UGT INFORMA: CALENDARI ESCOLAR 2022-2023

UGT INFORMA: CALENDARI ESCOLAR 2022-2023
NSE


L'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes. La citada disposició atribueix a la Direcció General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució en la qual es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.
D'altra banda, la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.
Per això, fent ús de les competències atribuïdes per l'Ordre d'11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:

U
Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
3. En Formació Professional, grau bàsic, grau mitjà i grau superior, s'iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

Excepcionalment l'alumnat que curse Programes Formatius de Qualificació Bàsica iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2022 i finalitzarà el 21 de juny de 2023.

L'alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic de segona oportunitat, iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2022 i finalitzarà el 21 de juny de 2023.
4. En Formació de Persones Adultes, començaran el 19 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de 2023.
5. En Ensenyaments Artístics de Música i Dansa, elementals i professionals, Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius de Règim Especial, començaran el 21 de setembre de 2022 i finalitzaran el 16 de juny de 2023.
6. En Ensenyaments d'Idiomes, començaran el 26 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

Dos
1. L'alumnat s'incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats.
La incorporació de l'alumnat d'Educació Infantil s'efectuarà en la forma prevista en les resolucions per les quals es dicten instruccions per a l'organització i funcionament d'aquesta etapa.
2. Els ensenyaments de Formació Professional i Esportius en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d'oferta parcial tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per als cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d'oferta completa, això sense perjudici que, quan un alumne, una vegada celebrada l'avaluació final, haja superat el cicle formatiu íntegrament, se li aplique el que s'estableix en el punt 4 de l'apartat tres d'aquesta resolució.

Tres
1. En el curs escolar 2022-2023, les activitats escolars lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària s'ajustaran al que s'estableix en els corresponents decrets de currículum i resta de normativa aplicable.
2. En Educació Secundària Obligatòria el nombre de períodes lectius s'ajustarà al que s'estableix en el corresponent decret de currículum i resta de normativa aplicable.
3. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran l'atenció educativa directa a l'alumnat al calendari establit en els punts 1.2 i 1.3 de la present resolució, amb independència de les hores lectives en els reials decrets pels quals s'estableixen els corresponents títols i es fixen els seus ensenyaments mínims o aspectes bàsics del currículum i la resta de normativa aplicable.
4. Els centres docents programaran les seues activitats d'avaluació de l'alumnat segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris, pel que fa a l'alumnat de segon curs del Batxillerat, de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional, de segon curs de grau superior dels Ensenyaments Esportius i de segon curs dels cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny. S'entenen incloses aquelles activitats de l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de música o de dansa i segon curs del Batxillerat.

Quatre
Els períodes de vacances d'aquest curs escolar seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 6 al 17 d'abril de 2023, tots dos inclusivament.

Cinc
Durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius següents:
12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

Sis
Els ajuntaments podran proposar com a no lectius fins a un màxim de 3 dies, d'acord amb el procediment disposat en l'article cinqué de l'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que estableix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes.

Set
La Direcció General de Centres Docents podrà autoritzar, per a un centre o una localitat, un calendari escolar diferent de l'establit quan concórreguen circumstàncies excepcionals, d'acord amb el procediment establit en l'article nové de la citada ordre.

Huit
Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, conforme al que s'estableix en els articles 112 en avant de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 14 de juny de 2022.– El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión Candel.

ENLLAÇ A LA NORMATIVA

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".