UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT INFORMA: 17/11/2020 - Repartiment fons addicionals 2020: Proposta definitiva. || 12/11/2020 - UGT exigeix l'equiparación dels docents // 17/11/2020 - Reparto fondos adicionales 2020: Propuesta definitiva. || 12/11/2020 - UGT exige la equiparación

UGT INFORMA: 17/11/2020 - Repartiment fons addicionals 2020: Proposta definitiva. || 12/11/2020 - UGT exigeix l'equiparación dels docents // 17/11/2020 - Reparto fondos adicionales 2020: Propuesta definitiva. || 12/11/2020 - UGT exige la equiparación

17/11/2020 || Finalment, el dimarts 17 de novembre de 2020, la directora general de Personal Docent ens comunica la Proposta definitiva d'Acord del Consell per a la distribució del 0,30% d'increment de la massa salarial addicional de 2020, Sector d'Educació: Personal Docent (repartiment de 4.880.000 d'euros anuals) i l'Informe del grau d'execució de les mesures acordades de distribució dels anys anteriors 2018 (0,20%) i 2019 (0,25%) d'increment de la massa salarial addicional, previstos en l'II Acord Estatal del 9 de març de 2018, per a la millora de les condicions econòmiques i laborals dels empleats públics, signat per UGT, CCOO i CSIF.

Aquests documents, la proposta i l'informe, es van traslladar a la Mesa General de Negociació (MGNI), convocada per al següent dia (dimecres 18 de novembre de 2020), i allí se'ls va donar el vist i plau per a la seua signatura per la Mesa Sectorial d'Educació.

La proposta de distribució del 0,30% ha estat elaborada a partir d'allò que s'ha negociat en la Mesa Sectorial d'Educació del passat dijous, 12 de novembre de 2020. S'han introduït-hi els elements comuns de les diferents aportacions de les organitzacions sindicals participants, prioritzant els temes relacionats amb els objectius: equiparació salarial i bretxa salarial de gènere.

S'hi ha incorporat també, una proposta demandada de forma reiterada en les meses sectorials, de creació de llocs de treball per a reforçar la gestió del personal docent.

Concretament la proposta diu:


Compensar la diferència salarial durant l’any de pràctiques al personal funcionari docent que amb anterioritat haguera prestat serveis en la mateixa administració com a personal funcionari interí o contractat laboral, deguda a l'antiguitat, complement d'antiguitat (triennis), i a la formació, complement de formació (sexennis), que tinguera reconegudes a l’inici d’aquesta fase del procés selectiu. Aquesta compensació seria d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2020.

El col·lectiu docent realitza per a l’ingrés a la funció pública una fase de pràctiques que s’allarga fins a un any. Es tracta de compensar la pèrdua salarial derivada de la circumstància que durant aquest període deixa de percebre els complements que ja tenia reconeguts associats a l'antiguitat i a la formació pels seus serveis previs prestats en la mateixa administració. 

L'aplicació d'aquesta mesura suposarà un cost estimat de 2.525.000 €.


Incrementar el complement econòmic compensatori, establit a partir de la distribució del 0,25% de la massa salarial de 2019, per a totes les persones del col·lectiu docent que demanen excedència d’acord amb allò que es preveu a l’article 130 de la Llei 10/2010, o reducció de jornada per cura directa de fills o filles menors de dotze anys i de persones majors dependents, d’acord amb allò que es preveu als apartats a) i b) del punt 1 de l’article 24 del Decret 7/2008, per a aconseguir una compensació al voltant del 25% del salari no percebut. Tot això, amb la finalitat de reduir la bretxa salarial de gènere, atès que més del 90% de les persones que sol·liciten aquestes excedències o reduccions de jornada són dones. 

Aquest complement compensatori també pretén incentivar, entre els homes del col·lectiu docent, la sol·licitud d’excedències i de reduccions de jornades per cura de fills o filles menors d’edat i de persones majors dependents, per contribuir a la igualtat i a la disminució de la bretxa salarial de gènere.

L’increment d’aquest complement compensatori es farà efectiu a partir de l’1 de gener de 2020 i es distribuirà de forma conjunta amb el corresponent al 0,25%.

L'aplicació d'aquesta mesura suposarà un cost estimat d'1.600.000,00 €.


Crear llocs de treball en la Direcció General de Personal Docent per tal de reforçar la gestió del personal docent temporal. En els últims anys s’ha incrementat considerablement el personal que presta serveis als centres públics docents, a més, s’ha agilitzat la cobertura de llocs vacants, s’ha augmentat el nombre de places de les ofertes d’ocupació, i s’ha incrementat el nombre de procediments d’adjudicació setmanals.

Tot açò comporta un augment dels expedients administratius i de la càrrega de treball, a més de la necessitat de convocar i gestionar, de manera continuada, les borses de treball de personal docent temporal. 

Per tal de poder millorar i reforçar la gestió assignada a la direcció general de Personal Docent, preferentment en el punt relacionat amb la gestió del personal docent temporal, es destinarien 755.000 €, que s’incorporarien al programa pressupostari 421.20 Administració de Personal. L’agilització de les gestions que estan assignades a aquesta direcció general repercutirà en la totalitat del personal docent.


 

Per a UGT Ensenyament PV és una bona proposta, atesos els fons disponibles per a repartir, però considera que són encara insuficients per a aconseguir una autentica equiparació salarial entre els docents (equiparació salarial entre els grups A1 i A2).També lamentem que no es compense la perduda salarial pateixen els docents en situació de baixa per IT, a partir del dia 91 (cas del professorat subjecte al règim de Muface i Classes Passives) i que no s'avance el reconeixement i pagament del complement a l'exercici de la funció tutorial.INFORMACIÓ ADDICIONAL:  

12/11/2020 || El sindicat de les treballadores i treballadors de l'Ensenyament d'UGT PV en la Mesa Sectorial de hui, 12 de novembre de 2020, sobre l'aplicació del fons addicional del 0,30% de la massa salarial dels docents, ha demanat que s'empre en l'equiparació salarial dels docents, concretament les propostes que en aquesta ocasió hem formulat són les següents:

  • 1.- Per compensar als funcionaris de Muface que porten més de 90 dies malats
  • 2.- Per compensar als funcionaris de pràctiques que deixen de cobrar els triennis/sexennis
  • 3.- Per equiparar grup A2 al A1
  • 4.- Per pagar la funció tutorial
  • 5.- Per dotar als centres de personal administratiu

Aquests fons i pujada complementària o addicional a la general (que per a 2020 està ja compromesa i que serà del 2%), té una quantia global de 4.880.000 euros enguany i es consoliden de forma ja permanent en el nostre pressupost i massa salarial anual (programes pressupostàries 422.20 y 422.30). Aquests fons, com es recordarà també, deriven del compliment per part de les diferents administracions autonòmiques i el Govern de l'Estat, de l'II Acord Estatal del 9 de març de 2018, per a la millora de les condicions econòmiques i laborals dels empleats públics, signat per UGT, CCOO i CSIF per al trienni 2018 – 2020.

Aquestes reivindicacions estan basades en un principi ugetista bàsic de solidaritat i no discriminació que diu que “a igual treball, igual salari”, “mateix treball, mateix salari”, buscant a més el reconeixement material i econòmic, amb un complement singular, d'una important i essencial funció que realitzem tots els docent en la nostra activitat professional, amb responsabilitat i especial dedicació, que és la funció tutorial, en els termes que assenyala el propi article 105.2, lletra a) de la LOE que diu que les administracions educatives afavoriran el reconeixement de la funció tutorial, mitjançant els oportuns incentius professionals i econòmics. Finalment també resultaria molt útil per al professorat que els centres es dotaren de personal administratiu que els descarregara de la burocràcia i la paperassa que cada dia més envaeix i ocupa el temps de la nostra activitat professional.

EQUIPARACIÓ SALARIAL DE MESTRES, MESTRES DE TALLER I PROFESSORS TÈCNICS D'FP. COS ÚNIC DE DOCENT - Com pot observar en la taula que adjuntem, existeix entre el professorat que pertany al mateix grup professional (grup A) una diferència salarial mitjana de 250 euros bruts mensuals aproximadament, del subgrup A2 (al qual pertanyen els/as docents dels cossos de Mestres, Mestres de Taller i Professors Tècnics d'FP) respecte del subgrup A1 (al qual pertany la resta del professorat, inclòs/a els/as catedràtics/as).

Per tant i transitòriament, mentre subsistisca aquesta injustificable desigualtat, la solució a aplicar seria un complement autonòmic perquè el professorat enquadrat en el subgrup A2, Mestres, Mestres de Taller i Professors Tècnics d'FP, passant a cobrar el mateix que el subgrup A1. Així caldria ajustar, mitjançant aqueix complement específic autonòmic que compense les diferències salarials (igual que el que ja existeix en altres comunitats autònomes o del qual ja disposa el professorat d'Ensenyament Concertat per a la seua homologació amb el professorat d'Ensenyament Públic), de sou base, triennis i els restants complements.

NOM2020r

PAGAMENT DE TRIENNIS I SEXENNIS ALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES - La segona reivindicació que demanem és l'equiparació del professorat en pràctiques amb la resta de professorat, tant funcionari de carrera com funcionari interí. És una incongruència que es reconega al professorat interí el cobrament de sexennis i triennis, que aquest professorat aprove la seua oposició, per a convertir-se en professorat de carrera, estable i amb plens drets, i que durant el període de pràctiques (un any i del qual, d'altra banda, hauria d'estar exempt) no cobre ni tinga reconeguts els sexennis i triennis que venia percebent durant la seua situació de funcionari interí.

UGT Ensenyament PV va mantindre una entrevista i reunió amb el director general de Centres i Personal Docent, per delegació del Conseller d'Educació, el 15 de gener de 2019 per a tractar de manera exclusiva aquesta reivindicació, sobretot tenint en compte que en aquest procés actual d'oposicions (2018-2021), 13.000 docents seran funcionaris/as en pràctiques –la majoria docents ja interins–, trobant per part del director general plena disposició a modificar la normativa que fóra necessària per a reconéixer i pagar els triennis i sexennis reportats al professorat en pràctiques que els acredite, donant continuïtat d'aquesta manera i equiparació salarial a tot el professorat amb independència de la seua situació administrativa com a funcionari interí, funcionari en pràctiques o funcionari de carrera.

ELS DOCENTS DE MUFACE HAN DE COBRAR EL 100% DE LES SEUES RETRIBUCIONS EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL (IT) - I la tercera reivindicació que formulem ve referida a la necessitat d'equiparació salarial del professorat funcionari de carrera, incorporat al règim de classes passives i la mutualitat de funcionaris de l'administració civil de l'estat (MUFACE), que quan es troba en situació d'incapacitat temporal, a partir del tercer mes, veu reduïts els seus havers en un 20%, en passar a cobrar de la citada mutualitat només el 80% de les seues retribucions complementàries. Aquesta situació de discriminació enfront d'altres col·lectius de funcionaris docents integrats en el règim general de Seguretat Social, que cobren el 100% de les seues retribucions durant tot el temps en el qual es troben en situació d'incapacitat temporal, ha de ser corregida mitjançant un complement autonòmic que cobrisca aqueix 20% de pèrdua d'havers.

RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ - De totes aquestes propostes que hem formulat, l'administració admet presentar en la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat del pròxim dimecres, en la qual es decidirà com es reparteixen tots els fons addicionals compromesos del citat II Acord Estatal del 9 de març de 2018, per a la millora de les condicions econòmiques i laborals dels empleats públics, signat per UGT, CCOO i CSIF per al trienni 2018 – 2020, prenent també en consideració les propostes coincidents de la resta d'organitzacions sindicals, el pagament dels triennis i sexennis dels funcionaris en pràctiques (més de 2,5 milions d'euros anuals) i l'equiparació salarial del professorat tècnic d'FP i els mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny (11 milions d'euros anuals, per la qual cosa l'equiparació sol podrà aconseguir-se en un 40%, si es destinen tots els fons disponible a aquesta partida).

Des d'UGT Ensenyament PV ens felicitem d'aquestes propostes que, encara que són insuficients, avancen en l'equiparació salarial que estem reivindicant. D'aquesta manera, el professorat que haja estat en pràctiques durant 2020, serà el primer que inaugure aquesta millora salarial, incloent al professorat que va aprovar les oposicions de 2019 que durant dos cuatrimestres de 2020 ha estat en aquesta situació administrativa. Felicitacions per a ells.

No s'accepten la proposta de pagament del complement de la tutoria demanada perquè per a això es necessitarien 24 milions d'euros i amb la disponibilitat pressupostària que es té en aquest fons addicionals, només es podria pagar al 25% dels i les tutores o un complement d'aqueix import. Per tant, es descarta.

També es rebutja emprar aqueixa dotació en la contractació de personal administratiu per als centres perquè aquest personal i el seu finançament ha de dependre de funció pública i no podem permetre'ns retallar de les partides destinades a Educació.

Finalment, el finançament del complement de les baixes de IT del personal funcionari de carrera subjecte al règim de Muface i Classes Passives, que UGT Ensenyament PV sol·licita, inicialment també es descarta, però requereix d'un estudi més detallat.  INFORMACIÓ ADDICIONAL:volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".