UGT INFORMA: Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)

UGT INFORMA: Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)

Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)

Admissió per al curs 2022-2023

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per quart any consecutiu, ha publicat l'oferta formativa per a docents dins del marc del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)

El PIALP ofereix als docents en actiu dels cossos d'infantil, primària, secundària i formació professional la possibilitat d'accedir a places d'anglés i valencià en els cursos presencials i en línia de les escoles oficials d'idiomes, amb exempció del pagament de la taxa de matrícula.

El període d'inscripció per a participar en la convocatòria per al curs 2022-23 a través d'OVIDOC és de l'26 de maig al 6 de juny de 2022. 

  • Accés a la sol·licitud en línia a la plataforma OVIDOC


ATENCIÓ! Els següents col·lectius han de fer la sol·licitud mitjançant la plataforma OVIDOC:

- El professorat interessat en accedir per primera vegada al PIALP

- Professorat que ha sigut alumnat PIALP dels cursos anteriors al 2021-2022 en qualsevol de les seues modalitats.

- Alumnat PIALP del curs 2021-2022 que vol canviar de modalitat d'ensenyament (per exemple, de curs curricular en línia a curs curricular presencial)

- Alumnat PIALP del curs 2021-2022 amb pèrdua d'escolaritat.

  

Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat - Curs 2022-2023

PREGUNTES FREQÜENTS

Normativa de referència: RESOLUCIÓ de 1 8 d e maig de 202 2, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

ÍNDEX DE PREGUNTES

1. Què és el Pla Integral d’Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)?

2. Qui pot participar?

3. Quina és l' oferta formativa del PIALP? Modalitats

4. On s'ofereixen aquests cursos?

5. Com se sol·licita?

6. Qui ha de realitzar el tràmit de sol·licitud telemàtica a través d' OVIDOC per accedir al PIALP?

7. Qui NO ha de realitzar el tràmit de sol·licitud a través d' OVIDOC ?

8. Cal fer algun tràmit addicional?

9. Quin és el termini de sol·licitud de participació en PIALP a través d'OVIDOC?

10. Com sabré si m'han acceptat en el PIALP?

11. Puc sol·licitar un curs curricular i un curs complementari?

12. Puc sol·licitar un curs d’ anglés, francés i valencià?

13. He sigut alumne/a PIALP del curs 20 21-2022 d'un curs en línia. Puc passar-me a un curs PIALP presencial  en el curs 2022-2023? He de sol·licitar-ho en OVIDOC?

14. He sigut alumne/a PIALP del curs 20 21-2022 d'un curs presencial. Puc passar-me a un curs PIALP en línia en el curs 20 22-2023? He de sol·licitar-ho en OVIDOC?

15. Una vegada feta la matrícula , em trobe que vull canviar d'escola. Què he de fer?

16. Puc fer una prova de nivell per saber a quin curs puc accedir?

17. Si soc admés al PIALP i formalitze la matrícula al juliol, puc fer la prova de nivell al setembre i canviar la matrícula al nivell que m'ha resultat de la prova?

18. Si so c alumnat PIALP en el curs 20 21-2022 i he avançat de nivell per una altra entitat (JQCV, Cambridge, etc), he de sol·licitar plaça a través d'OVIDOC?

19. Per què no puc accedir a C2 ?

20. Estic interessat en la modalitat de curs presencial, però intensiu. Com ho especifique en OVIDOC?

21. S o c professor/a interí/na d'una altra comunitat autònoma , com puc sol·licitar l'ingrés en el PIALP?

22. Els cursos PIALP, compten amb una acreditació de formació del professorat del CEFIRE?

23. M'han admés en un curs complementari com a alumne/a PIALP. He de participar en l'assistent telemàtic  del 20 de juny al 4 de juliol?

 


 

1. Què és el Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP)?

És un conjunt d’accions formatives dissenyades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb l’objectiu de facilitar la formació del professorat en anglés i valencià. Una de les accions dins del Pla és la d’oferir cursos gratuïts dels idiomes anglés i valencià per a professorat en les escoles oficials d’idiomes. A partir del curs 2022-2023 s’ofereixen també cursos de francés.

2. Qui pot participar?

Tot el professorat en actiu d’ensenyament no universitari, tant funcionaris interins com funcionaris de carrera, així com professorat de centres concertats. Per tal de poder realitzar la sol·licitud, s’haurà d’estar donat d’alta a la plataforma ITACA.

3. Quina és l’oferta formativa del PIALP? Modalitats

Les escoles oficials d’idiomes valencianes oferiran per al curs 2022-2023 cursos dins del PIALP de les modalitats següents:

  • Cursos curriculars presencials de 120 hores (francés, anglés i valencià) dels nivells A2, B1, B2 i C1.

* Algunes escoles ofereixen aquests cursos en format intensiu, completant les 120 h en un sol quadrimestre (d’octubre a gener o de febrer a maig).

  • Cursos curriculars en línia de 120 hores en la EOI Virtual Valenciana:

- Cursos d’anglés: nivells A2, B1, B2 i C1.

- Cursos de valencià: nivells B2 i C1.

  • Cursos formatius complementaris de 30 o 60 hores (francés, anglés i valencià):

- Cursos de destresa oral, preparació de les proves de certificació, de perfeccionament, d’actualització, etc.

* Aquests cursos també es poden oferir en format intensiu (60 hores en un quadrimestre).

Pot consultar l’oferta a http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

 

4. On s’ofereixen aquests cursos?

A les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. Pot consultar el llistat d’escoles i els idiomes i nivells oferits a http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula.

5. Com es sol·licita?

Presentant una sol·licitud telemàtica a través de la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es). Per a poder accedir hi, és imprescindible estar donat d’alta a ITACA.

En aquest procediment s’haurà de triar l’idioma, el nivell, la modalitat i l’escola oficial d’idiomes on es vol realitzar el curs. En cas de voler inscriure’s en francés, anglés i valencià, s’hauran de fer tres tràmits diferents, un per idioma.

6. Qui ha de realitzar el tràmit de sol·licitud telemàtic a través d’OVIDOC per accedir al PIALP?

- El professorat interessat a accedir per primera vegada al PIALP.

- L’alumnat PIALP del curs 2021-2022 que vol sol·licitar cursos de francés.

- L’alumnat PIALP de cursos anteriors al curs 2021-2022 en qualsevol de les seues modalitats.

- L’alumnat PIALP del curs 2021-2022 que vol canviar de modalitat d’ensenyament.

- L’alumnat PIALP amb pèrdua d’escolaritat.

7. Qui NO ha de fer el tràmit de sol·licitud a través d’OVIDOC?

- L’alumnat PIALP matriculat en els cursos presencials o en línia durant el curs 2021-2022 i que no canvie de modalitat, no ha de realitzar el tràmit d’OVIDOC, però sí participar en l’assistent telemàtic d’admissió (veure següent pregunta).

8. Cal fer algun tràmit addicional?

Sí. Els sol·licitants de cursos curriculars presencials o curriculars en línia (EOI Virtual) tant nou com antic alumnat PIALP, han de participar i sol·licitar plaça en el procés telemàtic d’admissió:

Cursos curriculars presencials: del 20 de juny al 4 de juliol en convocatòria ordinària, del 15 al 18 de setembre en convocatòria extraordinària. http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula

Cursos curriculars en línia (EOI Virtual): El procediment de sol·licitud de matrícula s’establirà mitjançant resolució expressa amb posterioritat a la publicació de la Resolució de 18 de maig.

9. Quin és el termini de sol·licitud de participació en PIALP a través d’OVIDOC?

El procediment telemàtic a través d’OVIDOC es podrà fer des de les 12.00 hores del 26 de maig de 2022 fins les 23.59 hores del 6 de juny de 2022.

10. Com sabré si m'han acceptat en el PIALP?

- Si ha sigut alumnat PIALP d’anglés i/o valencià en el curs 2021-2022 ja està acceptat en PIALP. Si vol sol·licitar cursos de francés ha de consultar la llista d’admesos: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pialp a partir del 15 de juny.

- Si no ha sigut alumnat PIALP en el curs 2021-2022 i ha participat en la sol·licitud des del 26 de maig al 6 de juny a través d’OVIDOC sol·licitant cursos presencials (tant curriculars com complementaris) o en línia, ha de consultar la llista d’admesos: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pial p a partir del 15 de juny.

11. Puc sol·licitar un curs curricular i un curs complementari?

No, només pot sol·licitar una modalitat de curs en cada idioma.

12. Puc sol·licitar un curs de d’anglés, francés i valencià?

Sí, amb una sol·licitud d’OVIDOC per a cada idioma.

13. He sigut alumne/a PIALP del curs 2021-2022 d’un curs en línia. Puc passar-me a un curs PIALP presencial al 2022-2023? He de sol·licitar-ho a OVIDOC?

Sí, pot passar-se a un curs presencial. Ha de sol·licitar-ho en OVIDOC i participar en l’assistent telemàtic d’admissió.

14. Soc alumne/a PIALP del curs 2021-2022 d’un curs presencial. Puc passar-me a un curs PIALP en línia a 2022- 2023?. He de sol·licitar-ho a OVIDOC?

Sí, pot passar-se a un curs en línia, i ha de sol·licitar-ho a través d’OVIDOC del 26 de maig al 6 de juny de 2022.

15. Una vegada feta la matrícula, em trobe que vull canviar d’escola. Què he de fer?

Pot consultar el punt 9 de l’apartat tercer de la Resolució.

16. Puc fer una prova de nivell per saber a quin curs puc accedir?

Sí, tenint en compte els terminis establerts per als tràmits d’OVIDOC i admissió i que la prova de nivell de les EOI a la que s’haurà de presentar es realitza en setembre. Pot consultar l’apartat nové de la Resolució.

17. Si soc admès al PIALP i formalitze la matrícula a juliol, puc fer la prova de nivell a setembre i canviar la matrícula al nivell que m’ha resultat de la prova?

Sí, pot. Tindrà opció de modificar la matrícula en el nou curs a la secretaria del centre sempre que hi haja disponibilitat de places vacants. Consulte el punt 10 de l’apartat tercer de la Resolució.

18. Si soc alumnat PIALP en el curs 2021-2022 i he avançat de nivell per una altra entitat (JQCV, Cambridge, etc), he de sol·licitar plaça a través d’OVIDOC?

No. Ja és alumnat del centre. Ha de participar en l’assistent telemàtic d’admissió del 20 de juny al 4 de juliol i sol·licitar el nivell immediatament superior al nivell que ha adquirit en eixa entitat.

19. Per què no puc accedir a C2?

El Pla integral d’aprenentatge de Llengües per a professorat dona cobertura fins al nivell C1, que és el nivell exigit per al professorat en la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, article 25.

20. Estic interessat en la modalitat de curs presencial, però intensiu. Com ho especifique en OVIDOC?

En OVIDOC haurà de sol·licitar curs curricular presencial. L’opció de triar curs intensiu vindrà donada en la tria d’horari i grup en l’assistent telemàtic d’admissió del 20 de juny al 4 de juliol.

21. Soc professor/a interí/na d’una altra comunitat autònoma, com puc sol·licitar l’ingrés en el PIALP?

No. Aquest pla va dirigit a professorat en actiu en la Comunitat Valenciana.

22. Els cursos PIALP compten amb una acreditació de formació del professorat del CEFIRE?

No. Aquests cursos proporcionen al professorat en actiu la possibilitat d’accedir als cursos de francés, anglés i valencià de les escoles oficials d’idiomes de manera gratuïta. La certificació i acreditació del curs serà la mateixa que rep l’alumnat general de l’EOI.

23. M’han admès a un curs complementari. He de participar en l’assistent telemàtic del 20 de juny al 4 de juliol?

No. Haurà de formalitzar la matrícula des de l’1 al 29 de juliol i des de l’1 al 23 de setembre de forma presencial en la secretaria de l’EOI. Més informació a l’apartat sisé de la Resolució.

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".