OPOSICIONS 2020: RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022, s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés a cossos docents convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre,

OPOSICIONS 2020: RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022,  s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés a cossos docents convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre,

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés a cossos docents convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/8414]

Per Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8961).

Havent realitzat la fase de pràctiques las persones aspirants seleccionades, i comprovat que reuneixen els requisits generals i específics de participació establits en la convocatòria, resolc:

Primer

Declarar aptes en la fase de pràctiques, per haver rebut aquesta avaluació de la comissió qualificadora, a les persones aspirants relacionades en l’annex a la present resolució.

Segon

Aprovar l’expedient del procés selectiu per a ingrés en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, i remetre al Ministeri d’Educació i Formació Professional la llista de persones aspirants seleccionades i declarades aptes, que s’assenyalen en l’annex a la present resolució, perquè procedisca al seu nomenament com a funcionaris i funcionàries de carrera, del respectiu cos docent i de conformitat amb la puntuació obtinguda, amb efectes econòmics i administratius d’1 de setembre de 2022.

Tercer

D’acord amb el que es preveu en la convocatòria, els aspirants hauran d’obtindre el seu primer destí definitiu en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, acudint amb caràcter forçós al concurs, conforme disposa l’article 12 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre que s’estime convenient.

València, 14 de setembre de 2022

. La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

ANNEX I 

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".