UGT INFORMA: GUIA TRÀMIT Z // GUIA TRÁMITE Z

UGT INFORMA: GUIA TRÀMIT Z // GUIA TRÁMITE Z

TRÀMIT Z

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

 1. En quin propòsit iniciem aquest tràmit?

- en la iniciació d'un procediment
- en la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
- en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
- en la fase d'execució del procediment
- en la interposició de recursos

 1. Quan necessitem realitzar-lo?

Quan havent un model per a  la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.
Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.

 1. Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.

 1. Quan s'ha de sol·licitar?

Durant tot l'any.

 1. Què s'ha de presentar?

Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.
6. Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18494

 1. Quins passos haurem de seguir?
 2. Fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
 3. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.
 4. Dades generals: Empleneu el formulari

- El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València).
- El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament.
- El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit.7

 1. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia".
 2. Documenteu la tramitació, en "Altres documents". Ahí podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns.
 3. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment.
 4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior).
 5. Registreu la sol·licitud.

Enllaços complementaris

Sistemes de Signatura Electrònica admesos i/o usados en la seu

Sistemes de verificació de Signatura

Fonts jurídiques i/o documentals

- Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)

Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubreTRÁMITE Z

Z - Solicitud general de iniciación y tramitación TELEMÁTICA de procedimientos de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. (Trámite que se usará EXCLUSIVAMENTE cuando no exista un específico en la Sede electrónica de la Generalitat).

 

1. ¿En qué propósito iniciamos este trámite?

 1. en la iniciación de un procedimiento
 2. en la instrucción: enmienda de errores, presentación de pruebas, documentación aneja, a alegaciones, etc.
 3. en la renuncia de derechos, en la dejación de solicitud
 4. en la fase de ejecución del procedimiento
 5. en la interposición de recursos

2. ¿Cuándo necesitamos realizarlo?

Cuando habiendo un modelo para la presentación presencial, los interesados quieran o tengan que presentarla de manera electrónica (artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y todavía no se haya habilitado un procedimiento electrónico específico para lo cual.

Si hay un procedimiento específico de presentación telemática habrá que utilizar esta vía para relacionarse con la Administración.

3. ¿Quién puede solicitarlo?

Personas físicas y jurídicas, titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

4. ¿Cuándo se tiene que solicitar?

Durante todo el año.

5. ¿Qué se tiene que presentar?

Junto con el formulario, de solicitud general telemática, adjuntar la documentación necesaria para la iniciación/tramitación del procedimiento.

6. Cómo se tramita telemáticamente?

Tramitar con certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18494

7. ¿Qué pasos tendremos que seguir?

 1. Hacer clic en el icono superior "Tramitar con certificado" de esta misma página.
 2. Tenéis que disponer de certificado electrónico reconocido por el *ACCV o DNI electrónico.
 3. Datos generales: Rellenáis el formulario
  1. El campo "Servicio Territorial" es obligatorio. Hace falta que indicáis uno de los valores posibles (Servicios centrales, Alicante, Castelló y Valencia).
  2. El campo "Materia" es opcional y tenéis que indicar la temática de la solicitud porque se pueda identificar y redirigir correctamente.
  3. El campo "Exposición" es opcional, en este hace falta que indicáis de manera resumida el objetivo del trámite.7
 4. Seleccionáis la instancia que queréis llenar (Solicitud) y "Envía".
 5. Documentáis la tramitación, en "Otros documentos". *Ahí podéis anexar el resto de documentos exigidos por el procedimiento o que consideréis oportunos.
 6. Cuando el procedimiento exija el pago de una tasa, tenéis que adjuntar también el justificante de pago en este momento.
 7. En el apartado "Pagar" no tenéis que hacer ninguna acción (en el supuesto de que el procedimiento comporto el pago de una tasa, el documento justificativo lo tenéis que haber anexado en el paso anterior).
 8. Registráis la solicitud.

Enlaces complementarios

Sistemas de Firma Electrónica admitidos y/o usados en la Sede

Sistemas de Verificación de Firma

 

Fuentes jurídicas y/o documentales

- Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se regula la atención a la ciudadanía, el registro de entrada y salida de escritos y la ordenación de las oficinas de registro en la Administración de la Generalitat (DOCV nº 7406, de 19/11/2014)

Ver Decreto 191/2014, de 14 de noviembre.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 02/10/2015)

Ver Ley 39/2015, de 1 de octubre

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".