Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Nomenament funcionariat en pràctiques cos de mestres. ( Procés selectiu Ordre 45/2021, de 28 de desembre)

UGT INFORMA: Nomenament funcionariat en pràctiques cos de mestres. ( Procés selectiu Ordre 45/2021, de 28 de desembre)


Per Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres (DOGV 9253) i, una vegada fetes públiques les llistes de les persones aspirants que han superat el concurs oposició, de conformitat amb la base 11 de l'esmentada convocatòria, resolc:

Primer
Nomenar personal funcionari en pràctiques del cos de mestres durant el curs escolar 2022-2023 les persones aspirants que figuren en l'annex I a la present resolució.
Aquest nomenament produirà efectes econòmics i administratius des de l'1 de setembre de 2022 o, si és el cas, des de la data de presa de possessió corresponent, i des d'aquesta data el règim jurídic aplicable serà l'establit en la legislació vigent per als funcionaris en pràctiques, que es mantindrà fins a la finalització del període de pràctiques.
Aquelles persones seleccionades que no s'hagen incorporat a les destinacions adjudicades s'entendrà que han renunciat al procediment selectiu, excepte les persones aspirants a les quals s'haja concedit un ajornament per a la incorporació a la realització de les pràctiques.

Segon
Els nomenaments efectuats en virtut d'aquesta resolució queden condicionats al compliment dels requisits que s'estableixen en la base 2 de l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre. A aquest efecte, una vegada comprovada la documentació justificativa dels requisits de participació de les persones aspirants seleccionades, conforme al que es disposa en la base 10 de l'ordre referida, quedaran anul·lades les actuacions dels qui no hagen acreditat reunir algun dels requisits exigits, i quedarà per tant sense efectes aquest nomenament.

Tercer
De conformitat amb el que disposa l'article 24 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV 7964), durant el període de pràctiques les persones aspirants tindran la consideració de personal funcionari en pràctiques i percebran les retribucions que establisca la normativa vigent.

Quart
De conformitat amb la base 12.4 de l'ordre de la convocatòria, és procedent estimar la sol·licitud presentada, i declarar en situació d'ajornament per a la realització de la fase de pràctiques en el curs 2023-2024 les persones aspirants relacionades en l'annex II de la present resolució.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 14 de setembre de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

LLEGIR  MÉS...

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".