UGT INFORMA: Funcionament EOI VIRTUAL. MATRÍCULA.

UGT INFORMA: Funcionament EOI VIRTUAL. MATRÍCULA.

La formació de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana començarà el dia 23 de novembre de 2022 segons la informació publicada por la Conselleria.

L'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana es posa en marxa i oferirà cursos curriculars en línia dels següents nivells:

ANGLÈS: 1° i 2° A2, 1° i 2° B1, 1° i 2° B2, 1° i 2° C1 y VALENCIANO: B2, C1, 1° i 2° C2

De totes les places ofertes, ja estan adjudicades les corresponents a l'alumnat matriculat en la modalitat en línia del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP) i als del programa ‘That’s English!’, que ha formalitzat la matrícula per a continuar els estudis a distància.

Per a tramitar la matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana caldrà completar el següent procés:

Fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la formalització.

Aquest tràmit estarà disponible en la pàgina web:

www.eoivirtual.com  exclusivament entre les 9.00 hores del dia 7 de novembre de 2022 i les 15 hores del dia 8 de novembre de 2022, o fins que s'esgoten els torns.

Formalitzar la matrícula en les dates i horaris assignats en el torn del 9 a l'11 de novembre.

L'enllaç al tràmit estarà disponible en la mateixa pàgina web de la sol·licitud de torn: www.eoivirtual.com

Toda la informació complementaria per a la matrícula i les característiques dels cursos estarà disponible en la mateixa pàgina web: www.eoivirtual.com  

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Escola Oficial d'idiomes Virtual Valenciana. [2022/8915]

(DOGV núm. 9442 de 05.10.2022) Ref. Base de dades 2022/8915


El Decret 19/2022, de 25 de febrer, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (DOGV 9293, 08.03.2022), faculta la persona titular de la conselleria competent en educació per a executar i desplegar el decret. La disposició final segona estableix que el decret produirà efectes des de l'inici del curs escolar 2022-2023.
És procedent ordenar l'inici de les activitats de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana, determinar els ensenyaments que s'hi imparteixen i adoptar les mesures necessàries perquè puga desenvolupar la seua activitat acadèmica des de l'inici del curs acadèmic.
Fent ús de les competències que m'atorguen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb la proposta de la Direcció General de Centres Docents, resolc:

Primer
Determinar l'inici de les activitats de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana, amb codi de centre 12008466, amb efectes de l'inici del curs escolar 2022-2023.
En aquest centre s'implanten els idiomes següents:
– valencià
– anglés
– alemany
– francés
L'EOI podrà impartir des del nivell A2 al C2 en els idiomes que s'hi implanten.

Segon
En el curs 2022-2023 només tindran docència directa: valencià i anglés.

Tercer
La Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló nomenarà l'equip directiu del centre, de conformitat amb el que estableixen els articles 131 i següents de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Quart
La direcció general competent en matèria de centres docents determinarà i gestionarà els fons necessaris per a la posada en funcionament i manteniment de l'escola. Així mateix, la dotarà amb l'equipament necessari, d'acord amb la proposta de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló i de conformitat amb la direcció general competent en la matèria.

Cinqué
El que s'estableix en aquesta resolució s'inscriurà en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

Sisé
S'autoritzen les direccions generals d'aquesta conselleria perquè, en l'àmbit de les seues competències respectives, adopten les mesures necessàries per a l'aplicació i el desplegament del que disposa la present resolució.

Seté
Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i produirà efectes des de l'inici del curs escolar 2022-2023.
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, un recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.
Tot això conforme amb el que s'estableix en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 28 de setembre de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional (p. d. Resolució de 13 d'abril de 2022 / DOGV núm. 9328, de 29 d'abril): Miguel Soler Gracia.

NOTÍCIA.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".