UGT INFORMA: Ajudes menjador escolar.

UGT INFORMA: Ajudes menjador escolar.
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023. [2022/5200] (DOGV núm. 9356 de 07.06.2022) Ref. Base de dades 2022/5200 En compliment del que estableix l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, es convoquen aquestes ajudes per al curs escolar 2022-2023. El Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, atribueix a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.Per tot això, en virtut de les facultats conferides per l'article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l'article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:Primer. Objecte de la convocatòria1. Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2022-2023, destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d'acord amb els articles següents.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desenvolupa, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar (DOGV 7553, 22.06.2015) modificada per l'Ordre 8/2015 (DOGV 7621, 23.09.2015) i l'Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016).3. La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència, i es prorratejarà entre les persones beneficiàries de la subvenció l'import global màxim destinat a aquelles. LLEGIR MÉS... RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022-2023. [2022/5206] (DOGV núm. 9356 de 07.06.2022) Ref. Base de dades 2022/5206 En compliment del que disposa l'Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, es convoquen aquests ajudes per al curs escolar 2022-2023.El Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, atribueix a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l'article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l'article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:Apartat primer. Objecte1.1. La present resolució té com a objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per al finançament total o parcial del cost del servei de menjador escolar, de l'alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d'aquest servei complementari, durant el curs 2022-2023.1.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega; per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l'Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 8294, 14.05.2018) LLEGIR MÉS... RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2022-2023. [2022/5194] (DOGV núm. 9356 de 07.06.2022) Ref. Base de dades 2022/5194 Extracte de la Resolució d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022/2023. [2022/5192] Extracte de la Resolució d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022-2023.. [2022/5191] (DOGV núm. 9356 de 07.06.2022) Ref. Base de dades 2022/5191
volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".