GUIA UGT Ensenyament PV: Guia suprimits i desplaçats // Guía suprimidos y desplazados.

GUIA UGT Ensenyament PV: Guia suprimits i desplaçats // Guía suprimidos y desplazados.


GUIA PERSONAL SUPRIMITS I DESPLAÇATS

 

 

GUIA PERSONAL SUPRIMIDOS Y DESPLAZADOS.

 

 

                                                                                                                    NORMATIVA:

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació. [2012/6537]

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1. A qui està destinada aquesta normativa?

Al personal funcionari de carrera amb que puga veure modificada la seua destinació definitiva, reduïda la càrrega lectiva  o eliminada com a conseqüència de canvis en la situació jurídica dels centres, de les ensenyances o dels llocs de treball en què es troben destinats.

 

Article 2. Modificació i eliminació de llocs de treball.

2. Què s’entén per modificació de llocs de treball?

Quan en un centre públic es modifiquen les característiques dels llocs d'una o diverses especialitats, la qual cosa podrà comportar l'augment o disminució del nombre de llocs, així com la en còmput global.

3. Què s’entén per eliminació de llocs de treball?

Quan per variació de la relació de llocs de treball docents en un centre públic es disminuïa el nombre de llocs d'una o diverses especialitats.

 

Article 3. Pèrdua definitiva de la destinació definitiva i adquisició de la condició de personal suprimit.

4. Com es defineix a una persona suprimida?

Aquella condició, en la qual, el personal docent perd la seua destinació definitiva com a conseqüència de la modificació o eliminació de llocs de la relació de llocs de treball d'un centre docent.

5. El personal suprimit mantindrà l’antiguitat que posseïa en el centre d’origen?

En efecte, en tots els casos, el personal funcionari afectat mantindrà, amb caràcter general, l'antiguitat que posseïa en el centre d'origen.

6. El personal suprimit tindrà preferència en les adjudicacions?

Sí, tindrà preferència en les adjudicacions de destinació provisional sobre qualsevol altre funcionari o funcionària.

 

Article 4. Personal amb insuficiència de càrrega lectiva.

7. Com es defineix una persona desplaçada?

Personal docent, la qual, com a conseqüència de la planificació educativa, no hi ha suficient nombre d’hores i no pot ocupar la seua destinació definitiva, de forma provisional. Aquesta plaça continuaria existint, i si les condicions canviaren, es podria ocupar de nou.

8. Davant aquesta situació de persona desplaçada, a què es podria optar?

Hi ha 2 situacions.

1.CARÀCTER VOLUNTARI:

A. Completar l’horari:

- Al seu centre  impartint matèries o mòduls d'altres especialitats de què siga titular o àmbits en què estiga habilitat, o que puga impartir d'acord amb la normativa.

- SI no és possible l'opció a), podrà completar el seu horari en un altre centre de la localitat o localitats limítrofes.

B. Perdre amb caràcter provisional la seua destinació definitiva i adquirir la condició de desplaçat a un altre centre de la localitat, província o Comunitat Valenciana per a impartir matèries o mòduls de les especialitats de què siga titular, àmbits, matèries o mòduls en què estiga habilitat..

C. Passar a la situació de suprimit en el lloc que ocupa amb caràcter definitiu i podrà optar per la recol·locació definitiva en el mateix centre segons l'article 6 o per impartir matèries o mòduls de les especialitats de què siga titular, àmbits, matèries o mòduls en què estiga habilitat, en una destinació provisional anual en l'àmbit de la localitat, província o Comunitat Valenciana.

2. CARÀCTER FORÇÓS.

- Ser desplaçat a un altre centre de la localitat o província per a impartir matèries de les especialitats de què siga titular o àmbits en què estiga habilitat.

-Si no opta per completar l'horari lectiu en el seu centre o en altres de la seua localitat i que, després d'haver exercit les opcions voluntàries restants o haver adquirit la condició de desplaçat amb caràcter forçós i no obtindre destinació provisional, romanga en el seu centre d'origen, es reduiran les seues retribucions bàsiques i complementàries proporcionalment a la jornada lectiva docent no realitzada, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 12/1994, de 28 de desembre.

 

Article 5. Criteris per a determinar el personal afectat per la pèrdua provisional o definitiva de destinació definitiva i per a optar voluntàriament per completar horari.

9. Quins seran els criteris per a determinar el personal amb pèrdua (provisional o definitiva) de destinació definitiva?

Els criteris seran diferents segons els diferents cossos i estan regulats en la disposició addicional segona del RD 1364/2010, pel qual es regula el funcionament del concurs general de trasllats.

Estos criteris seran aplicables també al supòsit de concurrència de funcionaris en l'opció voluntària de completar horari.

 

Article 6. Recol·locació definitiva en el mateix centre del personal suprimit.

10. El personal funcionari podria recol·locar-se en el centre on l’han suprimit?

Sí, si hi ha vacant en este centre i està en possessió de l'especialitat del lloc o habilitat per a l'àmbit del lloc corresponent. Este dret serà exercit en concurrència amb el personal suprimit del mateix centre d'anys anteriors.

11. Quines preferències  s’estableixen?

Estaran determinades per l'any més antic de supressió i, dins d'este, pels criteris següents:

En el cas del cos de mestres:

a) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre.

b) Major temps de servicis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos de mestres.

c) L'any més antic d'ingrés i, dins d'este, la major puntuació obtinguda en el procediment selectiu a en el que  va ingressar en el cos.

Per a la resta dels cossos docents:

a) Major nombre d'anys de servicis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos corresponent.

b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.

c) Any més antic d'ingrés en el cos.

d) Pertinença al corresponent cos de catedràtics.

e) Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

 

Article 7. Adjudicació de destinació provisional a personal suprimit i desplaçat.

12. Quina és la prioritat per adjudicar un destí provisional a personal suprimit i desplaçat?

Es tindrà una destinació provisional de forma anual considerant el següent orde de prioritat:

a) Amb caràcter voluntari, en una vacant de les seues especialitats, d'àmbits per als quals estiga habilitat o de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes en la localitat, província o Comunitat Valenciana.

b) Amb caràcter forçós, en un altre centre de la mateixa localitat o província, en un lloc de treball de les especialitats de què siga titular o àmbits per als quals estiga habilitat per al cas que el docent haja sigut desplaçat, i amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat, província o Comunitat Valenciana en un lloc de treball de les especialitats de què siga titular o àmbits per als quals estiga habilitat per al cas que haja sigut suprimit.

13. Quines són les preferències en les adjudicacions?

a) El personal suprimit tindrà preferència per a ser nomenat amb destinació provisional/definitiva en el mateix centre si les circumstàncies ho permeten.

b) Així mateix, i subordinada al dret reconegut en l'apartat anterior, el personal suprimit i desplaçat tindrà preferència per a ser nomenat amb destinació provisional/definitiva en la localitat i província on es trobe el centre si  les circumstàncies ho permeten .

14. Tinc preferència davant altre personal suprimit i desplaçat?

Els drets reconeguts al personal suprimit en els apartats anteriors s'exerciran amb el personal suprimit en cursos anteriors que no haja obtingut destinació definitiva.

15. Quins criteris hi ha establerts per al personal suprimit i desplaçat d’enguany i dels anys anteriors?

El personal suprimit s'ordenarà per l'any en què es va produir la supressió, pertinença al cos de catedràtic i per l’antiguitat en el cos. El personal desplaçat s'ordenarà per la seua pertinença al cos de catedràtics i per l'antiguitat en el cos.

16. I si hi es produeixen empats?

Es resoldran per l'any més antic d'ingrés i, dins d'este, per la major puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos.

17. El personal suprimit i desplaçat presentaria alguna preferència en l’adjudicació de destí?

Tindrà preferència per a ser destinat provisionalment a qualsevol dels llocs que haja de ser proveït amb caràcter provisional.

18.  I si no participa en l’adjudicació provisional?

Se li adjudicarà, d'ofici, una destinació provisional anual, en l'àmbit de la província on radica el centre des del qual va ser suprimit o desplaçat. Si no és possible, se li adjudicarà un lloc provisional anual en un centre docent públic de la CV.

 

Article 8. Horari en el centre per impossibilitat de destinació provisional, o insuficiència d'horari.

19. Què passarà amb el personal que no es puga adjudicar-se-li destinació provisional?

Romandrà en el seu centre de destinació definitiva i el seu horari complet serà confeccionat per la direcció i una vegada estudiades les necessitats prioritàries del centre en funció de les seues característiques. Aquest horari no podrà confeccionar-se reduint l'horari lectiu de la resta de funcionaris, i podrà consistir a realitzar qualssevol tasca prevista en la legislació vigent.

 

Article 9. Habilitació transitòria.

20. El personal funcionari desplaçat i suprimit  podrà sol·licitar l’habilitació transitòria?

Sí, podrà sol·licitar l'habilitació transitòria per impartir àrees, matèries i mòduls si disposen de la formació universitària corresponent.

També podrà sol·licitar l'habilitació transitòria qui, no haja pogut completar el seu horari.

21. Quin és el procediment per obtindre l’habilitació transitòria?

1. Caldrà enviar la documentació següent  a la direcció territorial d'Educació:

a) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic oficial.

b) Documents justificatius de complir els requisits indicats en l'apartat anterior.

2. El director o directora territorial, amb un informe previ del seu Servici d'Inspecció Educativa, dictarà una resolució individualitzada per la qual es reconega o no l'habilitació transitòria.

Estes habilitacions quedaran inscrites en un registre creat a este efecte.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Interpretació i aplicació

S'autoritza l'òrgan competent en matèria docent de la Conselleria d'Educació per a dictar totes les resolucions necessàries per a la interpretació i aplicació del decret.

Segona. Impartició d'àrees, matèries o mòduls d'altres especialitats.

El professorat dels cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària, de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional que imparteix les ensenyances d’ESO i de Batxillerat que acredite les condicions de formació inicial previstes en el Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, podrà fer-ho en centres públics sense perjuí de la preferència a este efecte dels titulars de les especialitats respectives.

El professorat dels cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària, de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional, que complisca les condicions de formació establides en les normes per la qual es regula cada títol de Formació Professional per a impartir docència en els diferents mòduls en centres privats o que disposen de les titulacions declarades equivalents en el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, podrà impartir docència d'estos mòduls en centres públics, sense perjuí de la preferència a este efecte dels titulars de les especialitats respectives.

 Tercera. Règim específic dels mestres amb destinació definitiva en els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria.

Per a garantir la continuïtat, el funcionariat del cos de mestres amb destinació definitiva en els dos primers cursos d’ESO que no tinga horari complet podrà completar-lo al centre de destinació impartint altres matèries en els dos primers cursos d’ESO, sempre que dispose de l'habilitació i hi haja un excés horari de la matèria, sense perjuí dels titulars de les especialitats respectives.

 Quarta. Professors tècnics de Formació Professional.

El professorat del cos de professors tècnics de Formació Professional que no tinga horari complet podrà completar-lo al seu centre de destinació impartint la matèria de Tecnologia.

Quinta. Llocs de treball d'àmbit.

S'autoritza l'òrgan competent en matèria de personal docent per a determinar els llocs de treball que comprenguen més d'una especialitat.

 Sexta. No-increment del gasto públic.

L'aplicació i el posterior desplegament d'este decret no podran tindre incidència en l'increment de la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".