UGT INFORMA: Regulació dels procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

UGT INFORMA: Regulació dels procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

 

La Resolució de 21 de desembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, acorda la publicació de l'addenda subscrita per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat aprovat per la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal.
L'addenda va determinar un procediment d'adjudicació de llocs de personal docent de difícil cobertura amb la finalitat de millorar i agilitzar la cobertura de vacants i substitucions del personal docent de determinades borses de treball que, per diferents motius, tenien dificultats per a ser coberts, a fi de garantir el dret de l'alumnat a l'educació.
Mitjançant la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es va establir el procediment d'adjudicacions contínues previst en l'article 6 de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, així com el procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura descrit en la Resolució de 21 de desembre de 2015.
La Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, va establir millores en la determinació de l'ordre d'adjudicació en els procediments de difícil cobertura, atenent les recomanacions del Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa i els informes de la Inspecció General de Serveis.
El Reial Decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària (BOE 259, 30.09.2020), va establir en el capítol II «Mesures en matèria de personal docent no universitari», article 2, l'exempció temporal del requisit de formació pedagògica i didàctica de postgrau o equivalent per al nomenament de persones funcionàries interines, nomenades amb caràcter excepcional per a les places necessàries per a l'atenció docent originades per la pandèmia de la covid-19. Per això, i a fi d'adaptar, en la Comunitat Valenciana, el procediment d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat al que s'estableix en el Reial decret, es va publicar la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent.
Considerada la necessitat de cobrir de la forma més àgil possible totes les vacants i substitucions produïdes en els últims cursos, i més encara tenint en compte la situació sanitària, va resultar necessari incrementar la freqüència de les adjudicacions de difícil cobertura. És necessari establir, en aquest moment, de forma més precisa, el procediment d'adjudicació dels llocs en difícil cobertura, com també la forma d'incorporació a borsa de les persones que són adjudicades en els procediments de difícil cobertura. L'objecte d'aquesta resolució és establir una major concreció en ambdós aspectes.
En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que es preveu en l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i en els articles 186 i següents de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana sobre matèries objecte de negociació col·lectiva. En virtut del que s'ha exposat, i fent ús de les atribucions conferides per l'article 8 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8959, 24.11.2020), aquesta Direcció General de Personal Docent resol:

Modificar el procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat aprovat per la Resolució 27 d'octubre de 2020, amb la substitució del punt 3.6 «Resolució» de la base tercera «Procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura» pel text següent:3.6. Resolució
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) la llista de les persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball, sense perjudici que es puguen establir altres mitjans de comunicació personalitzats.
Les persones aspirants són les responsables de la comprovació, en la pàgina web, dels resultats que figuren en la llista de persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball.
Les persones que figuren en la llista de persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball hauran de personar-se, el primer dia hàbil següent a la resolució d'adjudicació, en la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la província en la qual estiga situat el lloc, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua posterior comprovació, quan aquesta siga requerida. Mentre es mantinga la situació provocada per la pandèmia de la covid-19 hauran de presentar-se en la direcció territorial corresponent a l'hora en què se'ls cite mitjançant l'avís que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Una vegada finalitze la situació provocada per la pandèmia de la covid-19, la presentació en la direcció territorial corresponent es realitzarà a les 09.00 hores.
La direcció territorial corresponent comprovarà que el lloc pendent d'adjudicació continua sense cobrir i que la persona aspirant disposa de tots els requisits establits. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.
Després de les verificacions establides en el paràgraf anterior, es procedirà a emetre la credencial d'adjudicació del lloc a la persona aspirant. Una vegada s'haja emés la credencial, el lloc es considerarà ja adjudicat.
D'altra banda, cada Direcció Territorial disposarà de la llista de les persones aspirants a l'adjudicació d'un lloc, per l'ordre establit en l'apartat 3.5, per cridar a la persona següent o següents de la llista quan no s'haja pogut realitzar l'adjudicació del lloc, ja siga perquè no es persone en la Direcció Territorial la primera persona seleccionada per a ser adjudicada, o bé quan aquesta no complisca els requisits per a ocupar el lloc; en aquest cas, es procedirà a cridar les persones aspirants, segons l'ordre en el qual figuren en el llistat, fins que el lloc oferit siga adjudicat. Per tant, el lloc s'adjudicarà a la primera persona aspirant que complisca tots els requisits generals i específics, d'acord amb el que s'estableix en la base 3.5, sempre que en el moment d'emetre la credencial d'adjudicació el lloc continue sense cobrir. Una vegada esgotada la llista, els llocs oferits que queden sense adjudicar hauran d'incorporar-se a la següent convocatòria d'adjudicació contínua de llocs de treball.
Les persones adjudicades hauran d'incorporar-se al seu lloc el primer dia hàbil després de l'adjudicació i l'emissió de la credencial.
El personal aspirant al qual se li adjudique una plaça pel procediment descrit en els apartats 3.5 b i c quedarà incorporat a la borsa de treball de l'especialitat convocada en les mateixes condicions que les persones funcionàries interines integrants de la corresponent borsa. Passarà a situar-se en la borsa de l'especialitat, en el moment de l'actualització de les borses al final del curs escolar, darrere de l'última persona interina amb serveis del curs escolar vigent i l'ordre d'incorporació quedarà determinat per l'inici de la prestació de serveis.
Si després de l'adjudicació del lloc la persona adjudicada no poguera prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat, es procedirà de la mateixa manera a aquesta incorporació a la borsa de treball de l'especialitat corresponent.
Les persones adjudicades que després de l'adjudicació d'un lloc no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que abans de la finalització del curs acadèmic presten serveis en l'especialitat, passaran a situar-se en la borsa de l'especialitat en el moment de l'actualització de les borses, a la fi del curs escolar i darrere de l'última persona interina amb serveis del curs escolar vigent; així, l'ordre d'incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.
En els casos de les persones que després de ser adjudicades no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que en finalitzar el curs acadèmic no hagen prestat serveis en l'especialitat corresponent, en el moment de l'actualització de les borses a la fi del curs escolar, seran recol·locades en la borsa de l'especialitat, darrere de l'última persona interina sense serveis.
No obstant això, la persona aspirant que no estiga en possessió dels requisits generals d'accés a la funció pública o els requisits específics de titulació exigits per a cada especialitat haurà de desactivar-se de la borsa fins que els puga acreditar. En cas que no es desactive i resulte adjudicada, quedarà exclosa de la borsa.
En aquelles especialitats en què així es determine, la incorporació a la borsa corresponent de manera definitiva estarà condicionada a la superació de les proves que la Direcció General de Personal Docent puga convocar, d'acord amb el que s'especifica en la disposició addicional cinquena de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Totes les referències a la covid-19 com al Reial Decret llei 31/2020, de 29 de setembre, de 2020, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, que figuren en aquesta resolució, deixaran de ser aplicables a la finalització del curs en què les autoritats competents determinen que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la covid-19.
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós competent en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seua publicació, conforme al que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 26 de juliol de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

 

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".