CONCURS DE TRASLLATS. Resolució de 4 de novembre.

CONCURS DE TRASLLATS. Resolució de 4 de novembre.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 
Es convoca procediment de provisió de llocs, d’acord amb les especificacions que s’indiquen en aquesta resolució, per a la provisió de llocs de treball en l’àmbit territorial de gestió de la Generalitat Valenciana, entre el personal funcionari de carrera.
 
Termini de presentació de sol·licituds i documentació
 
El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de dotze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta   el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
 
Aportació de mèrits
 
Encara que es concurse per més d’una especialitat, les personesparticipants presentaran una única sol·licitud. La sol·licitud de participacióen aquest procediment de provisió, així com l’aportació dedocumentació, es ealitzarà exclusivament de forma telemàtica a travésde la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es per qualsevol delsmètodes d’identificació vàlids en aquesta. Segons es preveu en l’article14.2, apartat e, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiucomú de les administracions públiques, no serà vàlida la presentacióde la sol·licitud ni dels documents per mitjans no electrònics.
 
ACCESSOS A LES RESOLUCIONS
MESTRES.

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2021/11305]

COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS SECUNDÀRIA, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FP, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'EOI, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE CATEDRÀTICS, PROFESSORS I MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2021/11306]

INSPECCIÓ EDUCATIVA.

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2021/11307] 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Se convoca procedimiento de provisión de lugares, de acuerdo con las especificaciones que se indican en esta resolución, para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Generalitat Valenciana, entre el personal funcionario de carrera.

Plazo de presentación de solicitudes y documentación

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será de doce días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durantedicho plazo podrá desistirse de la solicitud presentada.

Aportación de méritos

Aun cuando se concurse por más de una especialidad, las personasparticipantes presentarán una única solicitud. La solicitud de participaciónen este procedimiento de provisión, así como la aportaciónde documentación, se realizará exclusivamente de forma telemática através de la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es) por cualquierade los métodos de identificación válidos en la misma. Segúnestá previsto en el artículo 14.2, apartado e, de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del procedimiento administrativo común de las administracionespúblicas, no será válida la presentación de la solicitud ni de losdocumentos por medios no electrónicos.

ACCESOS A LAS RESOLUCIONES:

CUERPO DE MAESTROS Y MAESTRAS.

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca un procedimiento de provisión de puestos del personal funcionario docente del cuerpo de maestros y maestras, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. [2021/11305]

CUERPOS DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES SECUNDARIA, DE PROFESORES TÉCNICOS DE FP, DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE  EOI, DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, DE CATEDRÁTICOS, PROFESORES Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de puestos de plazas del personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. [2021/11306]

INSPECCIÓ EDUCATIVA.

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la directora general de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento de provisión de puestos de plazas del personal funcionario docente del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa y de inspectores de educación, dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. [2021/11307]

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".