PRIVADA-CONCERTADA: Pròrroga Acord Jubilació 2022 // Prórroga Acuerdo Jubilación 2022.

PRIVADA-CONCERTADA: Pròrroga Acord Jubilació 2022 // Prórroga Acuerdo Jubilación 2022.

PRÒRROGA, PER A L'ANY 2022, DE L'ACORD ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I LES ORGANITZACIONS SINDICALS I PATRONALS MÉS REPRESENTATIVES EN EL SECTOR DE L'ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT PER AL FOMENT DE LA JUBILACIÓ PARCIAL DEL PERSONAL DOCENT DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT INCLÒS EN EL SISTEMA DE PAGAMENT DELEGAT. 

L'entrada en vigor de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, d'actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, ha suposat una modificació significativa en el règim d'accés a la jubilació parcial dels treballadors inclosos en el Règim General, que es recull actualment en l'article 215 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS) i altra normativa concordant, en particular, el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre -TRLET-).

Addicionalment, la Disposició Transitòria Quarta, apartat 5, del TRLGSS, manté la regulació de la pensió de jubilació anterior a l'entrada en vigor de la Llei 27/2011 respecte de les pensions de jubilació que es causen abans d'1 de gener de 2019 i en els supòsits que estableix aquesta Disposició.

Per tant, les jubilacions parcials produïdes des del dia 1 de gener de 2019 han d'ajustar-se al nou règim contingut en l'article 215 del TRLGSS i normativa concordant.

Per tot això el 8 de febrer de 2019 es va subscriure l'Acord entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i patronals més representatives en el sector de l'ensenyament privat concertat de la Comunitat Valenciana per al foment de la jubilació parcial del personal docent de l'ensenyament concertat inclòs en el sistema de pagament delegat.

El punt quart d'aquest Acord preveu que “podrà ser prorrogat expressament per les parts abans de la seua finalització previs els tràmits pertinents”

En la reunió de la Comissió de Seguiment de la Reforma Educativa en Centres Concertats, de la qual formen part l'Administració educativa i les organitzacions sindicals i patronals del sector de l'ensenyament privat concertat, del dia 10 de novembre de 2021, es va tractar la conveniència de la seua pròrroga.

Per tot això, las parts signants

ACORDEN

Primer. Prorrogar per a l'any 2022 l'Acord entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i patronals més representatives en el sector de l'ensenyament privat concertat de la Comunitat Valenciana per al foment de la jubilació parcial del personal docent de l'ensenyament concertat inclòs en el sistema de pagament delegat en els seus mateixos termes.

Segon. La present pròrroga entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022, una vegada que existeix informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de data xx de desembre de 2021, i dotació pressupostària prevista a aquest efecte, estenent la seua vigència fins al dia 31 de desembre de 2022 pel que fa a les sol·licituds d'accés a la jubilació parcial en els termes previstos en aquest Acord. No obstant això, podrà ser prorrogat expressament per les parts abans de la seua finalització previs els tràmits pertinents.

Així mateix, en cas que durant la vigència d'aquest Acord es modifique la normativa laboral o de Seguretat Social que incidisca en el que es preveu en aquest, les parts es comprometen a revisar-ho.

València,  xx de desembre de 2021.

FOTO JOSE JUAN PRIVADA

 


 


 

PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2022, DEL ACUERDO ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y PATRONALES MÁS REPRESENTATIVAS EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA PARA EL FOMENTO DE LA JUBILACIÓN PARCIAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA INCLUIDO EN EL SISTEMA DE PAGO DELEGADO. 

La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, ha supuesto una modificación significativa en el régimen de acceso a la jubilación parcial de los trabajadores incluidos en el Régimen General, que se recoge actualmente en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) y demás normativa concordante, en particular, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre -TRLET-).

Adicionalmente, la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 5, del TRLGSS, mantiene la regulación de la pensión de jubilación anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2011 respecto de las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019 y en los supuestos que establece dicha Disposición.

Por tanto, las jubilaciones parciales producidas desde el día 1 de enero de 2019 deben ajustarse al nuevo régimen contenido en el artículo 215 del TRLGSS y normativa concordante.

Por todo ello el 8 de febrero de 2019 se subscribió el Acuerdo entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales y patronales más representativas en el sector de la enseñanza privada concertada de la Comunitat Valenciana para el fomento de la jubilación parcial del personal docente de la enseñanza concertada incluida en el sistema de pago delegado.

El punto cuarto de este Acuerdo prevé que “podrá ser prorrogado expresamente por las partes antes de su finalización previos los trámites pertinentes”

En la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Reforma Educativa en Centros Concertados, de la cual forman parte la Administración educativa y las organizaciones sindicales y patronales del sector de la enseñanza privada concertada, del día 10 de noviembre de 2021, se trató la conveniencia de su prórroga.

Por todo ello, las partes firmantes

 

ACUERDAN

Primero. Prorrogar para el año 2022 el Acuerdo entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales y patronales más representativas en el sector de la enseñanza privada concertada de la Comunidad Valenciana para el fomento de la jubilación parcial del personal docente de la enseñanza concertada incluida en el sistema de pago delegado en sus mismos términos.

Segundo. La presente prórroga entrará en vigor el día 1 de enero de 2022, una vez que existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de fecha xx de diciembre de 2021, y dotación presupuestaria prevista al efecto, extendiendo su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022 por lo que se refiere a las solicitudes de acceso a la jubilación parcial en los términos previstos en este Acuerdo. No obstante, podrá ser prorrogado expresamente por las partes antes de su finalización previos los trámites pertinentes.

Asimismo, en caso de que durante la vigencia de este Acuerdo se modifique la normativa laboral o de Seguridad Social que incida en lo previsto en el mismo, las partes se comprometen a revisarlo.

En Valencia, a xx de diciembre de 2021.

 

FOTO JOSE JUAN PRIVADA

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".