Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Nomenament funcionariat en pràctiques del cos de Secundària a les persones pendents de realitzar-les.(Ordre 22/2020, de 23 de novembre)

UGT INFORMA: Nomenament funcionariat en pràctiques del cos de Secundària a les persones  pendents de realitzar-les.(Ordre 22/2020, de 23 de novembre)


Per Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8961).
Aquest procediment comporta la realització d'una fase de pràctiques per als qui van superar les fase de concurs oposició i, havent-hi persones aspirants pendents de dur-la a terme, resolc:


Primer
Nomenar personal funcionari en pràctiques del respectiu cos docent, durant el curs escolar 2022-2023, les persones aspirants relacionades per cossos en l'annex I a la present resolució, als quals es va concedir un ajornament per un curs per a realitzar aquesta fase del procediment selectiu.
Aquest nomenament produirà efectes econòmics i administratius des de l'1 de setembre de 2022 o, si és el cas, des de la data de presa de possessió corresponent, i des d'aquesta data el règim jurídic aplicable serà l'establit en la legislació vigent per als funcionaris en pràctiques, que es mantindrà fins a la finalització del període de pràctiques.


Segon
Declarar no aptes en la fase de pràctiques, per haver rebut aquesta avaluació de la comissió qualificadora, els aspirants relacionats en l'annex II a la present resolució, els quals, de conformitat amb el que es disposa en la base 12.3 de la convocatòria, s'incorporen per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques durant el curs 2022-2023, ocupant el número d'ordre immediatament següent al que corresponga a l'últim dels seleccionats de la seua especialitat.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


València, 14 de setembre de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

LLEGIR MÉS...

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".