UGT INFORMA. CATEDRÀTIQUES I CATEDRÀTICS. Llistes definitives de persones admeses i excloses

UGT INFORMA. CATEDRÀTIQUES I CATEDRÀTICS.  Llistes definitives de persones admeses i excloses
 

RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre 44/2022, de 25 de juliol. [2023/347]

(DOGV núm. 9515 de 19.01.2023) Ref. Base de dades 000546/2023

Transcorregut el termini de reclamacions previst en l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 9420), i realitzades les proves prèvies de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, aquesta direcció general ha resolt:

Primer
Declarar aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació en aquest últim cas de les causes d'exclusió, per a participar en el procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'esmentada Ordre 44/2022, de 25 de juliol, les quals seran exposades al públic en la pàgina web d'aquesta Conselleria.

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-catedratics-d-ensenyament-secundari-i-escoles-oficials-d-idiomes-acces


El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutja que es reconega a les persones interessades la possessió dels requisits exigits en aquest procediment selectiu. Quan de l'examen de la documentació que, d'acord amb la base 9 de l'ordre de convocatòria, ha de presentar-se en cas de ser seleccionades, es desprenga que no posseeixen algun dels requisits, les persones interessades decauran de tots els drets que puguen derivar-se de la seua participació en aquest procediment, sense perjudici de la responsabilitat en la qual hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud.

Segon
En aquestes llistes hauran de constar els cognoms, el nom, els dígits que en el format del DNI ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol. A més, figurarà el cos i l'especialitat pels quals participa, així com, si és el cas la causa d'exclusió.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.sede.gva.es) o del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones; o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime convenient.

València, 12 de gener de 2023.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".