UGT INFORMA. TRÀMIT I ASSEMBLEA 13 febrer 2023 a les 17.45h: Constitució de borses extraordinàries per al cos de professors de determinades especialitats.

UGT INFORMA. TRÀMIT I ASSEMBLEA 13 febrer 2023 a les 17.45h: Constitució de borses extraordinàries per al cos de professors de determinades especialitats.

CONSTITUCIÓ DE BORSES EXTRAORDINÀRIES.

 ASSEMBLEA INFORMATIVA:  

 CALENDARI DIA 

13 febrer 2023 a les 17.45h.      

? Unir-se a la reunió:
https://us06web.zoom.us/j/88630769049?pwd=dmJBRXlrb0tvR3JkMEtVL3djb0diUT09

ID reunió: 886 3076 9049
Codi accés: 343949 NORMATIVA: 

 RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2023 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Convocatòria de constitució de borses extraordinàries de treball per al cos de professors de Música i Arts Escèniques i per al cos de professors d'Ensenyament Secundari per a les següents especialitats:

204 - LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

218 - ORIENTACIÓ EDUCATIVA

219 - TECNOLOGIA

254 - INFORMÀTICA

256 - LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

265 - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

6B5 - HISTÒRIA DE LA MÚSICA


 


Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud serà des de les 10.00 hores del dia 08 de febrer de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 22 de febrer de 2023.

  • Accés al tràmit telemàtic de la sol·licitud general
  • Accés al tràmit telemàtic de la sol·licitud de dades sensibles. ÚNICAMENT SI S'INDICA A LA SOL·LICITUD GENERAL
  • Correu electrònic de contacteEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Requisits especifics

a) Posseir alguna de les titulacions específiques que es consideren per a cada cos i especialitat docent i es detallen a l'annex II, o bé complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. L'acreditació del requisit es realitzarà aportant la documentació que sobre aquest tema s'esmenta a l'annex III.

En el cas d'estudis d'educació superior realitzats a l'estranger, les persones aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat hauran d'estar en possessió del certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o el certificat d'homologació de la seua titulació, d'acord amb el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre o amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, o el certificat corresponent obtingut mitjançant el procediment equivalent regulat en normatives anteriors.

b) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en els termes que es descriuen a l'annex IV d'aquesta convocatòria.

D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007 de 23 de febrer, en tant no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la citada Llei orgànica, queda diferida, en aquesta convocatòria, l'exigència d'aquesta formació a les persones participants per a l'especialitat d'Història de la música del cos de professors de Música i Arts Escèniques.

c) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalent, d'acord amb la normativa vigent, que haurà d'acreditar-se conforme al que s'estableix a l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià i la seua correcció d'errors, així com l'ORDRE 4/2021, de 4 de febrer, del Conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer.

Els certificats presentats per a acreditar el coneixement adequat del valencià han d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Requisits generals

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual siguen d'aplicació els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siguen d'aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
Així mateix, podran participar el cònjuge, les descendents i els descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i que els descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però que visquen a càrrec dels seus progenitors.

b) Les persones aspirants que no posseïsquen nacionalitat espanyola i que el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen a l'annex I.

c) Tindre complits els setze anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals del respectiu cos docent, i no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opte.

e) No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés o sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

f) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretenga ingressar.

g) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d'acord amb l'exigit a l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


DOCUMENTACIÓ.

UGT Ensenyament. 20 gener 2023. Comissió de seguiment de l'acord de Professorat Interí. Convocatòria de borses extraordinàries.

 

WhatsApp Image 2023 02 06 at 163720

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".