UGT INFORMA: DECRET 106/2022, de 5 d'agost, Currículum de l'etapa d'Educació Primària.

UGT INFORMA: DECRET 106/2022, de 5 d'agost,  Currículum de l'etapa d'Educació Primària.

 


Índex

Preàmbul

Títol I. Disposicions comunes

Capítol únic. Disposicions preliminars

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Definicions

Article 3. L'etapa d'Educació Primària en el marc del sistema educatiu

Article 4. Finalitats de l'etapa

Article 5. Principis generals

Article 6. Principis pedagògics

Article 7. Objectius

Títol II. Ordenació de l'Educació Primària

Capítol I. Estructura del currículum

Article 8. Currículum de l'etapa

Article 9. Àrees

Article 10. Projectes interdisciplinaris

Article 11. El currículum per àmbits

Article 12. Competències clau i competències específiques

Article 13. Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'ensenyament bàsic

Article 14. Ensenyament de llengües

Capítol II. Autonomia i organització dels centres

Article 15. Autonomia dels centres

Article 16. Temps escolar

Article 17. L'espai escolar

Article 18. Distribució de la jornada escolar

Capítol III. Orientació educativa i acció tutorial

Article 19. Orientació educativa

Article 20. Acció tutorial

Capítol IV. Projecte educatiu i gestió pedagògica

Article 21. Projecte educatiu

Article 22. Concreció curricular de centre i proposta pedagògica de cicle

Article 23. Programacions d'aula

Article 24. Recursos i materials didàctics

Capítol V. Mesures de resposta educativa per a la inclusió

Article 25. Organització de la resposta educativa per a tot l'alumnatTítol III. Avaluació i promoció

Capítol I. Avaluació

Article 26. Procés d'avaluació

Article 27. Criteris d'avaluació

Article 28. Informe d'avaluació

Article 29. Qualificació dels aprenentatges a final de curs

Article 30. Sessions d'avaluació

Article 31. Avaluació del sistema educatiu i avaluació de diagnòsticArticle 32. Dret de l'alumnat a una avaluació objectiva

Article 33. Atenció a les diferències individuals en l'avaluació

Capítol II. Documents oficials d'avaluació

Article 34. Documents i informes oficials d'avaluació

Article 35. Actes d'avaluació

Article 36. Expedient acadèmic

Article 37. Informe individualitzat sobre el grau d'adquisició de competències del primer i segon cicle

Article 38. Informe individualitzat de final d'etapa

Article 39. Historial acadèmic

Article 40. Informe personal per trasllat

Article 41. Autenticitat, seguretat i confidencialitat dels documents d'avaluació

Article 42. Custòdia dels documents d'avaluació

Capítol III. Promoció

Article 43. Decisions de promoció

Capítol IV. Participació de les famílies i representants legals de l'alumnat

Article 44. Participació i dret a la informació de pares, mares, tutores o tutors legals

Article 45. Comunicació amb les famílies

Capítol V. Continuïtat educativa

Article 46. Continuïtat entre etapes

Article 47. Continuïtat des de l'etapa d'Educació Infantil

Article 48. Continuïtat dins de l'etapa d'Educació Primària

Article 49. Continuïtat a l'etapa d'Educació Secundària ObligatòriaDisposicions addicionals

Primera. Ensenyaments de Religió

Segona. Calendari

Tercera. Incidència pressupostària i necessitat de recursos

Quarta. Obligacions administratives dels centres de titularitat privada

Cinquena. Condicions de formació inicial per al professorat dels centres privats per a exercir la funció d'orientació

Disposició transitòria

Única. Aplicabilitat del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana

Disposició derogatòria única

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Aplicació i desplegament

Segona. Calendari d'implantació

Tercera. Entrada en vigor

Annex I. Competències clau

Annex II. Perfil d'eixida

Annex III. Currículum de les àrees d'Educació Primària

Annex IV. Distribució horària

Annex V. Informe d'avaluació

Annex VI. Actes d'avaluació

Annex VII. Informe individualitzat sobre el grau d'adquisició de les competències del primer cicle

Annex VIII. Informe individualitzat sobre el grau d'adquisició de les competències del segon cicle

Annex IX. Informe individualitzat de final d'etapa

Annex X. Informe personal per trasllat

Annex XI. Expedient acadèmic

Annex XII. Historial acadèmic

 

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".