Logo
Imprimir esta página

INSTRUCCIONS INICI DE CURS: ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

INSTRUCCIONS INICI DE CURS: ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, integra els ensenyaments esportius dins de l'oferta del sistema educatiu actual, donant-los la consideració d'ensenyaments de règim especial i regulant els seus aspectes fonamentals a través del capítol VIII del títol I. Aquesta ha sigut modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i les seues modificacions entren en vigor d'acord amb el calendari d'implantació establit en la disposició final cinquena d'aquesta llei.
La disposició transitòria onzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en les matèries en la regulació de les quals aquesta llei orgànica remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no es dicten, es podran aplicar, en cada cas, les normes d'aquest rang que s'aplicaven fins a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.
El Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOGV 6853, 03.09.2012), l'Ordre 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE 268, 08.11.2007) i els reials decrets vigents per a cada modalitat esportiva, constitueixen la normativa aplicable als ensenyaments esportius de règim especial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
El Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educacio Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional (DOGV 8693, 09.12.2019).
El Reglament general de protecció de dades (RGPD) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE 294, 06.12.2018) introdueixen una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. L'RGPD esmenta expressament la necessitat que siguen aplicades mesures tècniques i organitzatives apropiades pel responsable, amb la finalitat de garantir que el tractament és conforme al que es disposa en el reglament. En aquest sentit, els centres hauran d'atendre la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.

LLEGIR MÉS....La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, integra las enseñanzas deportivas dentro de la oferta del sistema educativo actual, dándoles la consideración de enseñanzas de régimen especial y regulando sus aspectos fundamentales a través del capítulo VIII del título I. Esta ha sido modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y sus modificaciones entran en vigor de acuerdo con el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de dicha ley.
La disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación establece que las materias en la regulación de las cuales esta ley orgánica remite a ulteriores disposiciones reglamentarias, y hasta que estas no se dicten, se podrán aplicar, en cada caso, las normas de este rango que se aplicaban hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
El Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, por el cual se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Valenciana (DOGV 6853, 03.09.2012), la Orden 20/2019, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regula el bloque común de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el cual se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (BOE n.º268, de 08.11.2007) y los reales decretos vigentes para cada modalidad deportiva, constituyen la normativa de aplicación a las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
El Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educacion Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (DOGV 8693, 09.12.2019).
El Reglamento general de protección de datos (RGPD) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consell, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE n.º 294, de 6.12.2018) introducen una serie de cambios y novedades a los cuales es necesario adaptar los actuales tratamientos. El RGPD menciona expresamente la necesidad que sean aplicadas medidas técnicas y organizativas apropiadas por el responsable, con el fin de garantizar que el tratamiento es conforme al lo que se dispone en el reglamento. En este sentido, los centros tendrán que atender la Resolución de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat

LEER MÁS....

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".