UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, per la qual es dona publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica del cos de secundària i altres cossos.

UGT INFORMA: RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, per la qual es dona publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica del cos de secundària i altres cossos.

 


La Llei 7/2014, de 24 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, en la disposició addicional dotze, estableix l'ordenació dels llocs de treball docents i indica que:
– Les plantilles de personal docent és l'instrument organitzatiu en què es troben els llocs de treball docents dels centres i serveis de suport educatiu. La determinació i dotació concreta en cada centre i servei vindrà determinada pels criteris que a aquest efecte s'establisquen en la normativa bàsica i reglamentària que determine els requisits per a la creació, modificació i supressió de llocs de treball. Per a això es tindran en compte les necessitats derivades de la planificació educativa.
– La plantilla orgànica està constituïda, únicament, per aquells llocs de treball de la plantilla de funcionament que serveixen de base per a la cobertura amb caràcter definitiu. Per a cada curs escolar, la plantilla orgànica, així com les seues modificacions i actualitzacions, serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana;

Vista la Resolució de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana (DOGV 9211, 09.11.2021).
Vista la Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2021 (DOGV 9322, 21.04.22).
En virtut de les atribucions reconegudes en l'article 8 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer
Donar publicitat a la relació dels llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de secundària dels cossos de mestres en IES, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, de professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat. La relació de llocs esmentada es determina en l'annex I d'aquesta resolució.

Segon
Aquesta resolució tindrà efecte a partir de l'inici del curs escolar 2022-2023.
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant l'òrgan que dicta el present acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant el Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de desembre de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".