Estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística i cursos en anglés a distància. CONFIRMACIÓ I RENÚNCIA.

Estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística i cursos en anglés a distància. CONFIRMACIÓ I RENÚNCIA.

Adjudicacions i periode de confirmació i renúncia

Una vegada publicats els llistats definitius. Des del dia de hui s'han realitzat les adjudicacions. Per tant, s'obri el termini de 9 dies de confirmació i renúncia a aquestes adjudicacions. De no aparéixer en el tràmit de OVIDOC la pestanya d'adjudicació és perquè el/la docent està en llista d'espera. Una vegada finalitzat el termini de confirmació i renúncia el programa cobrirà les renúncies amb els/as participants de la llista d'espera.Publicació dels llistats definitius per Tipus de formació i modalitats (admesos y exclosos)

Segons l'apartat Nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius de sol·licituds admeses, ordenades segons els criteris de priorització, i el llistat definitiu de sol·licituds excloses.

ADMESOS DEFINITIUS IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Infantil 

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació juliol Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Educació agost Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Immersió Lingüística agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS ESTADES A L’ESTRANGER:

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger juliol Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius estades a l'Estranger agost Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger Formació Professional

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger juliol Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’admesos definitius Estades a l'Estranger agost Escola Oficial d’idiomes

ADMESOS DEFINITIUS CURS A DISTÀNCIA:

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Infantil

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Primària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Educació Secundària No Lingüística

Llistat d’admesos definitius curs a distància Formació Professional

Llistat d’admesos definitius curs a distància Escola Oficial d’idiomes

Llistat d’exclosos definitius

Vista la proposta de la Subdirecció General de Formació del Professorat, el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional aprovarà els llistats d'adjudicats, incloent-hi els llistats d'espera i els llistats de persones excloses. A partir d'aqueix moment, el professorat adjudicat disposarà d'un període de nou dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació dels llistats definitius en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a confirmar o renunciar a la plaça mitjançant la plataforma OVIDOC.LLISTATS PROVISIONALS ADMESOS I EXCLOSOS.

Activitats formatives professorat: Immersió lingüística, Estades a l’estranger i Curs en anglés a distància

 

Termini presentació al·legacions: 7 dies hàbils per OVIDOC

▪️Tota la informació en:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/estancias-en-el-extranjero

OVIDOCRESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i professorat especialista d'anglés de les EOI de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2022/3187]

(DOGV núm. 9319 de 13.04.2022) Ref. Base de dades 2022/3187

Presentació de sol·licituds i documentació per OVIDOC fins 29 d’abril a les 23’59h.


L'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, en el seu article 7, disposa que la Subdirecció General de Formació del Professorat podrà impulsar directament accions formatives d'interés general per al conjunt de la comunitat educativa. Igualment, en el seu article 14, precisa les modalitats formatives que han de vertebrar el model referit, entre les quals el curs es presenta com la modalitat destinada a contribuir a l'actualització del personal docent tant en aspectes tècnics com en els científics, els didàctics i els metodològics, per mitjà d'aportacions d'especialistes.
Així mateix, en la Resolució de 21 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2020-2021 i 2021-2022, en l'apartat 3.1 es recull la línia estratègica V com a element condicionant de la formació del professorat, el desenvolupament de l'educació plurilingüe i intercultural.
La Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, que regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià en el seu preàmbul emfatitza la necessitat d'introduir de manera progressiva la llengua estrangera com a llengua vehicular d'aprenentatge.
Per això, es fa necessari establir instruccions que concreten un procés de desenvolupament competencial lingüístic docent, a través de la realització d'estades formatives a l'estranger, d'immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància.
Així doncs, en virtut de les competències que se'm confereixen en l'article 82.1 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i en l'article 5 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria amb competències en matèria d'educació, resolc:

Primer. Objecte
Aquesta resolució té com a objecte convocar la realització d'estades formatives d'immersió lingüística, estades formatives a l'estranger i cursos d'anglés a distància per al professorat d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Formació Professional de centres públics i privats concertats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com al professorat especialista d'anglés de les escoles oficiales d'idiomes (d'ara endavant EOI). Aquests programes es desenvolupen a través de tres tipus de formació diferent:

Tipus 1. Immersió lingüística
Es convoca la realització d'estades d'immersió lingüística en territori nacional per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional que treballe en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de conéixer i actualitzar eines metodològiques pròpies de l'ensenyament de la llengua anglesa i en anglés en un context intercultural d'immersió lingüística que facilite el desenvolupament de la competència comunicativa en anglés.

Tipus 2. Estades a l'estranger
Es convoca la realització d'estades formatives a l'estranger per al professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional, que exercisca la seua funció docent en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i al professorat especialista d'anglés de les EOI, amb la finalitat de conéixer i actualitzar eines metodològiques pròpies de l'ensenyament de la llengua anglesa i en anglés, en un context intercultural d'immersió lingüística que facilite el desenvolupament de la competència comunicativa en anglés.

Tipus 3. Curs en anglés a distància
Es convoca la realització de cursos a distància, la finalitat dels quals és conéixer i actualitzar eines metodològiques pròpies de l'ensenyament de la llengua anglesa i en anglés, en un context intercultural d'immersió lingüística que facilite el desenvolupament de la competència comunicativa en anglés, mitjançant l'ús i desenvolupament d'eines TIC.

LLEGIR MÉS....


La Orden 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que establece el modelo de formación permanente del profesorado y el diseño, reconocimiento y registro de las actividades formativas, en su artículo 7 dispone que la Subdirección General de Formación del Profesorado podrá impulsar directamente acciones formativas de interés general para el conjunto de la comunidad educativa. Igualmente, en su artículo 14 precisa las modalidades formativas que han de vertebrar el modelo referido, entre las que el curso se presenta como la modalidad destinada a contribuir a la actualización del personal docente tanto en aspectos técnicos como en los científicos, los didácticos y los metodológicos, por medio de aportaciones de especialistas.
Así mismo, en la Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el Plan bienal de formación permanente del profesorado correspondiente a los cursos 2020-2021 y 2021-2022, en el apartado 3.1 se recoge la línea estratégica V como elemento condicionante de la formación del profesorado, el desarrollo de la educación plurilingüe e intercultural.
La Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano en su preámbulo enfatiza la necesidad de introducir de manera progresiva la lengua extranjera como lengua vehicular de aprendizaje.
Por ello, se hace necesario establecer instrucciones que concreten un proceso de desarrollo competencial lingüístico docente, a través de la realización de estancias formativas en el extranjero, de inmersión lingüística en territorio nacional y de cursos en inglés a distancia.
Así pues, en virtud de las competencias que se me confieren en el artículo 82.1 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y en el artículo 5 del Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria con competencias en materia de educación, resuelvo:

Primero. Objeto
Esta resolución tiene como objeto convocar la realización de estancias formativas de inmersión lingüística, estancias formativas en el extranjero y cursos de inglés a distancia para el profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional de centros públicos y privados concertados, ubicados en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, así como al profesorado especialista de inglés de las escuelas oficiales de idiomas (en adelante EOI). Estos programas se desarrollan a través de tres tipos de formación diferente:

Tipo 1. Inmersión lingüística
Se convoca la realización de estancias de inmersión lingüística en territorio nacional para el profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional que trabaje en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con el fin de conocer y actualizar herramientas metodológicas propias de la enseñanza de la lengua inglesa y en inglés en un contexto intercultural de inmersión lingüística que facilite el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.

Tipo 2. Estancias en el extranjero
Se convoca la realización de estancias formativas en el extranjero para el profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, que desempeñe su función docente en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y al profesorado especialista de inglés de las EOI, con el fin de conocer y actualizar herramientas metodológicas propias de la enseñanza de la lengua inglesa y en inglés, en un contexto intercultural de inmersión lingüística que facilite el desarrollo de la competéncia comunicativa en inglés.

Tipo 3. Curso en inglés a distancia
Se convoca la realización de cursos a distancia, cuya finalidad es conocer y actualizar herramientas metodológicas propias de la enseñanza de la lengua inglesa y en inglés en un contexto intercultural de inmersión lingüística que facilite el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés mediante el uso y desarrollo de herramientas TIC.

LEER MÁS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".