UGT Servicios Públicos reivindica una escuela con más tiempo para la docencia

UGT Servicios Públicos reivindica una escuela con más tiempo para la docencia

                   

BOLETÍN DE ENSEÑANZA PÚBLICA.

Los docentes en España: menos carga burocrática y más educación

Lecciones poscovid

 

Boletín 'Los docentes en España: menos carga burocrática y más educación. Lecciones poscovid'

Infografía La función docente se ahoga con tanta burocraciaEl Sector d'Ensenyament d'UGT denuncia la càrrega burocràtica que suporten els docents i que ha anat incrementant-se a conseqüència dels successius canvis legislatius, la qual cosa repercuteix substancialment en el seu treball diari en haver de fer front a nombrosos documents tant de gestió com pedagògics.

El nou model educatiu per competències i més individualitzat que proposa la LOMLOE també exigirà del professorat una major dedicació a aquestes tasques, per la qual cosa el docent té menys temps per a preparar les seues classes; adaptar les programacions didàctiques al context, a l'atenció a la diversitat i al procés d'aprenentatge, i a una atenció més personalitzada de l'alumnat; per a fer una avaluació contínua real, o per a la creació i desenvolupament de nous projectes.

Els docents saben molt bé el que suposa la burocratització del seu treball dins i fora de l'aula: programacions anuals i programacions d'unitats didàctiques, projectes i adaptacions curriculars, informes estandarditzats per a cada alumne, informes del grup-classe, plans de convivència, actes i més actes de les reunions de cicle, de les trobades amb famílies, memòries d'avaluació, reunions d'orientació educativa, memòria de fi de curs…

En aquest context creixent de burocratització, el malestar entre el professorat és generalitzat puix que s'està *desprofesionalizando la seua labor. Es preval la burocràcia enfront de la pedagogia, i el control de resultats enfront de l'autonomia pedagògica. S'està imposant una dinàmica de recopilació de dades de tota mena sense una finalitat educativa concreta.

Aquesta realitat s'ha vist incrementada arran del tancament dels centres a conseqüència de l'impacte del *covid. La realitat és que moltes de les mesures implantades com a solucions d'emergència han vingut per a quedar-se, incrementant una ja de per si mateix sobrecarregada labor docent. Tot això ha posat de manifest la necessitat del professorat de renovar periòdicament les seues competències per a poder afrontar la innovació de la pràctica docent i l'adaptació a les ràpides transformacions que estem patint en aquest segle XXI.

La realitat viscuda durant la pandèmia, les exigències i reptes que suposa la implantació del nou model educatiu que proposa la *LOMLOE i l'experiència del professorat exigeixen replantejar de manera seriosa l'organització dels centres educatius i la jornada laboral dels docents per a poder dur a terme de manera efectiva i eficient la seua labor.

Al temps, els informes internacionals assenyalen que els docents espanyols suporten un percentatge d'hores lectives superior a la mitjana tant de l'OCDE com de la UE23, percentatge que en el cas d'Educació Primària és superior a 10 punts percentuals. Així mateix, reflecteixen el fort impacte que el *covid ha suposat en els entorns educatius, especialment la falta de flexibilitat de les plantilles després de les retallades generades per la crisi de 2008. La pandèmia va impactar en els claustres en un moment de sobrecàrrega de treball i esgotament, sense que les mesures de reforç s'hagen implementat de la mateixa manera que ha succeït en altres sectors.

Per tot això, el Sector d'Ensenyament d'UGT reivindica una escola menys burocratitzada, amb més temps per a la docència, la innovació i la investigació. Per això, considerem imprescindible dotar del finançament suficient al sector educatiu per a poder realitzar la seua labor en les millors condicions possibles, unificar la legislació que ordena la vida dels centres o simplificar i concretar els documents, tant els institucionals com els de caràcter pedagògic, amb la finalitat d'evitar duplicitats innecessàries.

A més de dotar a tots els centres del personal administratiu i de serveis suficient per a la realització de les tasques no docents, UGT reclama que es proporcionen mitjans tecnològics adequats que simplifiquen i agiliten els documents i les tasques de docents i no docents, així com una plataforma àgil i senzilla que permeta l'accés als programes i eines necessaris per a la docència i la gestió dels centres, facilitant la comunicació entre Administració, centres, docents i famílies.

És urgent, així mateix, una profunda revisió del sentit i el paper de les assessories de formació i de la inspecció educativa, perquè siguen realment acompanyants i col·laboradors en les necessitats de formació i suport dels centres, així com oferir formació pedagògica i de gestió en horari escolar, afavorir la innovació i els intercanvis d'experiències, i adequar tant els horaris dels càrrecs directius al nombre de grups -amb la finalitat de garantir una millor gestió- com actualitzar la jornada laboral del professorat a la nova realitat: teletreball, aules virtuals, docència en línia, etc.

I, sobretot, és necessari augmentar les plantilles docents i reduir les ràtios i les hores lectives per a poder dur a terme una millor atenció individualitzada de l'alumnat, desenvolupar l'aprenentatge competencial que promou la *LOMLOE i generar projectes educatius innovadors en els nostres centres educatius públics.

 

Boletín 'Los docentes en España: menos carga burocrática y más educación. Lecciones poscovid'

Infografía La función docente se ahoga con tanta burocracia 

El Sector de Enseñanza de UGT denuncia la carga burocrática que soportan los docentes y que ha ido incrementándose como consecuencia de los sucesivos cambios legislativos, lo que repercute sustancialmente en su trabajo diario al tener que hacer frente a numerosos documentos tanto de gestión como pedagógicos.

El nuevo modelo educativo por competencias y más individualizado que propone la LOMLOE también exigirá del profesorado una mayor dedicación a estas tareas, por lo que el docente tiene menos tiempo para preparar sus clases; adaptar las programaciones didácticas al contexto, a la atención a la diversidad y al proceso de aprendizaje, y a una atención más personalizada del alumnado; para hacer una evaluación continua real, o para la creación y desarrollo de nuevos proyectos.

Los docentes saben muy bien lo que supone la burocratización de su trabajo dentro y fuera del aula: programaciones anuales y programaciones de unidades didácticas, proyectos y adaptaciones curriculares, informes estandarizados para cada alumno, informes del grupo-clase, planes de convivencia, actas y más actas de las reuniones de ciclo, de los encuentros con familias, memorias de evaluación, reuniones de orientación educativa, memoria de fin de curso…

En este contexto creciente de burocratización, el malestar entre el profesorado es generalizado por cuanto se está desprofesionalizando su labor. Se prima la burocracia frente a la pedagogía, y el control de resultados frente a la autonomía pedagógica. Se está imponiendo una dinámica de recopilación de datos de todo tipo sin una finalidad educativa concreta. 

Esta realidad se ha visto incrementada a raíz del cierre de los centros como consecuencia del impacto del covid. La realidad es que muchas de las medidas implantadas como soluciones de emergencia han venido para quedarse, incrementando una ya de por sí sobrecargada labor docente. Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad del profesorado de renovar periódicamente sus competencias para poder afrontar la innovación de la práctica docente y la adaptación a las rápidas transformaciones que estamos sufriendo en este siglo XXI.

La realidad vivida durante la pandemia, las exigencias y retos que supone la implantación del nuevo modelo educativo que propone la LOMLOE y la experiencia del profesorado exigen replantear de forma seria la organización de los centros educativos y la jornada laboral de los docentes para poder llevar a cabo de forma efectiva y eficiente su labor.

Al tiempo, los informes internacionales señalan que los docentes españoles soportan un porcentaje de horas lectivas superior a la media tanto de la OCDE como de la UE23, porcentaje que en el caso de Educación Primaria es superior a 10 puntos porcentuales. Asimismo, reflejan el fuerte impacto que el covid ha supuesto en los entornos educativos, especialmente la falta de flexibilidad de las plantillas tras los recortes generados por la crisis de 2008. La pandemia impactó en los claustros en un momento de sobrecarga de trabajo y agotamiento, sin que las medidas de refuerzo se hayan implementado de la misma manera que ha sucedido en otros sectores.

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT reivindica una escuela menos burocratizada, con más tiempo para la docencia, la innovación y la investigación. Por eso, consideramos imprescindible dotar de la financiación suficiente al sector educativo para poder realizar su labor en las mejores condiciones posibles, unificar la legislación que ordena la vida de los centros o simplificar y concretar los documentos, tanto los institucionales como los de carácter pedagógico, con el fin de evitar duplicidades innecesarias.

Además de dotar a todos los centros del personal administrativo y de servicios suficiente para la realización de las tareas no docentes, UGT reclama que se proporcionen medios tecnológicos adecuados que simplifiquen y agilicen los documentos y las tareas de docentes y no docentes, así como una plataforma ágil y sencilla que permita el acceso a los programas y herramientas necesarios para la docencia y la gestión de los centros, facilitando la comunicación entre Administración, centros, docentes y familias. 

Es urgente, asimismo, una profunda revisión del sentido y el papel de las asesorías de formación y de la inspección educativa, para que sean realmente acompañantes y colaboradores en las necesidades de formación y apoyo de los centros, así como ofrecer formación pedagógica y de gestión en horario escolar, favorecer la innovación y los intercambios de experiencias, y adecuar tanto los horarios de los cargos directivos al número de grupos -con el fin de garantizar una mejor gestión- como actualizar la jornada laboral del profesorado a la nueva realidad: teletrabajo, aulas virtuales, docencia online, etc.

Y, sobre todo, es necesario aumentar las plantillas docentes y reducir las ratios y las horas lectivas para poder llevar a cabo una mejor atención individualizada del alumnado, desarrollar el aprendizaje competencial que promueve la LOMLOE y generar proyectos educativos innovadores en nuestros centros educativos públicos.

Boletín 'Los docentes en España: menos carga burocrática y más educación. Lecciones poscovid'

Infografía La función docente se ahoga con tanta burocracia

                                                                                

 BUROCRA

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".