Logo
Imprimir esta página

INSTRUCCIONS INICI DE CURS: CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA.

INSTRUCCIONS INICI DE CURS: CONSERVATORIS I CENTRES AUTORITZATS D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació dedica el títol I, capítol VI, secció primera, als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa. Així mateix, el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació , així com el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació , constitueixen, juntament amb el que disposa l'esmentada llei orgànica, la normativa bàsica d'aplicació en aquesta matèria.
La disposició transitòria onzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que les matèries en la regulació de les quals aquesta llei orgànica remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no es dicten, es podran aplicar, en cada cas, les normes d'aquest rang que s'aplicaven fins a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.
El Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat (DOGV 8817, 21.05.2020).

A més, en la Comunitat Valenciana, són aplicables els decrets que estipulen els currículums dels ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, en concret, el Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 148/2014, de 12 de setembre, del Consell; el Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell; el Decret 109/2011, de 2 de setembre, del Consell; el Decret 90/2015, de 12 de juny, del Consell, així com el Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell. A les seues respectives disposicions finals, els esmentats decrets autoritzen la conselleria competent en matèria d'educació a dictar les disposicions necessàries per a la seua aplicació i el seu desplegament.

LLEGIR MÉS...La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dedica el título I, capítulo VI, sección primera, a las enseñanzas elementales y profesionales de Música y de Danza. Así mismo, el Real decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículum de las enseñanzas profesionales de Música reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, así como el Real decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Danza reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, constituyen, junto con lo que dispone la citada ley orgánica, la normativa básica de aplicación en esta materia.
La disposición transitoria undécima de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que en las materias en cuya regulación esta ley orgánica remita a ulteriores disposiciones reglamentarias, y hasta que estas no se dicten, se podrán aplicar, en cada caso, las normas de este rango que se aplicaban hasta la entrada en vigor de la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
El Decreto 57/2020, de 8 de mayo, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los conservatorios profesionales de Música y de Danza dependientes de la Generalitat (DOGV 8817, 21.05.2020).
Además, en la Comunitat Valenciana, son aplicables los decretos que estipulan los currículos de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza; en concreto, el Decreto 159/2007, de 21 de septiembre, del Consell; el Decreto 148/2014, de 12 de septiembre, del Consell; el Decreto 157/2007, de 21 de septiembre, del Consell; el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell; el Decreto 109/2011, de 2 de septiembre, del Consell; el Decreto 90/2015, de 12 de junio, del Consell, así como el Decreto 156/2007, de 21 de septiembre, del Consell. En sus respectivas disposiciones finales, los mencionados decretos autorizan a la conselleria competente en materia de educación a dictar las disposiciones necesarias para su aplicación y su desarrollo.

LEER MÁS...

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".