UGT INFORMA. ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de desplegament del ROF.

UGT INFORMA. ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig,  de desplegament del ROF.

El Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat (DOGV 8572, 17 de juny), determina el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, entre les quals es troba la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a la qual atribueix les competències en matèria d'educació, formació professional reglada, cultura i promoció cultural, política lingüística i esport.
El Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, disposa com a òrgans superiors de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional i la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.
Mitjançant el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries.
Per Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix en l'article 65 que els consellers han de desenvolupar orgànicament la seua pròpia conselleria en els termes del seu reglament orgànic i altres normes reglamentàries que aprove el Consell, amb informe previ de les conselleries competents en matèria d'hisenda i de funció pública, norma legal coincident amb les facultats que la disposició final primera del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, atorga a la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a dictar, dins de l'àmbit de les seues competències, les disposicions que requerisca el desenvolupament del nivell administratiu que depén directament dels òrgans superiors i directius de la Conselleria.
Mitjançant l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es desenvolupa l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria continguda en el Reglament orgànic i funcional, que determina el nombre, la dependència i la denominació de les unitats administratives amb rang de subdirecció general i servei, i assigna les funcions a exercir.
Raons organitzatives posades de manifest en el desplegament de la mencionada ordre fan necessària la millora i l'ampliació de l'estructura orgànica de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport amb l'objectiu de poder dur a terme i desenvolupar totes les competències que té atribuïdes, i molt en concret en el desenvolupament del pla estratègic de cultura per a la recuperació. Així mateix, el gran nombre d'efectius corresponents al personal docent que gestiona la direcció territorial de València i que provoca la tramitació d'un gran volum d'incidències en nòmina i en els sistemes de protecció de Seguretat Social, fan necessari la creació del Servei de Gestió Econòmica del Personal Docent en aquesta direcció territorial.
En virtut d'això, fent ús de les facultats que m'atribueixen els articles 28.f i 65 de l'esmentada Llei 5/1983, i amb informe previ de les conselleries competents en matèria d'hisenda i administració pública,

ORDENE

Article únic
La modificació dels articles 10, 20, 21, 28 i 36 de l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que queden redactats en la forma ressenyada en l'annex.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Règim transitori de les unitats i llocs de treball
Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu configurats d'acord amb l'anterior estructura continuaran subsistents, retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris amb els quals ho eren fins ara, i donant suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen en les matèries que estaven gestionant amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els han sigut atribuïdes.

Tot això es mantindrà fins que es duguen a terme les modificacions pressupostàries derivades d'aquesta ordre, així com les actuacions que siguen procedents sobre els esmentats llocs de treball, en el marc de la vigent normativa en matèria de funció pública per a l'adequació de la nova estructura orgànica, i sense perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquesta. Així mateix, des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, i sense perjudici de tot això, es podran produir els canvis d'adscripció d'unitats administratives que escaiguen, de conformitat amb la reorganització efectuada.

DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de setembre de 2022

La consellera d'Educació, Cultura i Esport,
RAQUEL TAMARIT IRANZO

LLEGIR MÉS...

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".