Logo
Imprimir esta página

ACORD entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament privat concertat relatiu a la dotació de professorat que presta serveis d’OE en els centres privats concertats.

ACORD entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament privat concertat relatiu a la dotació de professorat que presta serveis d’OE en els centres privats concertats.

ACORD entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament privat concertat relatiu a la dotació de professorat que presta serveis d’OE en els centres privats concertats.

Hoy se ha procedido a la firma del Acuerdo para la dotación de servicio de Orientación en Infantil y Primaria en los centros concertados. Le hemos trasladado a la administración nuestra inquietud sobre quien asumirá la antigüedad de aquellos orientadores que ya se encuentran trabajando de forma privada en los centros durante años y ahora pasarán a pago delegado. Ximo Carrión va a plantear dicha consulta a los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación y esta tarde mismo o mañana por la mañana mandará una instrucción a los centros con el resumen del Acuerdo, la respuesta a esta problemática y el propio Acuerdo.
A su vez, el director general de centros nos ha dicho que durante esta semana saldrá publicada la resolución de PAM y Audición y lenguaje.

 

WhatsApp Image 2022 07 25 at 12.12.34 PM  WhatsApp Image 2022 07 25 at 12.12.34 PM 1

 


ACORD entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament privat concertat relatiu a la dotació de professorat que presta serveis d’Orientació educativa en els centres privats concertats

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposa que els poders públics prestaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament, entre els quals es troba l’orientació educativa i professional, com un dret bàsic de l’alumnat i un mitjà necessari per a l’assoliment d’una formació personalitzada, que propicie una educació integral en coneixements, destreses i valors. Així doncs, l’orientació i l’acció tutorial acompanyen l’alumnat en el procés educatiu, individual i col·lectiu, al llarg de totes les etapes educatives. Amb aquest objectiu es planteja l’existència de serveis o professionals especialitzats en orientació educativa, psicopedagògica i professional.

El Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, té per objecte regular l’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, perquè, des d’una vessant de drets, inclusiva, intercultural, amb perspectiva de gènere i de forma cooperativa entre tots els agents implicats, contribuïsca a l’optimització dels processos de desenvolupament personal, social, emocional, acadèmic i professional de l’alumnat, garantisca l’orientació al llarg de tot l’itinerari formatiu i acompanye els centres docents en el procés de transformació cap a la inclusió. El seu àmbit d’aplicació són els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

Dins d’aquesta organització, el segon nivell està configurat pel professorat d’Orientació Educativa que actua directament en els centres. Tot i això, cal tindre en compte que en el cas dels centres privats concertats, la titularitat, en el marc de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió que el seu règim jurídic li reconeix, ha d’adaptar allò que es preveu en el Decret 72/2021 a la normativa pròpia que li és d’aplicació.

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, en el punt Dos de l’Article 13, estableix que als centres docents que tinguen unitats concertades en tots els cursos de l'Educació Secundària Obligatòria, se'ls dotarà del finançament dels serveis d'orientació educativa a què es refereix l'article 22.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, modificat per l'apartat catorze de l'article únic de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Aquesta dotació es realitzarà sobre la base de calcular l'equivalent a una jornada completa del professional adequat a aquestes funcions, per cada 25 unitats concertades d'Educació Secundària Obligatòria. Per tant, els centres concertats tindran dret a la jornada corresponent del citat professional, en funció del nombre d'unitats d'Educació Secundària Obligatòria que tinguen concertades.

Per la seua banda, l’apartat 5 de l’article 11 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 preveu que els centres que impartisquen l’educació secundària obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’educació secundària obligatòria.

De tot el que s’ha exposat es dedueix que els centres privats concertats ja tenen coberta l’orientació educativa i professional en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria dins dels mòduls econòmics del concert educatiu.

El punt 1 de la Disposició Final Primera del Decret 72/2021 autoritza la persona titular i els centres directius de la conselleria competent en matèria d’educació perquè dicten les disposicions necessàries per al desenvolupament d’aquest decret i que permeten l’organització i el funcionament de les noves estructures de l’orientació educativa i professional des de la seua entrada en vigor. Per això, amb l’objectiu de dotar els centres privats concertats dels recursos necessaris perquè l’orientació educativa i professional es puga realitzar en la resta d’etapes concertades, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals i empresarials de l'ensenyament privat concertat

ACORDEN

Primer. Establir la dotació del professorat que presta serveis d’Orientació Educativa en tots els ensenyaments que cada centre tinga concertats d’acord amb els criteris següents:

  1. Educació infantil i primària

S’assignen les hores d’Orientació Educativa segons el que figura en la taula següent:

UNITATS

HORES

Entre 4 i 9 unitats

12

Més de 9 i fins a 18 unitats

18

Més de 18 unitats

25

No s’aplicarà aquesta dotació d’hores als centres privats concertats que estan rebent aquesta atenció per part del corresponent Gabinet Psicopegadògic Municipal, d’acord amb la Disposició Addicional Segona del Decret 72/2021.

  1. Educació secundària

En educació secundària obligatòria ja existeix la dotació d’Orientació Educativa, 1 hora per cada unitat concertada, en aplicació del que es disposa en els Pressupostos Generals de l’Estat i en els Pressupostos de la Generalitat.

A més a més, s’assigna 1 hora d’Orientació Educativa per cada unitat concertada de batxillerat o cicles formatius, fins a un màxim de 20 hores.

  1. Centres específics d’educació especial

S’assignen les hores d’Orientació Educativa segons el que figura en la taula següent:

 

UNITATS

HORES

Fins a 3 unitats

10

4, 5 i 6 unitats

20

Més de 6 unitats

25

  1. L’assignació màxima per a cada centre serà de 50 hores, que inclouen les hores previstes en els Pressupostos de la Generalitat (1 hora per cada untat concertada) per a Educació Secundària Obligatòria.
  2. Els centres privats concertats, en l’ús de la seua autonomia, podran dedicar més hores a l’Orientació Educativa que les inicialment assignades, sense que això implique un increment de dotació horària ni en els mòduls econòmics del concert i sempre que es complisquen els horaris de les assignatures, matèries i mòduls previstos en la normativa vigent.

Segon. Calendari d’aplicació

La dotació total de les hores assignades es realitzarà en el termini de dos cursos escolars. A l’inici del curs escolar 2022-2023 es dotarà el 50% de les hores i a l’inici del curs escolar 2023-2024 es completarà la dotació total.

Tercer. Pressupost i mòduls econòmics

Les hores d’Orientació Educativa s’inclouran dins el pagament delegat dels centres concertats i en els mòduls econòmics que reben les cooperatives d’ensenyament subjectes al règim específic de finançament.

Per poder incloure aquesta dotació d’hores en el concert educatiu s’han d’establir els corresponents mòduls econòmics que, a partir de l’any 2023, han de figurar en l’annex que recull els mòduls econòmics de l’ensenyament concertat de la llei de pressupostos de la Generalitat.

Per al període que va de setembre a desembre de 2022 s’estableixen els mòduls econòmics per a una unitat completa (25 hores de professorat) que es pagaran de manera proporcional a l’assignació realitzada:

Salaris i costos socials

Despeses variables

Total mòdul

Orientació educativa i professional

45.667,98

9.044,82

54.712,81

A partir de l’1 de gener de 2023, per a la retribució de les hores, s’estarà al que figure en l’annex que recull els mòduls econòmics de l’ensenyament concertat de la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat.

L’aplicació d’aquest acord i la seua memòria econòmica compten amb l’Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos.

 

 

 

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".