UGT VOL L'ESTABILITAT DELS INTERIN@S. DEMÀ NO DONARÀ SUPORT A LA VAGA JA QUE S'ESTÀ NEGOCIANT.

En el cas que l'administració no actue degudament en aquest procés de negociació, UGT Ensenyament PV no dubtarà en convocar mobilitzacions per a reivindicar els drets de l@s interin@s, fins i tot arribar a la vaga si fóra necessari

UGT Enseñanza INFORMA: 14/05/2021 - Reunión con director general de Centros Docentes || UGT Ensenyament INFORMA: 14/05/2021 - Reunió amb director general de Centres Docents

UGT Enseñanza INFORMA: 14/05/2021 - Reunión con director general de Centros Docentes || UGT Ensenyament INFORMA: 14/05/2021 - Reunió amb director general de Centres Docents

El pasado día 14 de mayo tuvo lugar una reunión de la Secretaria de Enseñanza Privada de UGT con el Director General de centros don Joaquín Carrión para tratar varios temas que afectaban nuestros afiliados y que pasamos a enumerar:

  • La FP Dual a partir del mes de septiembre pasará a pago delegado.
  • En los desdobles de los CFGM se facilitará la conexión de los centros educativos con los técnicos de la Conselleria para saber en que estado se encuentra la solicitud de los mismos.
  • Se planteó si las horas de PRL de las delegadas/os de prevención podrían ser consideradas como lectivas, como el DOGV parecía sugerir, pero se nos confirmó que dichas horas solo pueden ser aplicables en el sector público.
  • Otro tema importante fue que los centros concertados de FP dispusieran de horas por desempeño de cargo, encontramos buena disposición por parte de Conselleria y nos emplazamos a presentar nuestro proyecto al respecto cuando comiencen las negociaciones de las plantillas.

En cuanto a las medidas relacionadas con la pandemia, aunque no se conoce lo que desde el Ministerio se dictará al respecto (por ejemplo, se habla de pasar de 1'5 mts a 1'2 mts de separación lo que de hecho sería prácticamente una ocupación normal del aula, aunque se pudiera dar al mismo tiempo un límite de aforo) es que sí habrá medidas frente a la COVID en nuestros centros el próximo curso.

Sobre la segunda dosis de la vacuna, todo depende de Sanidad, pero que sí que habrá una segunda dosis del tipo de vacuna que dictamine la autoridad sanitaria.

Otro tema importante giró en torno a los problemas acaecidos a la hora de cobrar las indemnizaciones por cierre de unidades concertadas (Punto 3.1 de la Adenda) Si llegado el momento el trabajador pretende cobrar la indemnización, puesto que han pasado 3 años desde que accedió a la bolsa de recolocación, aunque la Conselleria autoriza el pago de la indemnización porque así lo recoge la adenda, la Intervención de Hacienda no siempre procede al pago de la misma, por lo que solamente queda la vía judicial.

Pago de atrasos, solicitamos que el sindicato tenga un contacto directo con los responsables de nóminas, para que el trabajador independientemente de las acciones que corresponden tomar a la empresa, no se encuentre en una situación de indefensión, y tenga otra vía para reclamar. Esta situación es debida a la gran cantidad de variaciones de nóminas que ha habido por las ayudas que Conselleria ha dado a los centros concertados. Con todo y con ello, reclamamos una pronta solución a este problema.

En Educación Infantil, Conselleria se mostró partidaria de que los centros pudieran mantener un aula mixta, para tratar de que en cursos posteriores recuperando matricula se puedan mantener esas unidades.DOCUMENTACIÓN: 

UGTEnseñanzaInforma

El passat dia 14 de maig va tindre lloc una reunió de la Secretària d'Ensenyament Privat d'UGT amb el Director General de centres don Joaquín Carrión per a tractar diversos temes que afectaven els nostres afiliats i que passem a enumerar:

  • L'FP Dual a partir del mes de setembre passarà a pagament delegat.
  • En els desdoblegues dels CFGM es facilitarà la connexió dels centres educatius amb els tècnics de la Conselleria per a saber en què estat es troba la sol·licitud d'aquests.
  • Es va plantejar si les hores de PRL de les delegades/us de prevenció podrien ser considerades com a lectives, com el DOGV semblava suggerir, però se'ns va confirmar que aquestes hores només poden ser aplicables en el sector públic.
  • Un altre tema important va ser que els centres concertats d'FP disposaren d'hores per acompliment de càrrec, trobem bona disposició per part de Conselleria i ens emplacem a presentar el nostre projecte sobre aquest tema quan comencen les negociacions de les plantilles.

Quant a les mesures relacionades amb la pandèmia, encara que no es coneix el que des del Ministeri es dictarà sobre aquest tema (per exemple, es parla de passar de 1'5 mts a 1'2 mts de separació el que de fet seria pràcticament una ocupació normal de l'aula, encara que es poguera donar al mateix temps un límit d'aforament) és que sí que hi haurà mesurades enfront de la COVID en els nostres centres el pròxim curs.

Sobre la segona dosi de la vacuna, tot depén de Sanitat, però que si que hi haurà una segona dosi de la mena de vacuna que dictamine l'autoritat sanitària.

Un altre tema important va girar entorn dels problemes esdevinguts a l'hora de cobrar les indemnitzacions per tancament d'unitats concertades (Punt 3.1 de l'Addenda) Si arribat el moment el treballador pretén cobrar la indemnització, ja que han passat 3 anys des que va accedir a la bossa de recol·locació, encara que la Conselleria autoritza el pagament de la indemnització perquè així ho recull l'addenda, la Intervenció d'Hisenda no sempre procedeix al pagament d'aquesta, per la qual cosa solament queda la via judicial.

Pagament d'endarreriments, sol·licitem que el sindicat tinga un contacte directe amb els responsables de nòmines, perquè el treballador independentment de les accions que corresponen prendre a l'empresa, no es trobe en una situació d'indefensió, i tinga una altra via per a reclamar. Aquesta situació és deguda a la gran quantitat de variacions de nòmines que hi ha hagut per les ajudes que Conselleria ha donat als centres concertats. Amb tot i amb això, reclamem una ràpida solució a aquest problema.

En Educació Infantil, Conselleria es va mostrar partidària que els centres pogueren mantindre una aula mixta, per a tractar que en cursos posteriors recuperant matricula es puguen mantindre aqueixes unitats. 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".