Preacord de regulació de les eixides escolars de més d'un dia (amb pernocta).

Preacord de regulació de les eixides escolars de més d'un dia (amb pernocta).

FeSP-UGT juntament amb FSIE i USP i les patronals en l'Ensenyament Concertat hem aconseguit un Preacord, amb data de signatura el dijous 19, referent a les taules salarials de l'any 2019 i un nou Acord de regulació de les eixides escolars de més d'un dia (amb pernocta).

Eixides escolars:

EIXIDES ESCOLARS DE MÁS D'UN DIA DE DURACIÓ.

1. Queden excloses de la present regulació aquelles eixides d'un sol dia de duració, sense pernocta, integrades en la programació general del centre com a part del contingut formatiu de l'alumnat. Així mateix, queden excloses les eixides el còmput d'hores de les quals siga superior al que s'estableix en l'apartat 3 d'aquest acord.

2. En el cas que l'empresa organitze per a l'alumnat una activitat fora del centre de més d'un dia de duració podrà comptar amb les persones treballadores que, de forma expressament voluntària, accepten participar en la realització d'aquestes eixides.

3. Les hores dedicades a aquestes eixides tindran en tot cas la consideració d'ordinàries, i no es consideraran incloses en el còmput anual de jornada indicat en els articles 26 a 30 del conveni col·lectiu, a excepció del que s'estableix en l'epígraf b) d'aquest apartat en els termes que a continuació s'assenyalen:

a) La dedicació màxima i exclusiva per a les eixides que es realitzen amb alumnes i no incloses en el còmput anual abans indicat, serà de 72 hores per curs escolar i per persona treballadora, computant-se a raó d'un màxim de 8 hores diàries.

b) En els dies d'eixida que es corresponguen amb dies laborables establits en l'horari de la persona treballadora, ja siguen lectius o no lectius però amb presència obligatòria en el centre de treball, es computaran amb càrrec al còmput anual, indicat en els articles 26 a 30 del conveni col·lectiu, les hores que la persona treballadora tinguera programades aqueixos dies, incloent en el cas del personal docent tant les hores lectives com les hores no lectives; en el cas que la jornada especificada en la jornada de la persona treballadora siga inferior a 8 hores diàries, l'excés fins a aconseguir aqueixa suma s'efectuarà amb càrrec al nombre d'hores fixades en el punt a).

c) En els dies d'eixida que es corresponguen amb un dia no lectiu a efectes escolars i dies sense presència obligatòria de la persona treballadora en el centre es computaran 8 hores diàries amb càrrec al nombre d'hores fixades en el punt a).

d) Als mers efectes del que s'estableix en els apartats anteriors s'estarà a les següents definicions:

a. Dies lectius: els fixats per les Administracions educatives com a dies de classe, de dilluns a divendres.
b. Dies no lectius amb presència obligatòria de la persona treballadora en el centre:

· Al juny, des de la finalització dels dies lectius fins al dia que l'empresa establisca com de presència obligada de les persones treballadores en el centre per a la realització d'activitats no lectives.
· Al setembre, els dies que l'empresa establisca de presència obligada de les persones treballadors en el centre per a la realització d'activitats no lectives i fins a l'inici de les activitats lectives.
· Els 8 primer dies de juliol o els 8 últims dies d'agost si el centre programa la presència obligada en el centre.
· Si escau els dissabtes, si aquests figuren en el calendari laboral.


4. Es respectaran els descansos diaris i setmanals que estableix la legislació vigent.

5. Les persones treballadores que participen en aquestes eixides percebran un complement salarial per cada dia d'eixida, amb càrrec al cost de la pròpia activitat, les quanties de la qual seran:

a. 50 euros per cada dia lectiu o laborable no lectiu de presència obligatòria en el centre que coincidisca amb l'eixida.
b. 80 euros per cada dia no lectiu o laborable de no presència en el centre, inclòs els dissabtes, que coincidisca amb una eixida de caràcter nacional.
c. 90 euros per cada dia no lectiu o laborable de no presència en el centre, inclòs els dissabtes, que coincidisca amb una eixida de caràcter internacional.

6. Els imports relacionats en l'apartat anterior seran objecte de revaloració anual conforme a l'IPC de l'any anterior.

7. Es mantindran les condicions establides en les empreses que ja vénen regulant aquestes eixides per als seus treballadors, respectant com a mínimes i obligatòries les condicions determinades pel present acord.

8. Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de les persones treballadores que realitzen aquestes eixides seran sufragats amb càrrec al cost de la pròpia activitat.

9. Aquestes eixides estaran cobertes amb una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, així com d'assistència en viatge quan siga a l'estranger.

10. Segons la legislació vigent es considerarà com a accident laboral qualsevol sinistre que ocórrega en l'acompliment de les seues funcions durant l'eixida.

0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".