UGT INFORMA. CÀTEDRES. Nomenament òrgans de selecció que han de jutjar el procediment.

UGT INFORMA. CÀTEDRES. Nomenament òrgans de selecció que han de jutjar el procediment.

 

De conformitat amb el que s'estableix en l'Ordre 44/2022, de2 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes (DOGV 9420, 5 de setembre), i una vegada realitzat el sorteig previst en la base 5, aquesta Direcció General de Personal Docent ha resolt:

Primer
Nomenar els tribunals que figuren en la relació que s'insereix com a annex I a aquesta resolució, els quals supervisaran la valoració dels mèrits corresponents als apartats i subapartats de la baremació que duga a terme la comissió de valoració, d'acord amb el que es preveu en la base 6.3, i recaptaran de la Inspecció d'Educació l'avaluació de l'activitat docent en el cas de ser sol·licitada per la persona participant.

Segon
La base 5 de la convocatòria estableix que els tribunals estaran integrats per un mínim de sis vocals designats per sorteig, si bé en el sorteig celebrat el dia 6 d'octubre de 2022 per error només es van sortejar cinc vocals del tribunal V1 d'escoles oficials d'idiomes. Post això, a l'efecte de complir amb el nombre de vocals titulars exigits en la convocatòria, es procedeix a designar com a vocal titular sisé el vocal sortejat com a suplent u.

Tercer
Els membres dels òrgans de selecció hauran d'abstindre's d'intervindre quan concórreguen en ells les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del sector Públic, o si hagueren fet tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per als mateixos cossos docents i la mateixa especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria. El president o presidenta de l'òrgan de selecció sol·licitarà dels qui l'integren declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies esmentades, notificant a la Direcció General de Personal Docent les abstencions que pertoquen entre els seus membres.
El termini per a manifestar l'abstenció serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, els qui participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior.

Quart
Els òrgans de selecció que actuen en aquest procediment selectiu tindran dret a la indemnització per raó del servei prestat prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig.
Aquells docents el lloc de treball dels quals estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal quedaran acollits a l'excepció prevista en l'article 4.4, de la secció primera, capítol II del Decret 24/1997, d'11 de febrer.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que preceptua l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació.

València, 18 d'octubre de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

ANNEX I

LLEGIR MÉS...

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".