior, que serán públicos, tendrán una duración máxima de 45 y 15 minutos. La persona aspirante dispondrá, al menos, de una hora para su preparación, y podrá utilizar en ella el material que estime oportuno.

 

35. ¿Qué requisitos debe poseer las personas candidatas a la adquisición de nuevas especialidades?

a) Ser personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño o profesores técnicos de Formación Profesional, directamente dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

b) Poseer el nivel de titulación y los otros requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir, a excepción de la acreditación de los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.

 

36. ¿Cómo se realiza la solicitud para poder participar del proceso?

 • Cumplimentar la solicitud en (http://sede.gva.es) y en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http:// ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).
 • Cumplimentarse siguiendo las instrucciones que se indican, siendo necesario identificarse mediante el certificado digital o el sistema cl@ve.
 • Guardar los justificantes generados,.
 • No podrá presentarse más de una solicitud, salvo que se opte a más de una especialidad.
 • En caso que se presente más de una solicitud por especialidad, será válida la última.
 • Las personas que participen en este procedimiento no abonarán ninguna cantidad por los derechos de examen.

 

37. ¿Cuál es el plazo de presentación de las solicitudes?

El plazo de presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

38. ¿Cuáles son las funciones del tribunal?

 • La elaboración de los criterios de evaluación y su ponderación.
 • La valoración de los conocimientos propios y específicos del ámbito cultural, científico o artístico de la especialidad.
 • La elaboración de las listas de las personas aspirantes que han sido declaradas aptas y la comunicación al órgano convocante.
 • Resolución de dudas relativas al procedimiento selectivo.

 

39. ¿Cuándo será el inicio y desarrollo de las pruebas?

El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará de conformidad con lo dispuesto en la base 6 del Título I de la convocatoria.

 

40. ¿Podría alegar mi calificación?

Publicadas las listas de calificación provisionales, las personas aspirantes podrán presentar por escrito alegaciones ante el tribunal, desde las 9 horas hasta las 14 horas del día siguiente al de su publicación.

Concluido dicho plazo y revisadas las alegaciones, el tribunal procederá a la publicación de las listas definitivas de la misma forma que las listas provisionales.

 

41. ¿Dónde se publicaran las listas de las personas aspirantes que hayan conseguida una nueva especialidad?

La Dirección General de Personal Docente, ordenará la publicación de las listas únicas de las personas aspirantes que han conseguido una nueva especialidad e indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público.

Esta lista se elevará a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y se publicará en la página web de la Conselleria (http://www.ceice. gva.es), y se establecerá un plazo de tres días naturales para la presentación de reclamaciones a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o de la

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/web/ rrhh-educacion/oposiciones).

 

 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".