UGT INFORMA: Instruccions i calendari d'admissió de l'alumnat // Instrucciones y calendario de admisión del alumnado.

UGT INFORMA: Instruccions i calendari d'admissió de l'alumnat // Instrucciones y calendario de admisión del alumnado.
 


Primer. Normativa aplicable
La normativa d'aplicació per al procediment d'admissió de l'alumnat, durant el curs 2022-2023, a més del que disposa aquesta resolució i tenint en compte la legislació bàsica estatal, és la següent:
Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, per la disposició final segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana., pel Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents no universitaris, i pel Decret 21/2022, de 4 de març, del Consell, d'ara endavant Decret 40/2016.
Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, modificada per l'Ordre 5/2020, de 31 de març i per l'Ordre 14/2022, de 24 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'ara endavant Ordre 7/2016.
Les persones interessades podran consultar tota aquesta normativa en el portal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ o també www.telematricula.es.

Segon. Publicitat de les àrees d'influència
Les àrees d'influència determinades per cada Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport a l'efecte d'admissió de l'alumnat es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport citada, amb caràcter previ a l'inici del termini de presentació de sol·licituds d'admissió.

Tercer. Constitució de les comissions d'escolarització
Les comissions d'escolarització que hagen de constituir-se ho faran amb caràcter previ a l'inici del termini de presentació de sol·licituds d'admissió, d'acord amb el que s'estableix en els annexos d'aquesta resolució.

Quart. Calendari del procés d'admissió
La participació en el procés d'admissió per al curs 2022-2023 es realitzarà en les dates i terminis que s'estableixen en els annexos d'aquesta resolució:
Annex I. Calendari d'admissió per als ensenyaments d'Educació Infantil i Educació Primària.
Annex II. Calendari d'admissió per als ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria.
Annex III. Calendari d'admissió per als ensenyaments de Batxillerat.
Annex IV. Quadre resum del calendari d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

 

      Llegir més...RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del director general de Centros Docentes, por la que se establece el calendario y se dictan instrucciones respecto al procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2022-2023. [2022/2679] 

(DOGV núm. 9308 de 29.03.2022) Ref. Base Datos 002608/2022


Primero. Normativa aplicable
La normativa de aplicación para el procedimiento de admisión del alumnado, durante el curso 2022-2023, además de lo dispuesto por esta resolución y teniendo en cuenta la legislación básica estatal, es la siguiente:
Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, que regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato, modificado por el Decreto 35/2020, de 13 de marzo, por la disposición final segunda del Decreto 39/2020, de 20 de marzo, del Consell, de medidas de apoyo a deportistas de élite y al personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, por el Decreto 58/2021, de 30 de abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docente y número máximo de alumnado por unidad en centros docentes no universitarios, y por el Decreto 21/2022, de 4 de marzo, del Consell, en adelante Decreto 40/2016.
Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, modificada por la Orden 5/2020, de 31 de marzo y por la Orden 14/2022, de 24 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en adelante Orden 7/2016.
Las personas interesadas podrán consultar toda esta normativa en el portal de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ o también www.telematricula.es.

Segundo. Publicidad de las áreas de influencia
Las áreas de influencia determinadas por cada Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte a los efectos de admisión del alumnado se publicarán en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte citada, con carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión.

Tercero. Constitución de las comisiones de escolarización
Las comisiones de escolarización que deban constituirse lo harán con carácter previo al inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión, de acuerdo con lo que se establece en los anexos de esta resolución.

Cuarto. Calendario del proceso de admisión
La participación en el proceso de admisión para el curso 2022-2023 se realizará en las fechas y plazos que se establecen en los anexos de esta resolución:
Anexo I. Calendario de admisión para las enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria.
Anexo II. Calendario de admisión para las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Anexo III. Calendario de admisión para las enseñanzas de Bachillerato.
Anexo IV. Cuadro resumen del calendario de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

     Leer más...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".