UGT INFORMA: JORNADA ESCOLAR CURS 23-24. Fins 20 de gener per a remetre la sol·licitud i la documentació a la DGIEO per registre telemàtic tràmit Z.

UGT INFORMA: JORNADA ESCOLAR CURS 23-24. Fins 20 de gener per a remetre la sol·licitud i la documentació a la DGIEO per registre telemàtic tràmit Z.

 

MODIFICACIÓ JORNADA ESCOLAR

INSTRUCCIÓ 1/2023, DE LA INSPECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LES INSPECTORES I DELS INSPECTORS D’EDUCACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS QUE IMPARTEIXEN ELS ENSENYAMENTS D’EDUCACIÓ INFANTIL O EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ICONO PDF2

Recordatori:

Fins 20 de gener per a remetre la sol·licitud i la documentació a la DGIEO per registre telemàtic tràmit Z. 

NORMATIVA

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), i per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix en l'article 120.4 que «els centres, en l'exercici de la seua autonomia, poden adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d'organització, normes de convivència o ampliació del calendari escolar o l'horari lectiu d'àrees o matèries, en els termes que establisquen les administracions educatives i dins de les possibilitats que permeta la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, s'imposen aportacions a les famílies ni exigències a les administracions educatives».

L'article 18 del Decret 106/2022, de 5 d'agost, del Consell, d'ordenació i currículum de l'etapa d'Educació Primària, indica en els quatre primers apartats el següent:

1. La jornada escolar transcorre entre les 09.00 h i les 17.00 h. En les condicions que estableix la normativa vigent sobre la modificació de la jornada escolar, es podrà iniciar abans de les 9 hores del matí.
2. L'organització de l'horari lectiu es pot desenvolupar en tres tipus de jornada: partida, continuada i flexible o mixta.
3. Es pot modificar la jornada autoritzada mitjançant els procediments que preveu l'administració competent en la normativa vigent.
4. Així mateix, els centres amb jornada partida que vulguen fer modificacions no significatives de l'horari, ho podran fer per mitjà dels procediments establits.

El Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil o Educació Primària, regula en l'article 69 l'horari general del centre educatiu i estableix el següent:

1. L'horari general del centre ha de reflectir totes les activitats d'aquest i s'ha d'acomodar al millor aprofitament de les activitats docents i a les particularitats del centre. Aquest horari general ha de transcórrer entre l'obertura i el tancament de les instal·lacions durant el curs escolar, i ha d'especificar:
a) L'horari de funcionament en el qual estaran disponibles per a la comunitat educativa els serveis i les instal·lacions del centre, dins i fora de la jornada escolar, i les condicions per a fer-ne ús.
b) La jornada de les activitats escolars lectives i les activitats complementàries, així com els programes que conformen l'oferta educativa del centre, que es desenvoluparà de dilluns a divendres.
c) L'horari disponible per a les activitats extraescolars.

2. L'equip directiu, amb l'informe del claustre i el consell escolar, ha d'elaborar l'horari general del centre d'acord amb la normativa vigent i l'ha de posar a la disposició de la comunitat educativa, preferentment per mitjans electrònics o telemàtics.
L'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària del sistema educatiu valencià, té com a finalitat organitzar la jornada escolar d'una manera diversa i dotar-la d'una flexibilitat superior que ha de permetre als centres educatius, dins de la seua autonomia i les seues possibilitats organitzatives, triar el model que s'adapte millor a la realitat i les característiques de l'entorn.
La disposició final primera de l'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica per a dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament i compliment d'aquesta ordre, així com per a fer les adaptacions i modificacions, en cas que siga necessari, en els annexos que l'acompanyen.
Per tot això, i en virtut de les facultats conferides pel Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".