UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2022, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2022, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí.


La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que estableix en la seua disposició addicional sisena la facultat de les comunitats autònomes per a ordenar la seua funció pública docent en el marc de les seues respectives competències, respectant, en tot cas, les normes bàsiques contingudes en aquesta.
Aquesta convocatòria té com a finalitat establir el procediment de provisió de llocs per a l'inici del curs escolar 2022/2023, mitjançant el sistema de sol·licitud telemàtica que s'ha aplicat amb anterioritat, que possibilita una gestió eficient, compta amb les degudes garanties procedimentals per al professorat participant i permet agilitar la incorporació del personal funcionari de carrera i interí en els centres educatius amb el temps suficient per a participar en les tasques d'inici del curs escolar.
Així mateix, el procediment permetrà al personal funcionari interí que ocupa vacants adjudicades segons el que es preveu en la Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent (DOGV 9122, 07.07.2021), en centres classificats com de difícil provisió, prorrogar el seu nomenament per un curs més.
En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que es preveu en l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 186 i següents de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Per tot això i en virtut de les atribucions conferides per l'article 8 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8959, 24.11.2020), la Direcció General de Personal Docent acorda convocar un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2022/2023, d'acord amb les bases següents:

Primera. Objecte i àmbit d'aplicació
Aquesta convocatòria té com a finalitat establir el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2022/2023, mitjançant sol·licitud telemàtica.

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".