UGT INFORMA: INSTRUCCIONS INICI DE CURS CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL

UGT INFORMA: INSTRUCCIONS INICI DE CURS CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL

 Índex

I. Disposicions generals
Primer. Objecte
Segon. Àmbit d'aplicació


II. Estructura dels ensenyaments
Tercer. Estructura dels ensenyaments
Quart. Educació infantil
Cinqué. Educació primària
Sisé. Educació secundària obligatòria
Seté. Transició a la vida adulta
Huité. Programes formatius de qualificació bàsica

III. Escolarització
Nové. Criteris per a l'escolarització en un centre d'educació especial
Desé. Procediment per a l'escolarització en un centre d'educació especial
Onzé. Escolarització combinada
Dotzé. Revisió de la modalitat d'escolarització
Tretzé. Permanència en els centres d'educació especial
Catorzé. Processos de transició
Quinzé. Acreditació final d'estudis

IV. Organització curricular
Setzé. Currículum dels centres d'educació especial
Desseté. Concreció curricular i plans d'actuació personalitzats
Dihuité. Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge
Denové. Programes inclusius

V. Centres d'educació especial com a centres de recursos
Vinté. Centres de recursos
Vint-i-uné. Tipus d'assessorament
Vint-i-dosé. Equip de coordinació
Vint-i-tresé. Equip d'intervenció
Vint-i-quatré. Persona coordinadora del centre de recursos
Vint-i-cinqué. Despeses de funcionament

VI. Personal
Vint-i-sisé. Plantilles
Vint-i-seté. Horari del personal

VII. Òrgans de govern i de coordinació
Vint-i-huité. Òrgans de govern
Vint-i-nové. Òrgans de coordinació
Trenté. Assemblea general de professionals
Trenta-uné. Comissió de coordinació pedagògica
Trenta-dosé. Equips educatius
Trenta-tresé. Equips d'etapa
Trenta-quatré. Equip d'orientació educativa
Trenta-cinqué. Altres funcions de coordinació

VIII. Aspectes finals
Trenta-sisé. Serveis complementaris de menjador i transport
Trenta-seté. Disposicions supletòries
Trenta-huité. Entrada en vigor

 

LLEGIR MÉS... 

Índice
I. Disposiciones generales
Primero. Objeto
Segundo. Ámbito de aplicación

II. Estructura de las enseñanzas
Tercero. Estructura de las enseñanzas
Cuarto. Educación infantil
Quinto. Educación primaria
Sexto. Educación secundaria obligatoria
Séptimo. Transición a la vida adulta
Octavo. Programas formativos de cualificación básica

III. Escolarización
Noveno. Criterios para la escolarización en un centro de educación especial
Décimo. Procedimiento para la escolarización en un centro de educación especial
Undécimo. Escolarización combinada
Duodécimo. Revisión de la modalidad de escolarización
Decimotercero. Permanencia en los centros de educación especial
Decimocuarto. Procesos de transición
Decimoquinto. Acreditación final de estudios

IV. Organización curricular
Decimosexto. Currículo de los centros de educación especial
Decimoséptimo. Concreción curricular y planes de actuación personalizados
Decimoctavo. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Decimonoveno. Programas inclusivos

V. Centros de educación especial como centros de recursos
Vigésimo. Centros de recursos
Vigésimo primero. Tipos de asesoramiento
Vigésimo segundo. Equipo de coordinación
Vigésimo tercero. Equipo de intervención
Vigésimo cuarto. Persona coordinadora del centro de recursos
Vigésimo quinto. Gastos de funcionamiento

VI. Personal
Vigésimo sexto. Plantillas
Vigésimo séptimo. Horario del personal

VII. Órganos de gobierno y de coordinación
Vigésimo octavo. Órganos de gobierno
Vigésimo noveno. Órganos de coordinación
Trigésimo. Asamblea general de profesionales
Trigésimo primero. Comisión de coordinación pedagógica
Trigésimo segundo. Equipos educativos
Trigésimo tercero. Equipos de etapa
Trigésimo cuarto. Equipo de orientación educativa
Trigésimo quinto. Otras funciones de coordinación

VIII. Aspectos finales
Trigésimo sexto. Servicios complementarios de comedor y transporte
Trigésimo séptimo. Disposiciones supletorias
Trigésimo octavo. Entrada en vigor

 

LEER MÁS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".